Værkproduktion og udstillinger

Frist: 22.10.2020, kl. 23:59

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Frister i 2021: 21. januar, 28. april, 19. august, 28. oktober

Du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene 
 • Danske udstillingssteder for eksempel kunsthaller, museer, gallerier, kunstnerdrevne udstillingssteder med mere

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, medmindre dit projekt starter efter du er færdiguddannet
 • Kunstnergrupper, hvis størstedelen af gruppen er studerende

Du kan ikke søge tilskud til:

 • permanente værker i det offentlige rum, som støttes via andre puljer under Legatudvalget for Billedkunst  
 • atelierleje
 • diæter
 • invitationer, forplejning og lignede i forbindelse med ferniseringer
 • assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • rejse og ophold i forbindelse med udstillinger på gallerier, hvor kunstneren er fast tilknyttet
 • lokaltransport
 • projekter, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • udstillinger som er åbnet før ansøgningsfristen
 • udstillingsudgifter i forbindelse med galleriudstillinger støttes kun, hvis udvalget vurderer, at det drejer sig om en særlig satsning

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og udenlandsk samtidskunst i Danmark samt dansk samtidskunst i udlandet.
Der kan søges støtte til disse områder:

Produktion af nye værker

Støtte til produktion af nye værker til udstillinger i Danmark og udlandet.
Vær opmærksom på, at det kun er kunstnere, der kan søge støtte til værkproduktion.
Typiske udgifter er materialer, produktionshonorar til kunstner, aflønning af andre, rejse og ophold i forbindelse med produktionen.

Formidling

Støtte til formidling af dansk og international samtidskunst, i trykt eller digital form.
Formidlingen skal være forbundet til et projekt / have et modtagerforhold, enten i form af et forlag eller en udstillingsaftale. Det betyder, at det er ikke tilstrækkeligt at have aftale med trykkeri.
Vær opmærksom på, at vi ikke støtter formidlingsprojekter, der alene vedrører en udenlandsk kunstner, rettet mod et udenlandsk publikum.
Kunstbøger, kataloger og udgivelser støttes kun i tilfælde hvor det er særlig relevant for kunstneren/projektet.
Typiske udgifter: Oversættelse, tryk, layout.

Udstilling i Danmark eller udlandet

Støtte til udstillinger med danske og internationale samtidskunstnere i Danmark, samt støtte til udstillinger og messer med danske samtidskunstnere i udlandet.
Typiske udgifter er udstillingshonorar, leje af teknisk udstyr, installering, forsikring af værker, transport af værker, rejse, hotel - eller andre udgifter, der er relateret til udstilling, men som ikke er produktion af selve værket/værkerne.
Danske udstillingssteder kan desuden søge om produktionshonorar på 5.000 kr. om ugen i højst 4 uger (betaling per påbegyndt uge) til udenlandske kunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker på udstillingsstedet. Perioden skal være på mindst 2 uger og forudsætter, at kunstneren er til stede i Danmark i hele perioden. Udstillingsstedet skal udbetale honoraret til kunstneren.

Udstillingshonorar

Udvalget opfordrer udstillingssteder til at honorere kunstnere i forbindelse med deres arbejde med en udstilling. Udstillingssteder kan ansøge om tilskud til et sådant udstillingshonorar. Udstillingshonorar omfatter kunstnerens arbejde i forbindelse med en udstilling, som ikke direkte kan henføres til produktion af værker, eksempelvis kunstnerens deltagelse i møder, opsætning og nedtagning af udstilling, deltagelse i PR og formidling.

Bæredygtighed

Statens Kunstfond opfordrer kunstnere og udstillingssteder til at arbejde bæredygtigt i deres produktion og afvikling. Ansøgere bedes derfor inddrage overvejelser om social- og klima/økologisk bæredygtighed i ansøgningen.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Det ansøgte projekt skal fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet
 • Det ansøgte projekt er af høj kunstnerisk kvalitet og har et højt kunstfagligt niveau 
 • Det ansøgte projekt indgår i en sammenhæng med højt kunstfagligt niveau 
 • Der udvises bevidsthed om projektets formidling og møde med publikum
 • Det ansøgte projekt er tilgængeligt for offentligheden 
 • Det ansøgte projekt er lokalt eller internationalt netværksskabende 
 • Det ansøgte projekt er nytænkende

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?
Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

Projektet skaber en samtale omkring sig

Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.

Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst 

Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 

Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst 

Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet. 

Projektets udførsel er gennemtænkt 

Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 

Projektet er båret af nytænkning 

Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept.

I denne pulje kan søges til værkproduktion og udstilling målrettet børn og unge. Formidling målrettet børn og unge henvises til puljen ”Børn og unges møde med billedkunst”.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.           

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

 

Få råd før du går i gang

Læs: 10 råd fra udvalget til en god ansøgning

 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE OG BUDGET
  Du skal udfylde projektbeskrivelse og budget i den obligatoriske skabelon: Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget her. 

  I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være produktion af nye værker, digital eller trykt formidling af samtidskunst eller at få etableret udstillinger i Danmark eller udlandet. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

  Vejledning til budget

  • Hvis du er momsregistreret, skal de beløb du ansøger om, der indeholder moms, angives eksklusive den moms, du kan få refunderet via SKAT.Du skal angive alle beløb i danske kroner
  • Du skal kun angive de beløb, du søger i støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
  • Det er vigtigt, at du skriver, hvordan din samlede udgift bliver finansieret
  • Da du både indskriver den støtte du allerede har opnået andre steder, og det beløb du søger hos Statens Kunstfond, er udvalget opmærksomme på, at projektet kan se ud som om det er overfinansieret.
  • Udvalget ser positivt på medfinansiering 
 • BILAG 2: CV
  CV på maks. én side per person, som du søger midler til.
  Det kan være kunstnere, kuratorer, oplægsholdere, skribenter, initiativtagere med videre.
  CV’erne må samlet fylde højest 10 sider.
  Ved gruppeudstillinger skal udstillingsarrangøren vedlægge en liste over, hvilke kunstnere der vil ansøge om produktionsstøtte i forbindelse med udstillingen.

 • BILAG 3: SKRIFTLIG AFTALE
  En skriftlig aftale kan for eksempel være en e-mail fra udstillingsstedet eller arrangøren, der bekræfter perioden for udstillingen.
  Ved udstilling uden for institutionelle rammer, skal du sandsynliggøre, at udstillingen kan gennemføres på den lokalitet, som er planlagt. Det gør du for eksempel ved at vedhæfte en godkendelse fra en kommune, jordejer eller lignende.
  Det er ikke nødvendigt at vedlægge en skriftlig aftale, når det er udstillingsstedet selv, der søger.

  Som supplement til den skriftlige bekræftelse fra udstillingsstedet, kan du benytte skabelonen "Udstillingsaftale" (the form is in Danish and English). Hvis ikke du benytter skabelonen, kan udstillingsstedet eller arrangøren besvare spørgsmålene fra skabelonen i den mail, hvor de bekræfter aftalen om udstilling.

 • BILAG 4: BILLEDMATERIALE

  Der skal i alt skal være min. fem billeder, der svarer til maks. 5 A4 sider. Billedmaterialet skal bestå af: 
  •  Billeder der dokumenterer den/de udstillende kunstneres praksis
  • Ved nyt værk: Mindst én skitse af det værk eller den installation/situation du søger om tilskud til. Skitse kan være håndtegnet, hvis man fortrækker det, der er intet krav til formatet.
  • Bilag 4A: Kun for censurerede udstillinger
   Censurerede udstillinger skal vedlægge billeddokumentation fra de seneste tre udstillinger (i alt maks. 6 A4 sider).

Bemærk, at aktiviteter og udgifter der vedrører samme projekt, skal samles i én ansøgning.

Hvis du søger tilskud til samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, vil du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Der er ikke fastsat et loft for, hvor meget du kan søge. Udvalget forholder sig til hver enkelt ansøgning og træffer afgørelse ud fra det enkelte projekt. Dog kan tidligere års tilsagnsstørrelser give en idé om puljens ramme:

 • 59% af de tilsagn der blev givet i 2019 var på under 25.000 kr.
 • 82% var på under 45.000 kr.,
 • 96 % var på under 75.000 kr.

I 2019 modtog udvalget knap 1.500 ansøgninger til puljen, hvoraf 50% fik tilsagn. I alt blev der uddelt ca 23. mio. kr. fra puljen - ca.halvdelen af udvalgets årlige midler.

Du kan se tidligere projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere