Kunst i det offentlige rum: Realisering af kunstopgave

Frist: 14.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til realisering af en nytænkende kunstopgave, hvis I sammen med en professionel kunstner har fået udviklet en skitse og et præcist budget til en kunstopgave i det offentlige rum. Værket skal være offentligt tilgængeligt i minimum 12 måneder.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Frister 2021: 14. januar, 6. maj, 17. august, 14. oktober

 


Browser-anbefaling: Vores systemer virker bedst med Chrome eller Firefox. Hvis du oplever problemer, så start med at prøve én af de to browsere. Hvis du allerede bruger enten Chrome eller Firefox, kan du med fordel prøve at skifte til den anden. Alternativt kan du slette alle cookies og cache, og herefter genstarte din browser.

 

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • Institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang

Bemærk, at det er dén, der ansøger, der påtager sig ejerskab over og har pligt til at vedligeholde det fremtidige kunstværk. 

Det anbefales, at ansøger på forhånd har henvendt sig til den lokale offentlige kunstinstitution, et lokalt billedkunstråd eller lign. for at få kunstfaglig sparring på kunstnervalg og udvikling af kunstopgaven.

Her kan I læse mere, om hvad I skal gøre, hvis jeres projekt går på tværs af kunstarterne.

Se også Statens Kunstfonds andre puljer, der vedrører kunst i det offentlige rum.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere kan ikke søge puljen på egen hånd. Vi opfordrer derfor kunstnere til at tage initiativ til samarbejde med institutioner om udvikling af kunstprojekter, men det er altid institutionen, der skal ansøge. 
 • Private ejere. Udvalget kan kun i særlige tilfælde støtte kunstopgaver i offentlige rum, der ejes af private.

I kan ikke søge tilskud til:

 • Midlertidige kunstopgaver – her defineret som værker, der er offentligt tilgængelige i en periode på under 12 måneder.
 • Produktion af værker til udstillinger i Danmark og udlandet – se støttemulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.
 • Realisering af kunstopgaver, der er igangsat inden ansøgningsfristen.
 • Kunstopgaver, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på.

Hvad er formålet med ordningen?

I kan søge tilskud til realisering af en nytænkende kunstopgave, hvis I sammen med en professionel kunstner har fået udviklet en skitse og et præcist budget til en kunstopgave i det offentlige rum. Værket skal være offentligt tilgængeligt i minimum 12 måneder.

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Legatudvalget for Billedkunst støtter ambitiøs og original kunst, der har fokus på at skabe nye indlevelser, forbindelser og fællesskaber, der både retter sig mod den enkelte, mod samfundet og mod vores tilgang til den jord, vi bor på. 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Høj kunstnerisk kvalitet

Statens Kunstfond vurderer kunstopgavens kunstneriske kvalitet bl.a. på baggrund af den vedlagte skitse og kunstnerens hidtidige arbejde. Kunstnerisk kvalitet bliver i denne sammenhæng vurderet ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • Form og indhold: At der er en klar sammenhæng mellem form, indhold og kontekst, hvor det kunstneriske udtryk både besidder en egen indre logik / konsekvens og samtidig udviser mod til og bevidsthed om at udvikle kunstens særlige ‘sprog’ og virkemidler.  
 • Personlig forankring: At den kunstneriske praksis er personligt forankret og har et originalt udtryk, der giver rum til at udforske komplekse og modsatrettede følelser, tanker og ideer.
 • Nytænkning: At kunstneren evner at omsætte idéer, refleksioner og perspektiver til et nytænkende udtryk, som kan danne grundlag for nye erkendelser og nye sanselige erfaringer. 
 • Nysgerrighed: At den kunstneriske praksis er båret af en nysgerrighed over for verden og har et reflekteret forhold til idé, historie, samtid og de fysiske rammer kunsten udfoldes i.
 • Resonans: At den kunstneriske praksis formår at skabe indlevelse, forbindelser og fællesskaber - mellem mennesker, i samfundet og i verden.

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte at ligge højt på alle parametre, men i den samlede vurdering er det afgørende at ligge højt på flere parametre.

Lydhørhed og ambition

Udvalget prioriterer projekter, hvor både kunstner og ansøger viser evne til at balancere ambitioner om nytænkning i kunsten med gensidig lydhørhed. Kunstnerne skal have evnen og ydmygheden til at arbejde sig ind i den konkrete kontekst og udvise forståelse for, at værket bliver en del af modtagernes hverdag – også på langt sigt. 

Lokal forankring

I skal som fremtidige ejere af kunstværket påtage jer ansvaret for, at værket opnår lokal forankring og betydning i værkets levetid.

Tilgængelighed og permanens

Kunstværket skal være tilgængeligt for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt i en periode på minimum 12 måneder. 

Egenfinansiering

I skal som fremtidige ejere af kunstværket udvise et engagement i projektet i form af egenfinansiering.

Drift og vedligeholdelsesansvar

I skal som fremtidige ejere af kunstværket påtage jer det økonomiske og praktiske ansvar for, at det realiserede værk fremstår for offentligheden i en kunstnerisk forsvarlig stand.

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger: 

Mangfoldighed af kunstformer

Statens Kunstfond prioriterer at støtte kunstopgaver, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Statens Kunstfond ønsker også at sikre en spredning blandt de kunstnere, der realiserer kunstopgaver.

Geografisk spredning

Statens Kunstfond prioriterer at sikre en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark.

Har I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af jeres ansøgning.

Børn og unge

Statens Kunstfond prioriterer kunstopgaver, som sikrer, at kunst bliver en større del af flere børn og unges liv.

 

*Note: Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på, at I har alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • Skabelon med oplysninger om projektet, finansiering med videre. I skal bruge denne obligatoriske skabelon, som I henter her. I skabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være at skabe et kunstprojekt, der sikrer ansatte, brugere og borgere adgang til kunst af høj kvalitet i fx byrum, bygninger, landskaber eller andre offentligt tilgængelige steder. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning
 • Kunstnerens CV på maksimum 1 side og 5 sider med billeder af hidtidigt arbejde
 • Et skitseforslag til den konkrete kunstopgave på maksimum 5 sider. Skitseforslaget skal indeholde: 1) billeder af værk og sted, det skal produceres til, 2) en beskrivelse af materialer, dimensioner etc. 3) en kort præsentation af de kunstneriske intentioner
 • Et detaljeret budget for realisering af kunstopgaven. Det skal være baseret på indhentede tilbud

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i jeres ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor jeres bilag til ansøgningen vil fremgå
 • at hvis I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal I også skrive det i ansøgningen.

Økonomi

Vi har ikke på forhånd fastsat beløbsstørrelsen på tilskud i denne pulje.

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på tilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

I får svar på jeres ansøgning på e-mail senest 10 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder I også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres elektroniske ansøgning, vil I umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder I jeres ansøgningsnummer, som I skal oplyse, hvis I henvender jer til os.

Her kan I også se de bilag, I har vedhæftet i ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og § 8, stk. 5 i bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (bekendtgørelse nr. 592 af 14. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere