Kunst i det offentlige rum: Realisering af kunstopgave

Frist: 20.06.2024, kl. 14:00

Tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Frister 2024, kl. 14.00: 11. januar, 20. juni, 26. september

 

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen - bemærk at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

 

Der ydes tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave, hvis I sammen med en professionel kunstner har fået udviklet en skitse og et præcist budget til en kunstopgave i det offentlige rum. Alle relevante tilladelser til opsætning af værket skal foreligge og værket skal være offentligt tilgængeligt i minimum 12 måneder.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • I særlige tilfælde kan private institutioner ansøge om projektering af kunstværker i det offentlige rum

Bemærk, at det er dén, der ansøger, der påtager sig ejerskab over og har pligt til at vedligeholde det fremtidige kunstværk. Udvalget prioriterer projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. Det vil sige, at udvalget prioriterer at støtte initiativer på steder og i institutioner, hvor der ikke er meget kunst i forvejen. 

Det anbefales, at ansøger på forhånd har henvendt sig til den lokale offentlige kunstinstitution, et lokalt billedkunstråd eller lign. for at få kunstfaglig sparring på kunstnervalg og udvikling af kunstopgaven.

Her kan I læse mere, om hvad I skal gøre, hvis jeres projekt går på tværs af kunstarterne.

Se også Statens Kunstfonds andre puljer, der vedrører kunst i det offentlige rum.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere

I kan ikke søge tilskud til:

 • Midlertidige kunstopgaver – her defineret som værker, der er offentligt tilgængelige i en periode på under 12 måneder.
 • Produktion af værker til udstillinger i Danmark og udlandet – se støttemulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.
 • Realisering af kunstopgaver, der er igangsat inden ansøgningsfristen.
 • Kunstopgaver, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på.

Hvad er formålet med ordningen?

I kan søge tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave, hvis I sammen med en professionel kunstner har fået udviklet en skitse og et præcist budget til en kunstopgave i det offentlige rum. Alle relevante tilladelser til opsætning af værket skal foreligge og værket skal være offentligt tilgængeligt i minimum 12 måneder. Et tilsagn i puljen ”Kunst i det offentlige rum – skitse til kunstopgave” betyder ikke, at en ansøgning til denne pulje er garanteret et tilsagn.

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Legatudvalget for Billedkunst støtter ambitiøs og original kunst, der har fokus på at skabe nye indlevelser, forbindelser og fællesskaber, der både retter sig mod den enkelte, mod samfundet og mod vores tilgang til den jord, vi bor på. 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Høj kunstnerisk kvalitet

Statens Kunstfond vurderer kunstopgavens kunstneriske kvalitet bl.a. på baggrund af den vedlagte skitse og kunstnerens hidtidige arbejde. Kunstnerisk kvalitet bliver i denne sammenhæng vurderet ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • Form og indhold: At der er en klar sammenhæng mellem form, indhold og kontekst, hvor det kunstneriske udtryk både besidder en egen indre logik / konsekvens og samtidig udviser mod til og bevidsthed om at udvikle kunstens særlige ‘sprog’ og virkemidler.  
 • Personlig forankring: At den kunstneriske praksis er personligt forankret og har et originalt udtryk, der giver rum til at udforske komplekse og modsatrettede følelser, tanker og ideer.
 • Nytænkning: At kunstneren evner at omsætte idéer, refleksioner og perspektiver til et nytænkende udtryk, som kan danne grundlag for nye erkendelser og nye sanselige erfaringer. 
 • Nysgerrighed: At den kunstneriske praksis er båret af en nysgerrighed over for verden og har et reflekteret forhold til idé, historie, samtid og de fysiske rammer kunsten udfoldes i.
 • Resonans: At den kunstneriske praksis formår at skabe indlevelse, forbindelser og fællesskaber - mellem mennesker, i samfundet og i verden.

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte at ligge højt på alle parametre, men i den samlede vurdering er det afgørende at ligge højt på flere parametre.

Lydhørhed og ambition

Udvalget prioriterer projekter, hvor både kunstner og ansøger viser evne til at balancere ambitioner om nytænkning i kunsten med gensidig lydhørhed. Kunstnerne skal have evnen og ydmygheden til at arbejde sig ind i den konkrete kontekst og udvise forståelse for, at værket bliver en del af modtagernes hverdag – også på langt sigt. 

Lokal forankring

I skal som fremtidige ejere af kunstværket påtage jer ansvaret for, at værket opnår lokal forankring og betydning i værkets levetid.

Tilgængelighed og permanens

Kunstværket skal være tilgængeligt for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt i en periode på minimum 12 måneder. 

Egenfinansiering

I skal som fremtidige ejere af kunstværket udvise et engagement i projektet i form af egenfinansiering.

Drift og vedligeholdelsesansvar

I skal som fremtidige ejere af kunstværket påtage jer det økonomiske og praktiske ansvar for, at det realiserede værk fremstår for offentligheden i en kunstnerisk forsvarlig stand.

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger: 

Mangfoldighed af kunstformer

Statens Kunstfond prioriterer at støtte kunstopgaver, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Statens Kunstfond ønsker også at sikre en spredning blandt de kunstnere, der realiserer kunstopgaver.

Geografisk spredning

Statens Kunstfond prioriterer at sikre en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. Det vil sige, at udvalget prioriterer at støtte initiativer på steder og i institutioner, hvor der ikke er meget kunst i forvejen.

Børn og unge

Statens Kunstfond prioriterer kunstopgaver, som sikrer, at kunst bliver en større del af flere børn og unges liv.

Kunstnerhonorarets størrelse

Statens Kunstfond støtter kun kunstopgaver, hvor kunstnerhonoraret udgør minimum 25% af det samlede budget til realisering af kunstprojektet.

 

*Note: Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som I finder her på siden. Når I først har oprettet jeres profil på Tilskudsportalen, kan I til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om I har alle bilag og oplysninger med, inden I indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal du skrive til post@slks.dk.

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • I skal bruge denne obligatoriske skabelon, som I henter her. Skabelon med oplysninger om projektet, finansiering med videre. I skabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være at skabe et kunstprojekt, der sikrer ansatte, brugere og borgere adgang til kunst af høj kvalitet i fx byrum, bygninger, landskaber eller andre offentligt tilgængelige steder. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning
 • Kunstnerens CV på maksimum 1 side og 5 sider med billeder af hidtidigt arbejde
 • Et skitseforslag til den konkrete kunstopgave på maksimum 5 sider. Skitseforslaget skal indeholde: 1) billeder af værk og sted, det skal produceres til, 2) en beskrivelse af materialer, dimensioner etc. 3) en kort præsentation af de kunstneriske intentioner
 • Et detaljeret budget for realisering af kunstopgaven. Det skal være baseret på indhentede tilbud

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at I efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere jeres ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt jeres ansøgning
 • som udgangspunkt kan I ikke overdrage jeres ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansøger, inden I indsender jeres ansøgning. Samtidig skal I sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, I benytter.

Økonomi

I kan søge om max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i denne pulje.

Hvis I har et større projekt, der rummer flere nedslag eller værker, kan I max søge om støtte på 500.000 kr. til det samlede projekt hos udvalget. Det betyder, at I enten kan vælge et eller flere af værkerne ud og søge om max 500.000 kr. til disse specifikke værker. Eller I kan søge om max 500.000 kr. til det samlede projekt. Uanset om I søger i den samme ansøgningsrunde eller over flere runder, er det maximale samlede beløb, I kan søge om, 500.000 kr.

I kan kun søge om støtte til kunstopgaver, hvor kunstnerhonoraret udgør minimum 25% af det samlede budget til realisering af kunstprojektet.

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på tilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 10 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og § 8, stk. 5 i bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (bekendtgørelse nr. 592 af 14. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøg
Mere