Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsen er blevet opmærksom på, at der beklageligvis er begået fejl i forbindelse med vejledning om klageadgang i afgørelser sendt fra Statens Kunstfond om tilbagebetaling af tilskud, garantier mv. truffet efter § 10, stk. 2, i lov om Statens Kunstfond.

Skriv til post@slks.dk

Derudover kan der i sager om tilbagebetalingskrav af tilskud, der er ansøgt hos de Regionale Fonde, være givet tilsvarende forkert klagevejledning.

Fejlen består i, at der i afgørelser om tilbagebetaling af tilskud inden for de nævnte områder, er vejledt om, at afgørelsen ikke har kunnet påklages til en højere administrativ myndighed. Der skulle i stedet have været vejledt om, at afgørelsen kunne påklages til Kulturministeriet.

Hvis du ønsker at klage over en tidligere afgjort afgørelse om tilbagebetaling, kan du rette henvendelse til post@slks.dk eller skrive til Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1611 København V. Du bedes – så vidt muligt – angive journalnummer, projekttitel, samt navn og oplysninger på kontaktperson (adresse, telefon og e-mail), som det vedrører. Slots- og Kulturstyrelsen vil herefter videresende henvendelsen til Kulturministeriet.