Værkproduktion og udstillinger

Frist: 20.01.2022, kl. 23:59

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Frister i 2022: 20. januar, 28. april, 18. august, 27. oktober

Frist udløber kl 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene 
 • Danske udstillingssteder for eksempel kunsthaller, museer, gallerier, kunstnerdrevne udstillingssteder med mere

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, medmindre dit projekt starter efter du er færdiguddannet
 • Kunstnergrupper, hvis størstedelen af gruppen er studerende

Du kan ikke søge tilskud til:

 • permanente værker i det offentlige rum, som støttes via andre puljer under Legatudvalget for Billedkunst 
 • atelierleje
 • diæter
 • invitationer, forplejning og lignede i forbindelse med ferniseringer
 • assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • rejse og ophold i forbindelse med udstillinger på gallerier, hvor kunstneren er fast tilknyttet
 • lokaltransport
 • projekter, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • udstillinger som er åbnet før ansøgningsfristen
 • udstillingsudgifter i forbindelse med galleriudstillinger støttes kun, hvis udvalget vurderer, at det drejer sig om en særlig satsning

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og udenlandsk samtidskunst i Danmark samt dansk samtidskunst i udlandet.

Der kan søges støtte til disse områder:

Produktion af nye værker

Støtte til produktion af nye værker til udstillinger i Danmark og udlandet.
Vær opmærksom på, at det kun er kunstnere, der kan søge støtte til værkproduktion.
Typiske udgifter er materialer, produktionshonorar til kunstner, aflønning af andre, rejse og ophold i forbindelse med produktionen.

Formidling

Støtte til formidling af dansk og international samtidskunst, i trykt eller digital form.
Formidlingen skal være forbundet til et projekt / have et modtagerforhold, enten i form af et forlag eller en udstillingsaftale. Det betyder, at det er ikke tilstrækkeligt at have aftale med trykkeri.
Vær opmærksom på, at vi ikke støtter formidlingsprojekter, der alene vedrører en udenlandsk kunstner, rettet mod et udenlandsk publikum.
Kunstbøger, kataloger og udgivelser støttes kun i tilfælde hvor det er særlig relevant for kunstneren/projektet.
Typiske udgifter: Oversættelse, tryk, layout.

Formidling målrettet børn og unge skal søges via til puljen ”Børn og unges møde med billedkunst”. Værkproduktion og udstilling målrettet børn og unge søges i denne pulje.

Udstilling i Danmark eller udlandet

Støtte til udstillinger med danske og internationale samtidskunstnere i Danmark, samt støtte til udstillinger og messer med danske samtidskunstnere i udlandet.

Typiske udgifter er udstillingshonorar, leje af teknisk udstyr, installering, forsikring af værker, transport af værker, rejse, hotel - eller andre udgifter, der er relateret til udstilling, men som ikke er produktion af selve værket/værkerne.

Danske udstillingssteder kan desuden søge om produktionshonorar på 5.000 kr. om ugen i højst 4 uger (betaling per påbegyndt uge) til udenlandske kunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker på udstillingsstedet. Perioden skal være på mindst 2 uger og forudsætter, at kunstneren er til stede i Danmark i hele perioden. Udstillingsstedet skal udbetale honoraret til kunstneren.

Udstillingshonorar

Udvalget opfordrer udstillingssteder til at honorere kunstnere i forbindelse med deres arbejde med en udstilling. Udstillingssteder kan ansøge om tilskud til et sådant udstillingshonorar. Udstillingshonorar omfatter kunstnerens arbejde i forbindelse med en udstilling, som ikke direkte kan henføres til produktion af værker, eksempelvis kunstnerens deltagelse i møder, opsætning og nedtagning af udstilling, deltagelse i PR og formidling.

Bæredygtighed

Vi opfordrer til, at alle dele af kunstmiljøet arbejder mest muligt bæredygtigt.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Det ansøgte projekt skal fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet
 • Det ansøgte projekt er af høj kunstnerisk kvalitet og har et højt kunstfagligt niveau 
 • Det ansøgte projekt indgår i en sammenhæng med højt kunstfagligt niveau 
 • Der udvises bevidsthed om projektets formidling og møde med publikum
 • Det ansøgte projekt er tilgængeligt for offentligheden 
 • Det ansøgte projekt er lokalt eller internationalt netværksskabende 
 • Det ansøgte projekt er nytænkende

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?
Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

Projektet skaber en samtale omkring sig

Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.

Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst 

Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 

Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst 

Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet. 

Projektets udførsel er gennemtænkt 

Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 

Projektet er båret af nytænkning 

Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept.

Spredning af kunststøtten

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.
Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.
Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. Hvis du har problemer med at åbne et link eller bilag, skal du højreklikke på det, og vælge "åbn link i ny fane".
Få råd før du går i gang: Læs: 10 råd fra udvalget til en god ansøgning

Du skal vedhæfte følgende bilag:
 

 • 1: PROJEKTBESKRIVELSE OG BUDGET
  Du skal udfylde projektbeskrivelse og budget i den obligatoriske skabelon:
  Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget her.
  I ansøgninger vedrørende udstillinger uden for institutionelle rammer, skal du i særlig grad redegøre for, hvordan du når et publikum.
  I skabelonen skal du desuden beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være produktion af nye værker, digital eller trykt formidling af samtidskunst eller at få etableret udstillinger i Danmark eller udlandet. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
  Aktiviteter og udgifter, der vedrører samme projekt, skal samles i én ansøgning. Hvis du søger tilskud til samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.
  VEJLEDNING TIL BUDGET 
  • Du skal kun angive de beløb, du søger i støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
  • Hvis du er momsregistreret, skal de beløb du ansøger om, der indeholder moms, angives eksklusive den moms, du kan få refunderet via SKAT
  • Du skal angive alle beløb i danske kroner
  • Det er vigtigt, at du skriver, hvordan din samlede udgift bliver finansieret
  • Da du både indskriver den støtte du allerede har opnået andre steder, og det beløb du søger hos Statens Kunstfond, er udvalget opmærksomme på, at projektet kan se ud som om det er overfinansieret.
  • Udvalget ser positivt på medfinansiering
 • 2: CV
  CV på maks. én side per person, som du søger midler til. Det kan være kunstnere, kuratorer, oplægsholdere, skribenter, initiativtagere med videre.
  CV’erne må samlet fylde højest 10 sider.
  Ved gruppeudstillinger skal udstillingsarrangøren vedlægge en liste over, hvilke kunstnere, der vil ansøge om produktionsstøtte i forbindelse med udstillingen. 
 • 3: SKRIFTLIG AFTALE
  En skriftlig aftale kan for eksempel være en e-mail fra udstillingsstedet eller arrangøren, der bekræfter udstillingen og perioden for udstillingen.
  Hvis udstillingen finder sted uden for institutionelle rammer skal der vedhæftes en godkendelse fra en kommune, jordejer eller lignende.
  Udstillingssteder der søger behøver ikke at vedlægge en skriftlig aftale.
 • 4: UDSTILLINGSSTEDETS BIDRAG
  Hvordan bidrager udstillingsstedet til afholdelse af udstillingen, og hvilke arbejdsvilkår tilbydes kunstneren? Oplysninger op dette skal udfyldes i den obligatoriske skabelon nedenfor, af udstillingsstedet eller af kunstneren selv, hvis denne har de krævede informationer. Bilaget skal vedhæftes uanset om det er udstillingssted, kunstner eller anden, der søger.
  Hent skabelonen her: Udstillingsstedets bidrag.
 • 5: BILLEDER
  Der skal i alt skal være minimum fem billeder, der svarer til maks. 5 A4 sider. Billedmaterialet skal dokumentere den/de udstillende kunstneres praksis.
  Ved nyt værk: Kunstnere, der søger tilskud til at producere nye værker, skal inkludere mindst én skitse af det værk eller den installation/situation, der søges om tilskud til. Skitsen kan være håndtegnet, hvis det foretrækkes, der er intet krav til formatet.
  Bilag 5A: Kun for censurerede udstillinger. Censurerede udstillinger skal vedlægge billeddokumentation fra de seneste tre udstillinger (i alt maks. 6 A4 sider).

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Der er ikke fastsat et loft for, hvor meget du kan søge. Udvalget forholder sig til hver enkelt ansøgning og træffer afgørelse ud fra det enkelte projekt. Dog kan tidligere års tilsagnsstørrelser give en idé om puljens ramme, og størrelsen på de tilsagn der typisk gives:

 • 96 % af de tilsagn der bliver givet er typisk på under 75.000 kr.
 • 82% er typisk på under 45.000 kr.
 • 59% er typisk på under 25.000 kr.

Hver år modtager udvalget knap 1.500 ansøgninger til puljen. Af disse får ca. 50% tilsagn. I alt bliver der typisk uddelt ca. 23. mio. kr. om året fra puljen - ca. halvdelen af udvalgets samlede årlige midler.

Du kan se tidligere projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med - så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere