Lån af kunst

Frist: 31.01.2020

Her kan I søge om at låne billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsskema bliver tilgængeligt minimum to måneder før ansøgningsfristen.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Statslige, regionale, kommunale eller andre institutioner, der er tilgængelige for en bredere offentlighed kan ansøge om langtidslån af kunst. Museer kan ikke søge. 

Hvem udlåner kunstværkerne?

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design indkøber hvert år omkring 200 værker, som bliver udlånt til offentligt tilgængelige institutioner, hvor mange forskellige mennesker færdes.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, der hvor de færdes til daglig.

Hjemmesiden vores.kunst.dk er en samlet indgang til kunst indkøbt og støttet af Statens Kunstfond. Her kan alle se, hvilke værker fonden har indkøbt, hvor de er placeret og hvilke værker, der i øjeblikket er tilgængelige for udlån.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Offentlighed 
  Ansøgningen bliver vurderet på hvor mange forskellige mennesker, der kommer det sted / de steder, hvor I gerne vil have kunst. For at komme så mange mennesker som muligt til gode, skal kunstværkerne primært placeres steder, som mange har adgang til – typisk forhal, mødelokaler, kantine eller gangarealer.

 • Geografisk spredning
  Fonden prioriterer samlet set en bred geografisk fordeling mellem landets regioner ved placering af værkerne.

 • Institutionel spredning
  For at give en mangfoldighed af borgere mulighed for at opleve kunst, prioriterer fonden samlet set en bred fordeling mellem forskellige typer af institutioner ved placering af værkerne.
 • Åbenhed for forskellige kunstformer
  Fonden køber bredt ind, så mange værktyper og udtryk bliver tilgodeset (maleri, kunsthåndværk, video, skulptur, design, lys og installation). I behandlingen af jeres ansøgning vil der blive set på jeres åbenhed i forhold til at modtage værker, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper.

 • Dialogen mellem kunst og sted
  For at sikre gode helhedsløsninger i samspillet mellem kunst og sted vil udvalgene vurdere, hvordan de fysiske rammer hos jer, vil fungere sammen med de kunstværker, der i øjeblikket er til rådighed. Det handler fx om samspillet med arkitekturen og den øvrige indretning på stedet. Det er derfor vigtig med en grundig dokumentation af stedet.

 • Motivation
  I behandling af ansøgningen bliver der lagt vægt på, at I motiverer, hvordan I tænker, kunsten vil kunne indgå i den daglige brug af institutionen og hvilken forskel I mener, kunsten vil gøre hos jer.
 • Formidling og lokal forankring
  For at sikre lokalt ejerskab af kunsten, bliver der også set på jeres vilje til at engagere jer i formidlingen af kunsten hos jer. Fortæl hvordan I vil påtage jer at formidle kunsten til brugere og besøgende i hverdagen.
 • Ansvar for værkerne i 5 år
  I skal kunne tage vare på værkerne på forsvarlig vis i minimum 5 år. Der vil også blive set på de sikkerhedsmæssige forhold hos jer.

Da antallet af ansøgninger overstiger antallet af værker til rådighed, kan alle kvalificerede institutioners ønske om at modtage kunst desværre ikke imødekommes.

For at skabe gode helhedsløsninger og markant dialog mellem kunst og sted prioriterer Statens Kunstfond at sende flere værker til én institution.

 

Institutioner der ikke tidligere har modtaget værker fra fonden vil blive prioriteret.

Inden I sender ansøgningen

Vi anbefaler, at I orienterer jer i det digitale ansøgningsskema og skabelonen til motivations skrivelse, inden I går i gang med at skrive en ansøgning. I finder en pdf-udgave af den digitale ansøgning nederst på siden.

Det kan også være en fordel, at I orienterer jer i, hvilke værker der i øjeblikket er til rådighed for udlån på vores.kunst.dk, for at forventningsafstemme hvilke værktyper, det er muligt at låne. Det er dog ikke altid muligt, at imødekomme specifikke ønsker, da der kan være flere institutioner, som er interesserede i de samme værker.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Her skal I skrive en vurdering af hvor mange mennesker, der årligt færdes hos jer – både interne brugere og eksterne besøgende.

Derudover skal følgende vedhæftes som bilag:

 • Motivationsbeskrivelse. I skal beskrive hvorfor I ønsker kunst hos jer, hvordan I tænker, at kunsten vil kunne indgå i den daglige brug af institutionen, og hvordan I kan formidle den (samlet ca.1-2 sider). Her kan I også skrive eventuelle ønsker og/eller udfordringer, samt eventuelle særlige hensyn i forhold til institutionens brugere.

 • Grundig fotodokumentation. Ansøgningerne bliver bl.a. behandlet på baggrund af de fotos, I sender med. Det er derfor vigtigt, at fotografierne giver et grundigt indtryk af jeres institution både generelt, og de steder I ønsker at placere kunst. Der må meget gerne være mennesker, møbler etc. på fotografierne, som giver en fornemmelse af, hvordan stedet er indrettet og bliver brugt. I har også mulighed for at sende små film, der giver indtryk af det rumlige forløb hos jer.

 • Oversigt over eksisterende kunst. I skal vedhæfte en liste over den kunst, I allerede har på jeres institution, samt fotos af kunstværkerne, hvor man kan se deres placering i sammenhæng med omgivelserne. Det gælder både kunst fra Statens Kunstfond og andre steder fra.

Så vidt muligt skal fotos være i ét samlet dokument, f.eks. i PDF-format. Billedmateriale skal være i følgende formater: PDF og JPEG. Ansøgningerne vil blive behandlet digitalt, og derfor anbefaler vi, at fotografierne formindskes til 72 dpi, inden de vedhæftes. 

Videooptagelser kan I sende som MP4-filer eller som links, f.eks. via Youtube. 

I kan maks. vedhæfte 15 MB. Filer og filmapper må ikke zip-komprimeres. Fysisk indsendt materiale vil ikke blive returneret. 

Økonomi

Det er gratis at låne værker af Statens Kunstfond. I kan dog forvente udgifter i forbindelse med den fysiske installering/ophængning af værker, det kan være skinner, kroge, podier el.lign. Der kan også være udgifter i forbindelse med jeres formidling af værkerne fx indvielsesarrangement, folder eller kunstneraften.

Når I har indsendt ansøgningen

Når I har sendt en ansøgning, vil I modtage en kvittering pr. mail for jeres ansøgning. Derefter vil ansøgningen blive fremlagt for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design, der tager stilling til, hvilke institutioner, som skal modtage kunst. 

Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Hvem køber kunsten og hvordan?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk- og Design, der årligt indkøber ca. 200 værker. De to udvalg køber værker på udstillinger eller direkte hos kunstnerne. Udvalgene kan vælge at indkøbe værker, der bliver lavet særligt til en specifik institution.

Det afgørende for indkøb er, at værket er af høj kunstnerisk kvalitet. Hensigten er samtidig, at der bliver købt bredt ind, så mange værktyper og udtryk bliver tilgodeset.

Hvornår får du svar?

I vil få svar 12 uger efter ansøgningsfristen.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter Bekendtgørelse om indkøb og fordeling af de af Statens Kunstfond erhvervede kunstværker, BEK nr 592 af 14/05/2013.

Hvis I får tilsagn

Hvis jeres ansøgning bliver imødekommet, bliver I tilbudt en række kunstværker. Herefter kan det endelige værkudvalg evt. justeres i dialog med jer. 

I kan forvente at modtage værkerne inden for 6 måneder fra I har modtaget et tilsagnsbrev.

Statens Kunstfond sørger for professionel kunsttransport af værkerne til jer. Fonden rådgiver gerne omkring placering af kunstværkerne hos jer for at sikre en helhedsløsning med et godt samspil mellem stedet og værkerne. 

Som modtagere har I ansvaret for den fysiske installering/ophængning af værkerne.

Når I har modtaget værkerne, skal I sende en bekræftelse til Slots- og Kulturstyrelsen med hvilke værker, I har fået.

Som modtagere af kunst fra Statens Kunstfond har I et ansvar for at formidle den kunst, I modtager. Forslag til formidlingsaktiviteter kan være: indvielsesarrangement, åbent hus arrangement, kunstnerarrangement på institutionen, folder, webfilm, interview med kunstneren, sociale medier, undervisningsmateriale, omtale på jeres hjemmeside m.m.

Ansøg
Mere