Viden, dialog og debat

Frist: 23.01.2020

Kunstområde :

Tilskud til viden, dialog og debat projekter indenfor billedkunstområdet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsskemaet er tilgændeligt en måned før fristen.

Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist

Ansøgningsfrister 2020: 23. januar, 13. august

Ansøg

Hvem kan søge?

Professionelle aktører fra den danske kunstscene: kunstfaglige platforme, udstillingssteder og enkeltpersoner, som står for at producere og facilitere viden, dialog og debat indenfor billedkunstområdet

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtalen om samtidskunsten i Danmark både i de professionelle kunstmiljøer og i en bredere offentlighed.

Udvalget ønsker at se ansøgninger fra professionelle aktører, der står for at udvikle og gennemføre projekter, som producerer og faciliterer viden, dialog og debat.

Dette kan ske gennem platforme for kunstkritik og kunstformidling, radio- eller TV programmer, podcasts, arrangementer, seminarer og konferencer, osv. Udvalget ønsker at støtte ambitiøse og nytænkende formater, der har en høj grad af tilgængelighed og synlighed og bidrager væsentligt til udviklingen af samtidskunsten i hele landet. 

Ansøgninger til formidlingsprojekter og lignende aktiviteter (fx et debatarrangement), der knytter sig til en særskilt udstilling, skal fortsat inkluderes i ansøgninger til puljen ”Værkproduktion og udstillinger” eller i ansøgninger til puljen ”Etårigt udstillingsprogram”.

”Viden, dialog og debat” er målrettet projekter og aktiviteter, der ikke kun er knyttet til en særskilt udstilling, men går på tværs, fx ved at beskæftige sig med flere udstillinger eller flere kunstnere, med mere tværgående tendenser og problematikker indenfor samtidskunsten, gerne med et internationalt perspektiv og med internationale bidragsydere. Eller ved på anden måde at formidle samtidskunstens betydning og værdi for en bredere offentlighed.

Eksempler på mål/aktiviteter: Udvikling og gennemførelse af projekter, som producerer og formidler viden, dialog og debat indenfor billedkunstområdet. 

Der kan søges støtte til ”Viden, dialog og debat” ved to årlige frister (januar og august). 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier: 

 • Viden, dialog og debat projektet har et højt kunstfagligt niveau. 
 • Viden, dialog og debat projektet medvirker til at udvikle den danske samtidskunstscene. 
 • Viden, dialog og debat projektet medvirker til at formidle billedkunstens betydning og værdi for en bredere offentlighed. 
 • Viden, dialog og debat projektet nytænker formater. 

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre.  

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig
  Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst
  Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre.
 • Projektet har er reflekteret forhold til sin fysiske kontekst
  Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedspecificeret.
 • Projektets udførsel er gennemtænkt
  Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 
 • Projektet er båret af nytænkning
  Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept.

Slots- og Kulturstyrelsen stiller ansøgerens historik (inkl. tidligere ansøgninger til Statens Kunstråd) til rådighed for udvalgene i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

Der ydes ikke støtte til: 

 • Enkeltstående anmeldelser, artikler, kronikker osv.
 • Kunstformidling og kunstkritik som publiceres i medier, hvortil ansøgeren allerede befinder sig i et lønnet ansættelsesforhold.
 • Udstillingskataloger og monografier.
 • Enkeltpersoners individuelle deltagelse i konferencer og seminarer.
 • Prisuddelinger, præmieringer og lignende hædersbevisninger.
 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, med mindre dit projekt starter efter du er færdiguddannet.
 • Grupper bestående af både studerende og færdiguddannede, såfremt majoriteten af gruppen er studerende.
 • Diæter og lokaltransport.
 • Ansøgninger om støtte til udgifter til et projekt, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger).
 • Projekter og aktiviteter, som er påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang, herunder et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har en sikkerhedstimeout på 15 minutter.

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema (maks. 15 MB): 

BILAG 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i den obligatoriske skabelon. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk. Skabelonen skal udfyldes og vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Er skabelonen ikke vedhæftet ansøgningen, er denne ikke komplet og vil modtage et afslag. Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget her.

BILAG 2: CV på maks. én side pr. person, der er involveret i udviklingen og gennemførslen af viden, dialog og debat projektet, dog samlet maks. 10 sider.

BILAG 3: Skriftlig aftale, fx e-mail fra udstillingsstedet, distributøren, platformen, der bekræfter perioden for projektet. Fil format: word eller pdf. Det er ikke nødvendigt at vedlægge en skriftlig aftale, når det er udstillingsstedet, distributøren eller platformen selv, der søger.

BILAG 4: Billedmateriale, der visualiserer det ansøgte viden, dialog og debat projekt. Eller billedmateriale, der dokumenterer tidligere gennemførte viden, dialog og debat projekter og fungerer som reference for denne ansøgning. Billedmaterialet må maks fylde 5 A4-sider og billedmateriale, der overstiger 5 A4-sider, vil ikke blive taget i betragtning. Fil format: pdf eller jpg. Bilagene må ikke være zip-komprimerede.

Økonomi

Udvalget ønsker at støtte omkostninger i forbindelse med projekter, der producerer og faciliterer viden, dialog og debat, og har afsat et rammebeløb på 1 mio. kr. til formålet.

Der skal udarbejdes et budget for aktiviteterne i den obligatoriske skabelon. Typisk vil udgifter forbundet med at udvikle og gennemføre projekter indenfor viden, dialog og debat være: honorarer til kunstfaglige bidragsydere, udgifter til grafiker, oversættelse og teknisk assistance, rejse og ophold for internationale og udenbys bidragsydere, udgifter til afholdelse af arrangementer, etc.   

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. 

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Tildelinger".

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen.

Ansøg
Mere