Viden, dialog og debat

Frist: 20.01.2022, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Frister i 2022: 20. januar, 18. august

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

Professionelle aktører fra den danske kunstscene: kunstfaglige platforme, udstillingssteder og enkeltpersoner, som står for at producere og facilitere viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, medmindre dit projekt starter, efter du er færdiguddannet.
 • Grupper, der består af både studerende og færdiguddannede, hvis størstedelen af gruppen er studerende.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • driftsomkostninger som fx husleje, administration, løn til administrative medarbejdere o.lign.
 • enkeltstående anmeldelser, artikler, kronikker o.lign.
 • kunstformidling og kunstkritik som publiceres i dagspressen.  
 • udstillingskataloger og monografier.
 • enkeltpersoners individuelle deltagelse i konferencer og seminarer.
 • prisuddelinger, præmieringer og lignende hædersbevisninger.
 • diæter og lokaltransport.udgifter til et projekt, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger).
 • projekter og aktiviteter, som er påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtalen om samtidskunsten i Danmark både i de professionelle kunstmiljøer og i en bredere offentlighed.

Udvalget ønsker at se ansøgninger fra professionelle kunstfaglige aktører, der står for at udvikle og gennemføre projekter, som producerer og faciliterer viden, dialog og debat om samtidskunsten.

Dette kan ske gennem platforme for kunstkritik og kunstformidling, der kan søge til redaktionelt indhold for et år ad gangen. Eller til radio- eller TV programmer, podcasts, arrangementer, seminarer og konferencer, osv. Udvalget ønsker at støtte ambitiøse og nytænkende formater, der har en høj grad af tilgængelighed og synlighed og bidrager væsentligt til udviklingen af samtidskunsten i hele landet.

Ansøgninger til formidlingsprojekter og lignende aktiviteter (fx et debatarrangement), der knytter sig til en særskilt udstilling, skal fortsat inkluderes i ansøgninger til puljen ”Værkproduktion og udstillinger” eller i ansøgninger til puljen ”Etårigt udstillingsprogram”.

”Viden, dialog og debat” er målrettet projekter og aktiviteter, der ikke kun er knyttet til en særskilt udstilling, men går på tværs, fx ved at beskæftige sig med flere udstillinger eller flere kunstnere, med mere tværgående tendenser og problematikker indenfor samtidskunsten, gerne med et internationalt perspektiv og med internationale bidragsydere. Eller ved på anden måde at formidle samtidskunstens betydning og værdi for en bredere offentlighed.

Der kan søges støtte til ”Viden, dialog og debat” ved to årlige frister (januar og august). 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier: 

 • Viden, dialog og debat projektet har et højt kunstfagligt niveau. 
 • Viden, dialog og debat projektet medvirker til at udvikle den danske samtidskunstscene. 
 • Viden, dialog og debat projektet medvirker til at formidle billedkunstens betydning og værdi for en bredere offentlighed. 
 • Viden, dialog og debat projektet nytænker formater. 

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre.  

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 

Projektet skaber en samtale omkring sig

Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.

Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst

Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre.

Projektet har er reflekteret forhold til sin fysiske kontekst

Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedspecificeret.

Projektets udførsel er gennemtænkt

Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 

Projektet er båret af nytænkning

Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept.

Spredning af kunststøtten

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. Hvis du har problemer med at åbne et link eller bilag, skal du højreklikke på det, og vælge "åbn link i ny fane".

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i den obligatoriske skabelon, som du henter her. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk.
  • I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være udvikling og gennemførelse af projekter, som producerer og formidler viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Bilag 2: CV på maksimum én side per person, der er involveret i udvikling og gennemførsel af viden, dialog og debat projektet. CV’erne må samlet set fylde maksimum 10 sider.
 • Bilag 3: Skriftlig aftale, for eksempel en e-mail fra udstillingsstedet, distributøren, platformen, der bekræfter perioden for projektet (filformat: Word eller PDF). Det er ikke nødvendigt at vedlægge en skriftlig aftale, når det er udstillingsstedet, distributøren eller platformen selv, der søger om tilskud.
 • Bilag 4: Billedmateriale, der visualiserer det ansøgte projekt om viden, dialog og debat. Det kan også være billedmateriale, der dokumenterer tidligere gennemførte projekter inden for viden, dialog og debat, der fungerer som reference for denne ansøgning (filformat: PDF eller JPG). Billedmaterialet må maksimum fylde 5 A4-sider. Billedmateriale, der overstiger fem A4-sider, vil ikke blive taget i betragtning.                   

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere