Opstart af nye udstillingsplatforme

Frist: 20.01.2022, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Frister i 2021: 21. januar, 19. august

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

Nye udstillingsplatforme i Danmark, der højst har eksisteret et år og som ikke tidligere har fået tilskud til opstart. 

Du kan søge tilskud til:

 • driftslignende omkostninger og til omkostninger forbundet med udstillinger
 • udstillingsplatforme i minimum 1 og maksimum 2 år og du kan kun få tilskud én gang. 

Søger du tilskud til udstillingsrækker på mindre end et år, beder vi dig søge puljen Værkproduktion og udstilling.

Hvem kan ikke søge:

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, medmindre projektet starter efter endt uddannelse
 • Kunstnergrupper der består af både studerende og færdiguddannede, hvis størstedelen af gruppen er studerende

Du kan ikke søge tilskud til:

 • permanente værker i det offentlige rum, som støttes via anden pulje under Legatudvalget for Billedkunst
 • atelierleje
 • diæter
 • invitationer, forplejning og lignende i forbindelse med ferniseringer
 • assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • rejse og ophold i forbindelse med udstillinger på gallerier, som kunstneren er fast tilknyttet
 • lokaltransport
 • projektansøgninger, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • udstillinger, som er påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • produktion af nye kunstværker. Kunstneren skal selv søge tilskud fra puljen Værkproduktion og udstilling.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at stimulere kunstmiljøer i hele Danmark og ved at fremme, at et bredt publikum i hele Danmark får mulighed for at opleve samtidskunst af høj kvalitet.

Udvalget forventer, at nye udstillingsplatforme, f.eks. et kunstnerdrevnet udstillingssted, kan være med til at stimulere og samle et kunstnerisk miljø og yderligere kan nye udstillingsplatforme give publikum mulighed for at møde samtidskunsten på et nyt eller uventet sted, måske præsenteret på en ny eller uventet måde.

Derfor støtter udvalget opstart af nye udstillingsplatforme, der tilfører kunstmiljø og publikum noget, der ikke i forvejen findes på den givne lokalitet og i den givne form. Dette kan i særlig grad, men ikke kun, være relevant udenfor de større byer.

Formålet med støtten er at understøtte den nye udstillingsplatforms udgifter til opstart og drift i den første periode på 1-2 år. Udvalget har valgt at tidsbegrænse driftsstøtten til max 2 år, for at undgå at kunststøttemidlerne bliver fastfrosset i driftsbevillinger.

Hvis udstillingsplatformen har et længere tidsperspektiv og fortsætter med at eksistere efter opstartsperioden, kan den ikke modtage yderligere støtte til driftslignende omkostninger, men den kan dog fortsat søge støtte til udstillingsomkostninger i puljen ”Værkproduktion og udstilling”.
For udstillingsplatforme i denne kategori er opstartsperioden typisk en mulighed for at få tid til at opnå lokal opbakning og sikre fremtidig lokal finansiering til drift.

Sådan vurderes din ansøgning

Når udvalget vurderer ansøgningen er hovedkriteriet, om der er tale om en væsentlig ny udstillingsplatform af høj kunstnerisk og kunstfaglig kvalitet.

Dernæst vurderer udvalget ud fra følgende kriterier, hvoraf ikke alle behøver at være opfyldt:

 • Har udstillingsplatformen en tydelig profil?
 • Er udstillingsplatformen netværksskabende?
 • Viser udstillingsplatformen både dansk og udenlandsk samtidskunst?
 • Skaber udstillingsplatformen lokal dynamik?
 • Har udstillingsplatformen kommunal eller lokal (kan være privat) medfinansiering?
 • Er udstillingsplatformen geografisk placeret et sted i Danmark, hvor det brede publikum kun i mindre omfang har mulighed for at møde samtidskunst lokalt.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve? Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

Projektet skaber en samtale omkring sig

Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.

Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst

Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre.

Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst

Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet.

Projektets udførsel er gennemtænkt

Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 

Projektet er båret af nytænkning

Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept. 

Spredning af kunststøtten 

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse, inklusive budget, finansieringsplan og udstillingsprogram. Du skal bruge denne obligatoriske skabelon, som du henter her.

  I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at gennemføre et udstillingsprogram, der indeholder en sammenhængende række af udstillinger, som fremhæver udstillingsplatformens profil. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • CV for kunstfaglig ledelse på maksimum én side per person.

Derudover skal du indsætte et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn i ansøgningsskemaet.  

Bemærk, at din ansøgning skal præsentere et udstillingsprogram for hele den ansøgte periode. 

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Der er ikke fastsat et loft over eventuelle tilskudsbeløb. Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Får du tilskud, kan du ikke modtage yderligere støtte fra udvalgets andre puljer i den periode du får tilskud. 

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere