Tidsskriftsstøtte

Frist: 15.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kulturelle tidsskrifter. Både trykte tidsskrifter, nettidsskrifter og audiotidsskrifter kan søge.

 Du kan søge tilskud til:

 • Produktion af danske tidsskrifter, såvel etablerede som nystartede, som har et kunstnerisk og kulturelt sigte og er offentligt tilgængelige. Der gives støtte til drifts- og produktionsomkostninger, honorering af redaktionelt indhold mv.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Tidsskrifter, der uddeles gratis, heller ikke i markedsføringsøjemed, bortset fra nettidsskrifter.
 • Medlemsblade for foreninger eller blade, hvor indholdet overvejende har karakter af medlemsinformation.
 • Engangsudgivelser, som ikke indgår i den planlagte udgivelsesrække (temanumre, enkeltstående projekter).
 • Tidsskrifter, der udgives af politiske partier eller har overvejende politisk indhold.
 • Tidsskrifter, der har overvejende religiøst indhold.
 • Hobby- og amatørvirksomhed.
 • Nettidsskrifter, der blot er netudgaver (fx PDF-filer) af det trykte tidsskrift.
 • Webportaler, der blot fungerer som indgang til en række andre ressourcer.
 • Tidsskrifter, hvor indholdet overvejende har refererende karakter.

Hvad er formålet med ordningen?

Tidsskriftstøtteordningens formål er at bidrage til at kvalitetssikre og styrke præsentation af samt debat og samtale om kunst og kultur.

Gennem at støtte uafhængige tidsskrifter og dermed de kritiske praksisser, der udøves inden for disse formater, styrkes og kvalificeres den offentlige refleksion og debat.

Ordningen støtter produktion af danske trykte tidsskrifter, nettidsskrifter og audiotidsskrifter, der har væsentlig betydning for de kunstneriske miljøer inden for blandt andet litteratur, billedkunst, arkitektur, musik, scenekunst og design og kunsthåndværk, og som er offentligt tilgængelige.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond tildeler støtten på baggrund af en konkret og skønsmæssig vurdering af det enkelte tidsskrift. Tidsskriftet vurderes således efter målgruppe, støttebehov og dets betydning for dansk kulturliv. Derudover vurderes det også, i hvilken grad tidsskriftet lever op til et eller flere af følgende kriterier:

 • Tidsskriftet er kritisk reflekterende i forhold til sit stof.
 • Tidsskriftet har et gennemført æstetisk formsprog og grafisk eller lydligt udtryk af høj kvalitet.
 • Tidsskriftet gør et snævert emne tilgængeligt for udenforstående.
 • Tidsskriftet er fagligt overbevisende.
 • Tidsskriftet er væsentligt i forhold til et specifikt kunstnerisk miljø.
 • Tidsskriftet reflekterer over mediet.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. 

Da der er begrænsede midler til rådighed i puljen, kan ansøgere ikke forvente at opnå det fulde ansøgte beløb.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Motiveret ansøgning på maks. 2 A4-sider. I den motiverede ansøgning skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være et bestemt oplagstal og/eller antal solgte tidsskrifter. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Budgetskema - hent budgetskema her
 • Seks indscannede sider (dvs. tre opslag) af tidsskriftet. Nettidsskrifter skal indsende seks screendumps. Audiotidsskrifter skal indsende en mp3-fil. Er der tale om et nyt tidsskrift, som ikke tidligere har været udgivet, skal der ikke indsendes eksempler.
 • Én repræsentativ artikel fra tidsskriftet.
 • Hvis tidsskriftet udkommer i fysisk form, skal du også indsende det seneste eksemplar af tidsskriftet per post. Anfør tydeligt navn og ansøgningsnummer på konvolutten. Bemærk, at vi ikke returnerer fysisk materiale. Send eksemplaret til:

Statens Kunstfond - Tidsskriftsstøtte
Hammerichsgade 14
1611 København V

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, Excel og mp3. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale ud over det, der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Udvalget giver tilskud til drift for det kommende år på baggrund af dit budget og deres vurdering af tidsskriftets væsentlighed samt under hensyntagen til puljens samlede økonomi..

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på støtte til tidsskrifter ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Bemærk at:

 • Bemærk at pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Tidsskriftsstøtteudvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere