Børn og unges møde med billedkunst

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Frister i 2024: 16. januar og 15. august.

Vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen - bemærk at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører, der formidler samtidskunst for børn og unge i Danmark. 

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til: 

 • Værkproduktion og udstillinger, der har børn og unge som målgruppe. Her henvises til puljen ”Værkproduktion og udstilling”.
 • Permanente værker i det offentlige rum, der har børn og unge som målgruppe. Her henvises til puljer for ”kunst i offentlige rum”.
 • Forløb på skoler og uddannelsesinstitutioner, som har et workshoplignende indhold, og hvor det primære formål er, at børn og unge deltager i kunstneriske processer. Her henvises til ”Huskunstnerordningen”.
 • Forløb på billedkunstskoler og lignende skole- og fritidsaktiviteter, hvor det primære formål er at børn og unge selv skaber billedkunst.
 • Projekter, der alene formidler kunsten som fx publikationer, online platforme, podcasts, o.lign, hvor børn og unge ikke også direkte kan opleve kunstværkerne. 
 • Projekter, som har fundet sted før ansøgningsfristen.
 • Projekter, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger).

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at give børn og unge i hele landet mulighed for at møde samtidskunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Udvalget ønsker at støtte projekter som på nye måder formår at skabe et møde og facilitere en samtale mellem børn / unge på den ene side og kunstner / kunstformidler på den anden side med værket og kunstoplevelsen i centrum. 

Foreninger, skoler og uddannelsesinstitutioner, kommuner, biblioteker og lignende uden kunstfaglig kompetence opfordres til at indgå i samarbejder med et lokalt udstillingssted og/eller med professionelle kunstnere, kuratorer og kunstformidlere.

Udvalget prioriterer kunsthaller, kunstnerdrevne udstillingssteder, gallerier og samtidskunstens øvrige institutioner, hvis primære hovedopgave er at vise og formidle samtidskunsten

Der kan søges om tilskud til formidlingsprojekter, forløb og arrangementer målrettet børn og unge i forbindelse med kunsthaller, kunstnerdrevne udstillingssteder og galleriers almindelige udstillinger og øvrige program, eller i forbindelse med kunst i offentlige rum, kunstbiennaler og andre midlertidige begivenheder, hvor der vises samtidskunst af høj kvalitet. 

Udvalget ønsker at se ansøgninger til projekter, der går ud over de gængse tilbud ved at tilbyde nytænkende, ambitiøse og vægtige initiativer målrettet børn og unge. Det er vigtigt for udvalget, at oplevelsen og forståelsen af kunstværket står i centrum. Formidlingsformater kan fx være: Samtaler med en billedkunstner, samtaler med en kunstformidler, udflugter med arrangementer omkring samtidskunst, foredragsrækker, værkstedsaktiviteter, værkstedsbesøg hos billedkunstnere, o.lign. 

Ansøgere opfordres til at tænke i projekter med flere gentagelser, der tilbydes til mange, frem for i mindre enkeltstående begivenheder, der rammer få. Ligeledes opfordres ansøgere til at tænke i samarbejdsprojekter, hvor flere kunstinstitutioner fx går sammen om at skabe forløb og tilbud i samarbejde med skoler, billedskoler og lignende. 

For at opnå støtte, skal det være gratis for børn og unge at deltage. Børn og unge defineres som aldersgruppen 3 – 20 år. 

Udvalget vil se særlig positivt på projekter, der på velovervejede måder rækker ud og gør sig tilgængelige for børn og unge, der ellers kun har begrænset adgang til kunstoplevelser af høj kvalitet.

Vær opmærksom på at det skal fremgå tydeligt af ansøgningen hvilke kunstnere og formidlere, der er involveret i projektet. 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Det ansøgte projekt er af høj kunstnerisk kvalitet og har et højt kunstfagligt niveau
 • Det ansøgte projekt giver børn og unge mulighed for at møde billedkunst i eksperimenterende formidlingsformater, der er særlig målrettet dem.
 • Ansøger har gjort sig nøje overvejelser om præcis hvilken målgruppe, man henvender sig til, og hvordan projektet bedst tilrettelægges for denne målgruppe. 

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau vægter projektstøtteudvalget, at ansøger kort, konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til.

Udvalget foretager en samlet vurdering ud fra tre kriterier:

 1. Faglig helhed
  Er der sammenhæng imellem idé og form?
  Udvalget prioriterer ansøgninger, der demonstrerer en kompetent og gennemtænkt anvendelse af billedkunstneriske virkemidler, herunder medier, materialer, teknik og idémæssigt indhold. Vi finder det væsentligt, at der er overensstemmelse mellem projektets indholds- og udtryksformer i den givne kontekst.
   
 2. Nødvendighed
  Hvad vil projektet formidle? 
  Kunsten er for os alle, men har værdi og relevans for hver enkelt på forskellige måder. Udvalget ønsker at fremme æstetisk forståelse og samtalen om kunst med et blik for mangfoldighed og diversitet. Her lægger vi vægt på en reflekteret bevidsthed hos ansøgeren i forhold til kunstens rolle og betydning set i lyset af historiske, samfundsmæssige, etiske og miljømæssige problemstillinger.
   
 3. Nye perspektiver
  Stiller projektet spørgsmål til vores fælles virkelighed, og bringer det nye erkendelser med sig?
  Her vurderer udvalget, om ansøgningerne udviser vilje og mod til at udvikle billedkunstens udtryk og genrekonventioner på tankevækkende og eksperimenterende vis.

Spredning af kunststøtten
Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

BæredygtighedStatens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. Hvis du har problemer med at åbne et link eller bilag, skal du højreklikke på det, og vælge "åbn link i ny fane".

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Du skal vedhæfte følgende bilag: 

 • Bilag 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i den obligatoriske skabelon, som du henter her. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk.
 • I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være udvikling og gennemførelse af formidlingsprojekt målrette børn og unge. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Bilag 2: CV på maksimum én side per person, der er involveret i udvikling og gennemførsel af formidlingsprojektet for børn og unge. CV’erne må samlet set fylde maksimum 10 sider.
 • Bilag 3: Skriftlig aftale, for eksempel en e-mail fra udstillingsstedet, der bekræfter perioden for projektet (filformat: Word eller PDF). Det er ikke nødvendigt at vedlægge en skriftlig aftale, når det er udstillingsstedet selv, der søger om tilskud.
 • Bilag 4: Billedmateriale, der visualiserer det ansøgte projekt. Eller billedmateriale, der dokumenterer tidligere gennemførte projekter med børn og unge som målgruppe og fungerer som reference for denne ansøgning (filformat: PDF eller Word). Billedmaterialet må maksimum fylde 5 A4-sider. Billedmateriale, der overstiger fem A4-sider, vil ikke blive taget i betragtning.

Du skal være opmærksom på: 

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Udvalget har afsat et rammebeløb på 800.000 kroner til formålet i 2020. Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling 

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøg
Mere