Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter

Frist: 02.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Aktører der arbejder med eller arrangerer internationale musikaktiviteter.

Ved samarbejde med udenlandske musikaktører skal den danske musikaktør ansøge.

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
 • Uddannelse og kurser for enkeltpersoner
 • Aktiviteter, der væsentligst er koncertturnéer. Her henvises til puljerne til internationale koncertaktiviteter hos genreorganisationerne og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks pulje ”Orkestre, bands, kor og ensembler”

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med puljen er at fremme og udvikle dansk musik med høj kunstnerisk kvalitet, herunder:

 • at give udenlandske musikaktører mulighed for at få indsigt i dansk musik og den danske musikscene gennem besøgsprogrammer
 • at styrke netværk og dialog mellem den danske og den internationale musikscene gennem ophold og residencies, skabende kompositorisk arbejde, co-writing, arbejdsophold og produktionssamarbejder

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Musik træffer afgørelse for hver ansøgning på baggrund af en helhedsvurdering ud fra nedenstående hensyn. Udvalgets altovervejende hensyn er en vurdering af kunstnerisk kvalitet og dernæst lægges der vægt på en række konkrete ønsker til projekterne i puljen.

KUNSTNERISK KVALITET

Projektstøtteudvalget for Musik lægger i sin vurdering af kunstnerisk kvalitet vægt på at støtte musikprojekter, der

 • udviser mod i deres kunstneriske eller formidlingsmæssige valg
 • forholder sig til deres kunstneriske og samfundsmæssige relevans.

Udvalget lægger endvidere i sin vurdering vægt på følgende:

1. En klar idé:

- at projektet fremmer netværk, udveksling og samarbejde mellem musiklivet i Danmark og den internationale musikscene.

- at projektet har en tydelig kunstnerisk vision

2. Realisering og udførelse:

- at ansøger har evnen og metoderne til at realisere projektets målsætninger.

3. Bevidsthed om målgruppe:

- at ansøger aktivt forholder sig til sin målgruppe.

Udvalget vil i sin vurdering af den samlede uddeling være opmærksomt på:

- at de støttede projekter samlet set styrker og fremmer netværk og dialog mellem den danske og internationale musikscene inden for alle genrer.

- at de støttede projekter samlet set præsenterer en geografisk såvel som en genremæssig spredning.

- at fremme musik rettet mod målgruppen børn og unge.

ANDRE ØNSKER TIL PROJEKTERNE

Udvalget lægger som en del af sin helhedsvurdering desuden vægt på:

 • At aktiviteten skal fremme udenlandske musikaktørers kendskab til den danske musikscene
 • At aktiviteten skal fremme og styrke danske musikaktørers internationale netværk
 • At aktiviteten skal fremme konkrete samarbejder mellem den danske og udenlandske musikscene
 • At der er vedlagt et udførligt program for projektets aktiviteter
 • At der er vedlagt dokumentation for aktiviteter under opholdet, f.eks. i form af mailkorrespondance
 • At der er vedlagt et budget, der indeholder alle indtægter og udgifter relateret til projekter, og hvor indtægts- og udgiftssiden går i nul
 • At projektets aktiviteter ikke vurderes at ligge inden for rammerne af en ansøgende institutions flerårige aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik

Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. I det obligatoriske skema opfordrer vi derfor ansøgere til at oplyse om tiltag, der fremmer miljømæssig og/eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt. Du kan finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: Inspiration til grøn omstilling: Inspiration til grøn omstilling

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Bemærk, at aktiviteten ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Projektbeskrivelse, herunder en redegørelse for den internationale aktivitet (max. 3000 tegn).
 • Links til relevant information om f.eks. festival, samarbejdspartnere. Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

Bilag 1: Standardbilag (brug denne skabelon), som omfatter:

 • Udførligt program for aktiviteter/ophold
 • Kort CV på projektets deltagere
 • Budget med angivelse af udgifter, indtægter og aktiviteter

Bilag 2: Dokumentation for aftaler, invitationer og kontrakter.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøg
Mere