Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje

Frist: 02.03.2020

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsfrist er kl. 23.59.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Professionelle aktører (enkeltpersoner, grupper, ensembler, foreninger, institutioner m.fl.) inden for musikdramatik og beslægtede udtryksformer.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort i referatet fra udvalgets møde på Statens Kunstfonds hjemmeside.

Puljen finansieres af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik og for scenekunst i fællesskab.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1. Der er dog mulighed for at søge om at gæstespille på disse scener.

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Du kan ikke søge tilskud til drift i denne pulje. Hvis du ansøger om driftsstøtte, skal du søge Scenekunst for børn, unge og voksne til fristen 15. januar eller 1. juni 2020 eller Orkestre, bands, kor og ensembler (aktiviteter i 2021) til fristen 14. august 2020.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme tværkunstneriske projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Der ydes primært tilskud til nyskrevne, nykomponerede og eksperimenterende projekter, herunder også projekter rettet mod børn og unge.

Hvad kan der søges til:

 • Projekter
 • Turnéaktivitet (primært til projekter, der er produceret med støtte fra puljen Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje)
 • Projektudvikling/projektmodning (kunstnerisk udviklingsarbejde – typisk workshops, laboratorier, koncept- og formatudvikling, uden krav om offentlig fremførelse og entrébetaling)

Du kan søge om tilskud til projekter inden for perioden fra 1. juli 2020 til 31. december 2022. Bemærk, at der i 2020 kun er en mindre del af puljens midler til rådighed, og at tilskudsmodtagere derfor kun kan forvente at få en del af den tildelte støtte udbetalt som 'opstartstilskud' i 2020.

Musikdramatisk Udvalg har initieret et toårigt forløb fra 2018-2020, der skal fremme det tværkunstneriske felt ved at skabe muligheder for at skærpe og udvide feltet. Det toårige program kaldes Travers og består af en række kunstneriske arbejdsmøder, hvor tilmeldingen foregår via Open Calls. Læs mere om Travers

Sådan vurderes din ansøgning

Musikdramatisk Udvalg under Statens Kunstfond vurderer ansøgninger efter kunstnerisk kvalitet, og udvalget lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på aktiviteter, hvor musik og scenekunst møder hinanden i et performativt udtryk, hvor ingen af de to udtryksformer kan ”leve” uden det andet, og hvor syntesen imellem de to udtryk skaber en tværæstetisk sammenhæng.

Musikdramatisk Udvalg vægter følgende:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • eksperimenterende og grænsesøgende i forhold til indhold, form eller formidling
 • præcise overvejelser om gennemførelsen af projektet i forhold til økonomi, tidsfaktor, fysiske rammer og relevante kompetencer på nøgleposter
 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske genrens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller udnytte kunstneriske/økonomiske ressourcer bedst muligt
 • udbredelse af projekterne i form af fx turnéaktivitet og gæstespil

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af musikalske/scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af projektet i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler og en spredning af kunststøtten.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang. 

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

 • Projektbeskrivelse (for enkeltprojekter maks. 2 sider) inkl. liste over links til relevante hjemmesider. Herunder mål/aktiviteter: geografisk spredning, antal opførelser, antal publikummer, billetsalg og/eller andre mål, der er relevante for det pågældende projekt
 • Budget. Budgetskemaet skal benyttes. Hent budgetskemaet her.
 • CV på de medvirkende kunstnere. Komponist-CV'er skal forsynes med links til lydeksempler, der så vidt muligt er genremæssigt relevante i forhold til ansøgningen (maks. 1 side pr. person)

Endvidere kan vedhæftes:

 • Synopsis eller manuskriptudpluk (maks. 3 sider)
 • Partitur- eller nodeeksempel (maks. 35 sider)

Bilag skal vedhæftes i word-, pdf- eller excel-format.

Bemærk:

 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
 • Ansøgninger, der ikke indeholder det ovennævnte materiale vil blive behandlet på det foreliggende grundlag
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • Materiale i fysisk form modtages ikke

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk at typiske bevillingsstørrelser under "Tildelinger” på kunst.dk/for-ansoegere/tildelingerhvor du kan finde lister over tidligere tilskudsmodtagere.

Til projektudvikling/projektmodning gives typisk højst 150.000 kr. i tilskud.

Tilskud forudbetales til NEM-konto, og indberettes til SKAT på det opgivne CPR/CVR-nummer i bevillingsåret. Det juridiske og økonomiske ansvar for projektet påhviler ansøger – dvs. personen eller institutionen/foreningen bag det opgivne CPR/CVR-nummer. Dette kan ikke ændres efterfølgende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på www.kunst.dk

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.  

Lovgrundlag

Musikdramatisk Udvalg under Statens Kunstfond yder støtte efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, Bekendtgørelse af Lov om musik og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer ansøgningen

Musik og Scenekunstens Tværæstetiske Udvalg består af to medlemmer fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og to medlemmer fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Ansøg
Mere