Udgivelse af musik og realisering af lydkunst

Frist: 30.03.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet, tværkunstneriske musikprojekter/installationer, musik-apps, musikfilm med mere.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, orkestre/ensembler/bands, projektgrupper, organisationer med flere.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

Der ydes ikke tilskud til projekter, som udkommer på Dacapo Records, da udvalget allerede har prioriteret sin støtte til udgivelser på Dacapo Records gennem driftsstøtte til institutionen.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • værker hvor udgivelse eller offentliggørelse er sket inden ansøgningsfristen
 • værker som vurderes at kunne realiseres på almindelige markedsvilkår

Du kan desuden ikke søge tilskud til samme projekt fra andre af Projektstøtteudvalget for Musiks puljer (for eksempel ”Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed” eller ”Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling”).

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med ordningen er:

 • at støtte lydudgivelser af musik på højt kunstnerisk niveau

Projekterne kan for eksempel være musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet med kunstneriske idéer i udgivelsesformat og markedsføring, tværkunstneriske musikprojekter/installationer, musik-apps, musikfilm med mere.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af denne særligt vægt på:

 • beherskelse af form og udtryk
 • originalitet og nyskabelse
 • vision og ambition, såvel kunstnerisk som markedsføringsmæssigt

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold, herunder udnyttelse af den valgte udgivelses- eller realiseringsmåde
 • præcise overvejelser om gennemførelsen af projektet i forhold til økonomiske og tidsmæssige forhold
 • udgivelser, som ikke kan realiseres på markedsvilkår eller via andre støtteordninger

Det er en forudsætning:

 • at der er et reelt støttebehov på minimum 50.000 kroner
 • at de medvirkende kunstnere kan dokumentere et aktuelt, professionelt virke på højt kunstnerisk niveau
 • at musikken har en bærende rolle ved tværkunstneriske værker
 • at værket offentliggøres senest 31. december 2023

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme den pågældende ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af projektet i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk bilagsskabelon (Download her), der indeholder:

  • Projektbeskrivelse
  • Tidsplan
  • CV for de medvirkende
  • Budget
  • Dokumentation for tidligere udgivelser
  • Mål for udgivelse og plan for markedsføring
 • 1-3 musikfiler i MP3- eller MP4-format, som vedrører det ansøgte projekt.

I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning. Det kan for eksempel være antal omtaler/anmeldelser i udgivelsens første tre måneder.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ultimo juni 2022.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvittering (popper op i portalen) og lægger sig i bunden af sagen (du får ingen mail).

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. NB denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere