Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst

Frist: 01.03.2022, kl. 14:00

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Hvem kan søge?

Professionelle aktører: enkeltpersoner, grupper, ensembler, foreninger, institutioner med flere inden for musikdramatik og beslægtede udtryksformer.

Du kan søge tilskud til:

 • Projekter
 • Turnéaktivitet (primært til projekter, der er produceret med tilskud fra puljen ”Tværæstetiske initiativer for musik og scenekunst”)
 • Projektudvikling/projektmodning. Det kan være kunstnerisk udviklingsarbejde – typisk workshops, laboratorier, koncept- og formatudvikling, uden krav om offentlig fremførelse og entrébetaling.

Du kan søge om tilskud til projekter inden for perioden fra 1. august 2022 til 31. december 2024. Bemærk, at der i 2022 kun er en mindre del af puljens midler til rådighed. Får du tilskud i den periode, kan du forvente kun at få en del af tilskuddet udbetalt som 'opstartstilskud' i 2022.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • drift. Hvis du ønsker at ansøge om driftsstøtte, skal du søge puljerne: ”Scenekunst for børn, unge og voksne” til fristen 1. juni 2022 samt ”Orkestre, bands, kor og ensembler” (aktiviteter i 2022) til fristen 12. august 2022.
 • til projekter på de store institutionsteatre som for eksempel Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera og landsdelsscenerne (jf. lov om scenekunst kapitel 8, §18, stk. 1). Men du har mulighed for at søge om at gæstespille på disse scener.

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme tværkunstneriske projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Der ydes primært tilskud til nyskrevne, nykomponerede og eksperimenterende projekter, herunder også projekter rettet mod børn og unge.

Sådan vurderes din ansøgning

Musikdramatisk Udvalg under Statens Kunstfond vurderer ansøgninger efter kunstnerisk kvalitet, og udvalget lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på aktiviteter, hvor musik og scenekunst møder hinanden i et performativt udtryk, hvor ingen af de to udtryksformer kan ”leve” uden det andet, og hvor syntesen imellem de to udtryk skaber en tværæstetisk sammenhæng.

Musikdramatisk Udvalg vægter følgende:

 • Høj kunstnerisk kvalitet
 • Projekter, der er eksperimenterende og grænsesøgende i forhold til indhold, form eller formidling
 • Præcise overvejelser om gennemførelsen af projektet i forhold til økonomi, tidsfaktor, fysiske rammer og relevante kompetencer på nøgleposter
 • Samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske genrens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller udnytte kunstneriske/økonomiske ressourcer bedst muligt
 • Udbredelse af projekterne i form af for eksempel turnéaktivitet og gæstespil.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • En stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • Evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evne og vilje til afsøgning af musikalske/scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg i relation til publikum.

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse (for enkeltprojekter maksimum to sider) inklusive liste over links til relevante hjemmesider. I projektbeskrivelsen skal du redegøre for projektets mål/aktiviteter, herunder: geografisk spredning, antal opførelser, antal publikummer, billetsalg og/eller andre mål, der er relevante for dit projekt.
 • Budget. Benyt vores budgetskema som du henter her.
 • CV på de medvirkende kunstnere. CV'er på komponister skal forsynes med links til lydeksempler, der så vidt muligt er genremæssigt relevante i forhold til ansøgningen (maksimum en side per person).

Husk også at vedhæfte:

 • Synopsis eller manuskriptudpluk (maksimum tre sider)
 • Eventuelt partitur- eller nodeeksempel (maksimum 10 sider)

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i altat vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Til projektudvikling/projektmodning giver udvalget typisk højst 150.000 kroner i tilskud. Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • Over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere