Scenekunst for børn, unge og voksne

Frist: 15.01.2024, kl. 14:00

Tilskud til professionelle scenekunstprojekter inklusiv de internationale aktiviteter i sæson 2023/24 og 2024/25.

Driftstilskud inklusiv teatrets internationale aktiviteter i sæson 2024/25, 2025/26 og 2026/27.

Derudover kan der søges til enkeltstående internationale aktiviteter.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS! Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen den 1. juni 2023!

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

 

Der er to frister om året:

Den 1. juni kan du både søge om projekttilskud inklusiv projekternes internationale aktiviteter og driftstilskud inklusiv teatrets samlede internationale aktiviteter. Derudover kan du søge til enkeltstående internationale aktiviteter.

Den 16. januar kan du KUN søge om projekttilskud inklusiv projekternes internationale aktiviteter samt til enkeltstående internationale aktiviteter.

Ansøgningsvejledningen opdateres senest en måned før hver frist!

Hvem kan søge?

 • Aktører der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter
 • Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan først ansøge pr. 1. juni 2023, hvis de er færdiguddannede senest 1. juli 2023

Teatre kan søge om tilskud til samarbejdsprojekter mellem teatret og kommunen, der efterfølgende kan lede hen til en ansøgning om at opnå status som refusionsberettiget egnsteater.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, der udelukkende drejer sig om opstart, forstudier eller forarbejder til kommende projekter
 • Aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
 • Uddannelsesforløb for enkeltpersoner

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet, herunder:

 • at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed inden for scenekunst, herunder
  • scenekunst, der henvender sig til børn, unge og voksne
  • genopsætninger hvor der er indgået aftale med et spillested
  • tværgående kunstformer
 • at sikre geografisk spredning
 • at sikre, at dansk scenekunst møder et internationalt scenekunstmiljø gennem internationale aktiviteter, herunder co-produktioner, internationale gæstespil og turnéer og residencies

Hvis du planlægger at søge projekttilskud fra Europa-Kommissionen, fx fra Creative Europe, kan du søge om et tilskud til din egenfinansiering af projektet i denne pulje.

Andre scenekunstpuljer du kan søge:

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har lagt en strategi for perioden 2022-2025.

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger Projektstøtteudvalget for Scenekunst vægt på at støtte scenekunst med:

 • mod og vilje til at gå nye veje i forhold til form, indhold eller formater
 • en tydelig kunstnerisk idé samt evnen til at realisere den
 • overvejelser om projektets væsentlighed eller samfundsmæssige relevans
 • aktiv forholden sig til publikums oplevelse af og relation med værket

Udvalget lægger i øvrigt vægt på:

 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på udvikling med det frie felt for at
  • udforske scenekunstens grænser
  • møde nye publikumsgrupper
  • udnytte kunstneriske og økonomiske ressourcer bedst muligt
 • at projektet får et længere liv fx i form af national og international turnéaktivitet samt genopsætninger, udvikling og opbygning af netværk
 • valg i forhold til formidling og opmærksomhed på at fremme arbejdet med et bredt og mangfoldigt publikum          
 • projekter med internationale aspekter

Særligt i forhold til internationale aktiviteter:

Udvalget lægger vægt på:

 • internationale aktiviteter, gæstespil og turné, der rummer flere opførelser og yderligere tilknyttede arrangementer (fx netværk, workshop/masterclasses og research)
 • at der er dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer, interesser og fremtidigt samarbejde
 • at der er indtænkt erfaringsudveksling med det danske scenekunstmiljø

Projektstøtteudvalget for Scenekunst opfordrer til, at du tænker bæredygtighed ind i projektet ved:

 • at overveje projektets bæredygtighed i forhold til sociale og klimamæssige dimensioner

Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her:  Inspiration til grøn omstilling

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid inden fristen gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

I ansøgningen forventer udvalget, at du beskriver:

 • den overordnede idé og kunstneriske vision
 • realisering – arbejdsmetode/proces
 • holdets sammensætning - deltagerne i projektet
 • formidling og publikumsrelevans   
 • oplysning om målgruppe: børn og unge (alderstrin), delvist børn og unge eller voksne 
 • søger du om tilskud til din egenfinansiering af et EU-projekt, skal du sørge for, at det fremgår tydeligt af din ansøgning og dit budget

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive resumé af det, du søger om tilskud til
 • skrive hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Delvist børn og unge eller Voksne
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret eller Tværæstetisk 
 • Hvis du søger om tilskud til forskning, laboratorievirksomhed, scenekunstudvikling og genreudvikling, skal du sætte kryds i den relevante genre.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af dét du søger tilskud til (for enkeltprojekter maks. 2 sider; for drift inkl. projektstøtte maks. 10 sider) Projektbeskrivelsen skal vedhæftes som ét dokument.
 • Budget i PDF-format. I budgettet skal du skrive beløb i danske kroner og tjek, at filen ikke strækker sig over flere tomme sider, når du laver filen til PDF. 
 • I budgetskabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det, du søger tilskud til. Du skal beskrive eventuelle internationale dimensioner. Du skal angive geografisk spredning, et bestemt antal opførelser, antal publikummer og antal billetter og/eller andre mål, der er relevante for det, du søger. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • CV på de medvirkende kunstnere - maks. 1 side pr. person med foto, som du vedhæfter som ét samlet dokument
 • I forbindelse med konkrete internationale aktiviteter, som fx gæstespil skal du vedhæfte dokumentation for aftale med udenlandsk partner. Det kan være en kontrakt, invitation, e-mail eller lignende

Du kan også vedhæfte:

 • Synopsis eller udpluk af manuskript ved ansøgning om tilskud til ny dramatik (maks. 2 sider) 
 • Dokument med maks. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udvalget giver i forhold til enkeltstående internationale aktiviteter tilskud til:

 • opholdsudgifter og indenlandsk transport, når det drejer sig om internationale gæstespil i Danmark
 • primært rejse- og transportudgifter, når det drejer sig om international turnévirksomhed
 • rejse- og opholdsudgifter op til 15.000 kr., når det drejer sig om netværksaktiviteter – internationale gæster til danske forestillinger dog maks. 2.000 kr. pr. gæst
 • residencies over tre uger kan ud over rejse og ophold inkludere diæter og honorar op til 10.000 kr./md., hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NEM -konto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NEM-konto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NEM-konto. Det skal ske, inden du får et eventuelt tilsagn, og inden tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere