Rejselegater for arkitektur

Frist: 06.09.2022, kl. 14:00

Tilskud til skabende kunstneres inspirations- og researchrejser.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Bemærk, at du først kan ansøge puljen en måned før ansøgningsfristen den 6. september 2022, kl. 14:00. Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt.

Hvem kan søge?

 • Arkitekter og aktører med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene.
 • Både enkeltpersoner og grupper kan søge om rejselegater.

Med ordningen vil udvalget opfordre til tværfaglig dialog og inspiration. Udvalget ønsker derfor ansøgninger fra opsøgende enkeltpersoner og grupper, der på deres rejse ønsker at udforske et givent emne og fordybe sig i en faglig, miljø- eller samfundsmæssig problemstilling.

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Kunstakademis Skoler for arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitets landskabsarkitektuddannelse, Aalborg Universitet, Arkitektur og Design og Danmarks Tekniske Universitet, Bygningsdesign (bachelor, master, kandidat) eller tilsvarende uddannelser i udlandet. 

Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og ønsker at prioritere at støtte de professionelle kunstnere, der har opnået en vis erfaring. Det kan være det nye talent eller den mere erfarne kunstner.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • uddannelsesformål
 • rejser, der er påbegyndt før ansøgningsfristen

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker at fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet. Formålet med ordningen er at understøtte danske arkitekters muligheder for at søge inspiration og udforske den kunstneriske dimension af arkitekturen uden for den hverdagslige sammenhæng samt international faglig dialog.  

Med ordningen ønsker udvalget endvidere at opfordre til:

 • En reflekteret og klimabevidst tilgang til det at rejse. Udvalget opfordrer derfor ansøgere til at overveje, hvordan destinationen understøtter rejsens faglige formål og at søge inspiration i nære destinationer. Udvalget opfordrer endvidere ansøgere til at overveje, hvordan bevægelsen fra et sted til et andet kan inddrages som en central del af rejsen, både i valget af transportmidler og af rejsens rute.
 • At rejsen benyttes at søge inspiration i nye faglige og tværfaglige møder. Det kan være ved at rejse i tværfaglige grupper eller ved at programsætte rejsen med et veldefineret fagligt indhold. Det kan eksempelvis være i mødet med lokale faglige aktører. 

Rejselegater gives som tilskud til transport og ophold i forbindelse med rejser. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Udvalget vil prioritere overraskende og tankevækkende ansøgninger, der udviser mod til at udforske, udfordre og udvikle arkitekturfaget, og som grundlæggende forholder sig til arkitekturens rolle i verden og dens betydning i hverdagen. I vurdering af de kunstneriske kvaliteter vil udvalget lægge særlig vægt på tre grundkriterier: mod, relevans og æstetisk forståelse.

 • Ved mod forstår udvalget en vilje til at udfordre, udforske og udvikle fagets substans og grænser på overraskende, nytænkende og tankevækkende måder.
 • Relevans forstår udvalget som en kritisk og etisk bevidsthed i forhold til faglige, miljø- eller samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger.
 • Æstetisk forståelse handler for udvalget om fremme af æstetiske erfaringer og erkendelser, og om en udviklet forståelse af fagets virkemidler. 

Udvalget vil desuden lægge særlig vægt på ansøgninger:

 • Der forholder sig reflekteret og klimabevidst til det at rejse.
 • Hvor grupper, der på deres rejse ønsker at udforske et givent emne og fordybe sig i en faglig problemstilling, har tilrettelagt et fagligt program eller organiseret faglige møder med lokale.

Desuden skal du være opmærksom på

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede kan udvalget derfor ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger fuldt. 

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten. 

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå i behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En motiveret ansøgning med oplysninger om dit seneste års kunstneriske arbejde og en kort beskrivelse af, hvad du søger til – maksimum 2 sider á 2400 tegn inklusiv mellemrum (fil format: Word eller PDF)
  • I din motiverende ansøgning skal du beskrive, hvad dit mål er for rejsen, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være indhentning og formidling af ny viden og inspiration, etablering af nye kontakter og netværk, nye internationale samarbejder med mere. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Et kort CV - maksimum 1 side (fil format: Word eller PDF)
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde - maksimum 5 sider (fil format: Word eller PDF). Du kan eventuelt angive link til sekundært billedmateriale på dit website. Det er dit ansvar, at linket og websitet virker, og at siden er opdateret med relevante billeder.
 • Et udfyldt budgetskema. I budgetskemaet kan du se hvilke udgifter, du kan søge om tilskud til. De angivne beløb i budgetskemaet er Skatteforvaltningens vejledende satser for skattefrie tilskud til at dække udgifter til logi (205 kroner per dag) samt kost og småfornødenheder (477 kroner per dag).

Hvis du søger legater hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Er I flere personer/samarbejdspartnere, der vil søge om et rejselegat, som I vil dele mellem jer, skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Hver ansøger skal søge om sin egen andel af rejsen.

Er I en tegnestue/firma, der søger under samme CVR-nummer, er det nok at sende én ansøgning. I ansøgningsskemaet skal I angive en kontaktperson. Og som bilag skal I både vedhæfte en samlet præsentation af tegnestuen (eventuelt link til hjemmeside) og individuelle CV'er på alle deltagerne på rejsen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt·     
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Word. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Det beløb du ansøger om, afhænger af rejsens destination og varighed. Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på rejselegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du skal have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da, vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Mere