Levende litteraturmøder for børn og unge

Frist: 17.01.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Honorarstøtte til børn og unges enkeltstående møder med forfattere og illustratorer.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Bemærk, at ansøgningsskemaet åbner senest fire uger før ansøgningsfristen. Der er to frister i 2023: 17. januar og 15. august.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

Arrangører af enkeltstående litteraturmøder mellem børn og unge og forfattere/illustratorer.

Du kan hente inspiration til litteraturmøder i Kunstfondens katalog 'Levende Litteraturmøder for børn og unge'. Det er ikke et krav for at søge støtte, at dit arrangement involverer en forfatter fra kataloget.

NB: Af hensyn til spredning af kunststøtten kan du maksimalt søge tilskud til i alt 3 forfattermøder per afholdelsessted.

DU KAN SØGE TILSKUD TIL:

Forfatterhonorarer til enkeltstående litteraturmøder mellem børn og unge og forfattere/illustratorer.

DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL:

 • Forfattermøder på skoler, hvor mødet er en del af et længere forløb og strækker sig over flere dage. eller mere. Her henvises du til at søge puljen ”Huskunstnerordningen”.
 • Større arrangementer, festivaler mv. henvises til at søge puljen ”Litterære Arrangementer og formidling”.
 • Forfattermøder, hvor litteraturen hører hjemme inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livsstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende.
 • Arrangementer, der er afholdt inden ansøgningsfristen.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er blandt andet at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at styrke børn og unges møder med forfattere af høj kvalitet for at understøtte, at børn i hele landet får erfaring med, at litteratur ikke kun handler om at lære at læse og analysere, men kan være en kunstnerisk oplevelse i sig selv, og at børn stimuleres til at arbejde skabende med skrivning.

Sådan vurderes din ansøgning

Formelle krav

For at kunne søge støtte skal følgende formelle krav være opfyldt:

 • Den optrædende forfatter skal have udgivet mindst et værk, og den optrædende illustrator skal have udgivet mindst et illustreret værk.
 • Arrangementet skal være tilgængeligt for offentligheden og være tydeligt annonceret – dette gælder dog ikke for arrangementer på daginstitutioner, skoler, gymnasier med videre.
 • Der må maksimalt søges tilskud til i alt 3 forfattermøder per afholdelsessted.

Kvalitet

Ansøgninger, der lever op til de formelle krav, vurderes dernæst på projektets kunstneriske kvalitet. Udvalget kigger på det ansøgte projekt som helhed for at vurdere den kunstneriske kvalitet. I vurderingen af kvalitet indgår alle nedenstående kriterier:

 • Forfatterens/illustratorens litterære kvaliteter og talent. I vurderingen af litterær kvalitet ser udvalget efter kunstnerisk og personlig nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans.
 • Forfatterens/illustratorens evne til at møde og involvere børn og unge.
 • At arrangøren har en aktiv og deltagende rolle i forbindelse med litteraturmødet, både før, under og efter mødet. Det kan fx være, at forfatterbesøget indgår i et forløb i klassen/på årgangen, at én af forfatterens bøger læses højt for børnene, eller at der arbejdes med forfatterskabet forud for besøget. Overordnet set handler det om, at arrangøren skaber en ramme, der får børnene med og åbner litteraturen sammen med børnene før, under og efter besøget.

Det er vigtigt, at du forholder dig til alle tre ovennævnte kvalitetskriterier, da de alle indgår i udvalgets vurdering. Du skal være særligt opmærksom på at få beskrevet i din ansøgning, hvordan I arbejder med litteraturen sammen med børnene i forbindelse med forfatterbesøget.

I 2023 vil ansøgninger om honorarstøtte få særlig prioritet, hvis de omhandler kunstnere fra kataloget 'Levende Litteraturmøder for børn og unge'. Du kan fortsat søge støtte til kunstnere, som ikke indgår i kataloget.

Spredning af kunststøtte

Udvalget prioriterer, at støtten når hele landet, særligt arrangementer der har vanskelige vilkår for at tiltrække et stort publikum eller opnå finansiering fra anden side, fx i den geografiske periferi.

Udvalget prioriterer at støtte ansøgninger om litteraturmøder, der i høj grad har vanskeligt ved at blive finansieret andetsteds fra, fx ansøgninger fra skoler, daginstitutioner og erhvervsskoler.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen. For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du dog ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

NB! Som noget nyt skal du indsende én ansøgning per forfattermøde, og du kan max indsende tre ansøgninger per afholdelsessted. Hvis I som kommune vælger at søge samlet for flere skoler eller institutioner, så kan det fortsat godt lade sig gøre ved at sende en ansøgning per forfattermøde og angive antal skoler/institutioner, der søges til i ansøgningsmodulet.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • At du ikke kan eftersende en ansøgning, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • At det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • At din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske informationer for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • At du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt.
 • At du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Arrangementer med én forfatter eller illustrator støttes med 5.000 kroner i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere involverede gives der 4.000 kroner i tilskud til honorar per forfatter/illustrator.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via portalen senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige oplysninger er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøg
Mere