Lån af kunst

Frist: 13.01.2022, kl. 23:59

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på at ansøgningsfrister for 2022 endnu ikke er fastsatte. De offentliggøres i slutningen af 2021.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Statslige, regionale, kommunale eller andre institutioner, der er tilgængelige for en større del af befolkningen, kan ansøge om langtidslån af kunst.

Hvem kan ikke søge?

 • Museer kan ikke søge. 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, der hvor de færdes til daglig.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design indkøber hvert år omkring 200 værker, som bliver udlånt til offentligt tilgængelige institutioner, hvor mange forskellige mennesker færdes.

Hjemmesiden vores.kunst.dk er en samlet indgang til kunst indkøbt og støttet af Statens Kunstfond. Her kan alle se, hvilke værker Kunstfonden har indkøbt, hvor de er placeret og danne sig et indtryk af hvilke værker, det er muligt at låne. Kunstfonden har kun meget sjældent værker, der egner sig til placering udendørs.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Offentlighed 

Ansøgningen bliver vurderet på, hvor mange forskellige mennesker, der kommer det sted/ de steder, hvor I gerne vil have kunst. For at komme så mange mennesker som muligt til gode, skal kunstværkerne primært placeres steder, som mange har adgang til – typisk forhal, mødelokaler, kantine eller gangarealer.

Geografisk spredning

Kunstfonden prioriterer samlet set en bred geografisk fordeling mellem landets regioner ved placering af værkerne.

Institutionel spredning

For at give en mangfoldighed af borgere mulighed for at opleve kunst, prioriterer Kunstfonden samlet set en bred fordeling mellem forskellige typer af institutioner ved placering af værkerne.

Institutioner, der ikke tidligere har modtaget værker fra Kunstfonden, vil blive prioriteret.

Ansøgninger fra institutioner målrettet børn og unge vil blive prioriteret.

Åbenhed for forskellige kunstformer

Kunstfonden køber bredt ind, så mange værktyper og udtryk bliver tilgodeset (maleri, kunsthåndværk, video, skulptur, design, lys og installation). I behandlingen af jeres ansøgning vil der blive set på jeres åbenhed i forhold til at modtage værker, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper.

Det er også muligt at søge om kunsthåndværk og designgenstande til brug eksempelvis service og mindre møbler. 

Dialogen mellem kunst og sted

For at sikre gode helhedsløsninger i samspillet mellem kunst og sted vil udvalgene vurdere, hvordan de fysiske rammer hos jer, vil fungere sammen med de kunstværker, der i øjeblikket er til rådighed. Det handler for eksempel om samspillet med arkitekturen og den øvrige indretning på stedet. Det er derfor vigtigt med en grundig dokumentation af stedet.

Motivation

I behandling af ansøgningen bliver der lagt vægt på, at I motiverer, hvordan I tænker, kunsten vil kunne indgå i den daglige brug af institutionen og hvilken forskel I mener, kunsten vil gøre hos jer.

Formidling og lokal forankring

For at sikre lokalt ejerskab af kunsten, bliver der også set på jeres vilje til at engagere jer i formidlingen af kunsten hos jer. Fortæl hvordan I vil påtage jer at formidle kunsten til brugere og besøgende i hverdagen.

Ansvar for værkerne i 5 år

I skal kunne tage vare på værkerne på forsvarlig vis i minimum 5 år. Der vil også blive set på de sikkerhedsmæssige forhold hos jer.

For at skabe gode helhedsløsninger og markant dialog mellem kunst og sted prioriterer Kunstfonden at sende flere værker til én institution.

Da antallet af ansøgninger overstiger antallet af værker til rådighed, kan alle kvalificerede institutioners ønske om at modtage kunst desværre ikke imødekommes. Institutioner, der ikke tidligere har modtaget værker fra Kunstfonden, vil blive prioriteret.

Har I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af jeres ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden finder I ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

I ansøgningsskemaet skal I skrive en vurdering af hvor mange mennesker, der årligt færdes hos jeres institution – både interne brugere og eksterne besøgende.

I skal vedhæfte følgende bilag: 

 • Motivationsbeskrivelse. Her skal I beskrive, hvorfor I ønsker kunst hos jer, hvordan I tænker, at kunsten vil kunne indgå i den daglige brug af institutionen, og hvordan I kan formidle den (samlet cirka 1-2 sider). I kan også skrive eventuelle ønsker og/eller udfordringer, samt eventuelle særlige hensyn i forhold til institutionens brugere.
 • Grundig fotodokumentation. Jeres ansøgning bliver blandt andet behandlet på baggrund af de fotos, I indsender. Det er derfor vigtigt, at de fotos I vælger, giver et grundigt indtryk af jeres institution både generelt, og de steder I ønsker at placere kunst. Der må meget gerne være mennesker, møbler med videre på jeres fotos. Det giver nemlig en fornemmelse af, hvordan stedet er indrettet og bliver brugt. I har også mulighed for at indsende små film, der giver indtryk af det rumlige forløb hos jer.
 • Oversigt over eksisterende kunst. I skal vedhæfte en liste over den kunst, I allerede har på jeres institution, samt fotos af kunstværkerne, hvor man kan se deres placering i sammenhæng med omgivelserne. Det gælder både kunst fra Statens Kunstfond og andre steder fra.

I skal så vidt muligt samle alle jeres fotos i ét samlet dokument, for eksempel i PDF-format. Ansøgningerne vil blive behandlet digitalt, og derfor anbefaler vi, at I formindsker jeres fotos til 72 dpi, inden I vedhæfter dem. Videooptagelser kan I sende som MP4-filer eller som links, for eksempel via Youtube. 

Det kan også være en fordel, at I orienterer jer i, hvilke typer af værker der i øjeblikket kan lånes på vores.kunst.dk. Dog kan udvalgene ikke altid imødekomme specifikke ønsker, da der kan være flere institutioner, som er interesserede i de samme værker.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Det er gratis at låne værker af Statens Kunstfond. I kan dog forvente udgifter i forbindelse med den fysiske installering/ophængning af værker. Det kan være til skinner, kroge, podier eller lignende. Der kan også være udgifter til jeres formidling af værkerne som for eksempel foldere til et indvielsesarrangement eller en kunstneraften.

Hvornår får du svar?

I får svar på jeres ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres elektroniske ansøgning, vil I umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder I jeres ansøgningsnummer, som I skal oplyse, hvis I henvender jer til os.

Her kan I også se de bilag, I har vedhæftet i ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis jeres ansøgning bliver imødekommet, bliver I tilbudt en række kunstværker. Herefter kan det endelige udvalg af værker eventuelt justeres i dialog med jer. 

I kan forvente at modtage værkerne inden for seks måneder, fra I har modtaget et tilsagnsbrev.

Statens Kunstfond sørger for professionel kunsttransport af værkerne til jer. Kunstfonden rådgiver gerne omkring placering af kunstværkerne hos jer for at sikre så godt et samspil som muligt mellem værkerne og det sted de placeres. Det er jer, der ansvaret for den fysiske installering/ophængning af værkerne.

Når I har modtaget værkerne, skal I sende en bekræftelse til Slots- og Kulturstyrelsen med hvilke værker, I har fået.

Som modtagere af kunst fra Statens Kunstfond har I ansvar for at formidle den kunst, I modtager. Forslag til formidlingsaktiviteter kan være: indvielsesarrangement, åbent hus arrangement, kunstnerarrangement på institutionen, folder, webfilm, interview med kunstneren, sociale medier, undervisningsmateriale, omtale på jeres hjemmeside med mere.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst samt Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvilke institutioner, der skal modtage kunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere