Kunst på banen: Open call til alle kommuner

Frist: 23.02.2023, kl. 14:00

Statens Kunstfond tilbyder et treårigt partnerskab for kommuner, som ønsker at udvikle kunst- og kulturoplevelser i samspil med borgere, lokale kulturinstitutioner og kunstnere.

Målet er, at flere oplever, at kunst og kreative udfoldelser gør en forskel. For den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet. Der er afsat 11,2 mio. kr. til indsatsen, som strækker sig over perioden 2023-2025.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Proces: Alle kommuner kan indsende en ansøgning. Seks kommuner bliver udvalgt til samtale i marts 2023 for at drøfte fokusområder og muligheder for samarbejde med Kunstfonden. Det endelige udvalg af tre kommuner sker marts/april 2023.

Ansøgningsfrist 23. februar 2023 kl. 14:00. OBS. Der vil kun være denne ene ansøgningsfrist.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kommuner

Ansøgningen skal være underskrevet af både den politiske og administrative ledelse.

Kommunen skal indgå aftale med mindst én lokal kulturinstitution, der forpligter sig på at være en aktiv del af partnerskabet.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere
 • Private
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner

Hvad er formålet med ordningen?

Flere skal mærke, at kunst og kultur vedkommer dem. At kunst kan gøre en forskel for den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet. 
Kunstfonden ønsker at etablere ambitiøse samarbejder, der tager udgangspunkt i den enkelte kommunes politiske og sociale virkelighed. 

Målet er at udvikle og gennemføre lokalt forankrede og relevante kunstoplevelser af høj kvalitet for børn, unge og voksne i et geografisk afgrænset område. Fx i en by, en bydel eller en landsbyklynge, hvor offentlige kunst- og kulturtilbud ikke opleves som tilgængelige i borgernes hverdag. Satsningen følger Kunstfondens visioner for kunst i hele landet og for børn og unges møde med kunst

Partnerskaberne er en mulighed for at udvikle konkrete erfaringer med, hvordan kreative processer, kunst og kultur kan tilføre værdi til borgernes hverdag - og dermed til samfundet generelt. Kunst kan bringes på banen i andre samfundsmæssige dagsordener – eksempelvis som led i:

 • udvikling af velfærdscentre og sundhedsfremme
 • områdefornyelse og indsatser for levende bymidter
 • bæredygtig tænkning og løsninger på klimaudfordringer
 • udvikling af tilbud på børne- ungeområdet
 • digitalisering og teknologisk udvikling

Her kan I gå på opdagelse i projekter, hvor kunst på forskellige måder er bragt i spil i borgernes hverdag.

Proces for ”Kunst på banen”

FASE 1 – ANSØGNINGSPERIODE

Kommuner går i dialog med lokale kulturinstitutioner og mulige lokalområder for indsatsen. Kommuner udarbejder en ansøgning til Statens Kunstfond. Se mere om, hvad ansøgningen skal indeholde nedenfor.

Statens Kunstfond arrangerer i ansøgningsperioden fysiske dialogmøder rundt i landet for at fortælle om muligheder for indsatser og besvarer spørgsmål. Desuden bliver der afholdt et online dialogmøde. Følg med her på siden for info om, hvor og hvornår møderne bliver afholdt.

Fase 1 løber fra 12. oktober 2022 – 23. februar 2023, hvor der er ansøgningsfrist.

Kunstfonden vurderer ansøgningerne og udvælger seks kommuner, som inviteres til samtale for at drøfte fokusområder og muligheder for samarbejde. Samtalerne vil ligge i marts/april 2023.

Kunstfonden træffer derefter den endelige beslutning om, hvilke tre kommuner der tilbydes et treårigt partnerskab.

Alle ansøgere får svar senest i uge 17 2023.

FASE 2 – ANALYSE OG PROJEKTMODNING I DE TRE UDVALGTE KOMMUNER

Hver kommune nedsætter en styregruppe bestående af kommunens relevante politiske og administrative ledelse, projektleder, institutionsleder(e) og evt. andre centrale interessenter i satsningen. Kunstfondens bestyrelsesrepræsentant indgår sammen med Kunstfondens rådgivere i styregruppen. Styregruppen godkender fælles mål for partnerskabet og sikrer, at ambitioner og ressourcer er afstemte.

Kommunens projektleder gennemfører i dialog med Kunstfonden en analyseproces, hvor borgernes interesser og behov for kunst og kultur afdækkes i det geografisk afgrænsede område, hvor indsatsen fokuseres. På det grundlag udfoldes dialogen med borgere, lokale institutioner og Kunstfonden om, hvilke borgerengagerende aktiviteter og konkrete kunstprojekter det kan være relevant at iværksætte.

Kunstfonden rådgiver om processer og giver sparring på konkrete indsatser samt hvilke kunstnere, det kan være relevant at engagere. Kunstfonden er garant for den kunstneriske kvalitet.

Kunstfonden kan i fase 2 afsætte økonomi til at udvikle og gennemføre relevante kunstoplevelser med professionelle kunstnere.

Fase 2 danner grundlag for, at kommunens politiske og administrative ledelse kan gennemføre budgetforhandlinger for 2024 og få afsat den økonomi (minimum 250.000 kr. til kunstproduktion mv. – se i øvrigt afsnittet om økonomi – samt ressourcer til projektledelse og kommunikation), som er den nødvendige egenfinansiering til at realisere partnerskabets fælles mål. Kunstfonden er åben for, at andre fonde også inviteres med i at realisere partnerskabets fælles mål.

Denne fase finder sted fra april til december 2023.

FASE 3 – REALISERING AF KUNSTPROJEKTER OG PARTNERSKABETS FORMÅL

Partnerskabet har til formål at formulere fælles mål og succeskriterier samt at gennemføre konkrete kunstprojekter. Mål og aktiviteter i partnerskabet kan eksempelvis være:

 • To til tre større kunstprojekter af høj kunstnerisk kvalitet, som er udviklet med afsæt i områdets særlige egenart og ressourcer og med lydhørhed for lokale behov og ønsker.
 • Et antal borgerinddragende aktiviteter, som er rettet mod forskellige målgrupper med henblik på at skabe meningsfulde og langvarige fællesskaber med kunsten som medspiller.
 • Lokale kulturinstitutioner udvikler flere tilbud for og med borgere, der ikke er vante med at bruge kunst og offentlige kulturtilbud, så flere borgere oplever, at kunst og kultur er vedkommende for dem.
 • Øget samspil mellem flere forvaltninger i kommunen, lokale institutioner, foreninger mv. med henblik på at afprøve og vise eksempler i praksis på, hvordan kunst og kultur kan tilføre værdi til andre velfærdsområder.

Kommunikation og videndeling

Arbejdet i kommunerne bliver dokumenteret og kommunikeret løbende af kommunens projektleder og kommunikationskonsulent. Kunstfonden koordinerer, at der sker vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de tre kommuner og de øvrige deltagende parter. Og Kunstfonden står for at formidle erfaringer og konkrete resultater for ”Kunst på banen” bredt til inspiration for andre kommuner, institutioner og lokalsamfund.

Evaluering af resultaterne

Evalueringsmetode og omfang aftales mellem parterne.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er repræsentanter for Statens Kunstfonds bestyrelse, der vurderer de indkomne ansøgninger.  

I vurderingen af ansøgningen lægger Kunstfonden vægt på:

MOTIVATION OG AMBITION

 • Indsatsen er til fordel for borgere, der i dag sjældent eller aldrig bruger offentlige kulturtilbud
 • Kommunen skal være indstillet på at indgå i et ambitiøst og eksperimenterende forløb, hvor de forskellige parter bliver udfordret i hver deres praksis.
 • Kommunen skal formulere egne idéer til, hvordan kunst og kultur ud over at have værdi i sig selv også kan tilføre værdi til andre velfærdsområder. I den forbindelse skal kommunen også redegøre for aktuelle politikker og visioner i kommunen, som kommunen ser kan være retningsgivende for et partnerskab med Statens Kunstfond.

ORGANISERING OG LEDELSE

 • Organisatorisk forankring: Det ledelsesmæssige ansvar skal være placeret i én forvaltning i kommunen, men Kunstfonden ser gerne, at flere forvaltninger engagerer sig i at sætte mål for indsatsen og tager ejerskab i forhold til realisering af dem.
 • Projektleder: Kommunen skal tilknytte en lokal projektleder, der står for igangsættelse og fremdrift for det treårige partnerskab og realisering af initiativer.
 • Kommunikationskonsulent: Kommunen skal tilknytte en kommunikationsfaglig medarbejder til at dokumentere, formidle og kommunikere processer og resultater i lokalområdet.

SAMARBEJDSAFTALE OG LANGSIGTET FORANKRING

 • Kommunen udpeger et geografisk afgrænset område for indsatsen (kommunen kan have flere områder i spil i ansøgningen).
 • Samarbejdsaftale: Kommunen skal indgå en samarbejdsaftale med mindst én lokal kulturinstitution.
 • Interessentanalyse: Kommunen kommer med en vurdering af, hvilke konkrete lokale institutioner, foreninger mv., det hen ad vejen kan være relevant at engagere i indsatsen. Kommunen redegør for overvejelser om, hvilke interesser lokale aktører kan have i at deltage.
 • Kommunen redegør for, hvordan kommunen kan sikre, at arbejdet med ”Kunst på banen” i partnerskab med Kunstfonden kan opnå en langsigtet forankring lokalt. Kommunen kan basere sin redegørelse på andre erfaringer at implementere strategiske indsatser med henblik på langsigtet forankring.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF KUNSTARTER

 • Den samlede satsning med partnerskaber med tre kommuner involverer alle kunstarter i Kunstfonden: musik, kunsthåndværk og design, scenekunst, arkitektur, billedkunst, litteratur og film.
 • Kommunen skal pege på de kunstarter, som kommunen finder det mest relevant at koncentrere sig om og skal redegøre for det ønskede fokus set i forhold til lokale kulturinstitutioner, målgrupper samt det geografisk afgrænsede områder for indsatsen.
 • Kommunen er indstillet på, at Kunstfonden som led i udviklingen og gennemførelsen af konkrete kunstprojekter og partnerskabets formål peger på kunstnere, der arbejder med kunstens udvikling på tværs af kunstarter. Kommunen redegør for, om kommunen eller lokale kulturinstitutioner har erfaringer med samarbejder på tværs af kunstarterne og i givet fald hvilke.

BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING

Statens Kunstfond har fokus på bæredygtighed og grøn omstilling og lægger i valg af kommuner vægt på, at kommunerne har taget stilling til et bæredygtigt forbrug.

GEOGRAFISK SPREDNING

Statens Kunstfond prioriterer at sikre en geografisk spredning i valg af kommuner.

VIDENDELING OG NETVÆRKSAKTIVITETER

Kommunen skal indgå aktivt i videndeling og netværksaktiviteter knyttet til ”Kunst på banen” og derved stille viden og erfaringer til rådighed for andre kommuner både undervejs og efter partnerskabets afslutning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som I finder her på siden. Når I først har oprettet jeres profil på Tilskudsportalen, kan I til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om I har alle bilag og oplysninger med, inden I indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder din ansøgning.  

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

I skal vedhæfte følgende bilag:

 1. Skabelon med oplysninger om kommunens motivation og ambition, forventet organisering og ledelse, samarbejdsaftale med mindst én lokal kulturinstitution, forventninger til langsigtet forankring og interesser i konkrete kunstområder. I skal bruge denne obligatoriske skabelon, som I henter her. 
 2. CV på projektlederen, som skal stå for igangsættelse og fremdrift for det treårige partnerskab og realisering af initiativer (maksimum 1 side).
 3. Samarbejdsaftale med mindst én kulturinstitution.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at I efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere jeres ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt jeres ansøgning
 • som udgangspunkt kan I ikke overdrage jeres ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansøger, inden I indsender jeres ansøgning. Samtidig skal I sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, I benytter.

Økonomi

Kunstfonden har afsat 11,2 mio. kr. til indsatsen, som strækker sig over perioden 2023-2025. Heraf er 8,8 mio. kr. øremærket til dialogprocesser drevet af kunstnere, kunstnerhonorarer og udgifter knyttet til kunstproduktion.

Kommunen forventes at bidrage med egenfinansiering af lokal projektledelse, kommunikation og formidling samt et beløb til lokale events og kunstproduktion.

Økonomi i fase 2

I vurderingen af ansøgningen lægger Kunstfonden vægt på, at kommunen ved at indsende en ansøgning bekræfter, at kommunen afsætter de nødvendige ressourcer til styregruppedeltagelse, lokal projektledelse, kommunikation og formidling, events, forplejning og kunstproduktion i fase 2, hvis kommunen tilbydes et partnerskab med Statens Kunstfond.

Forventet egenfinansiering pr. kommune i fase 2 – analyse og projektmodning (april-december 2023)

500 timer til lokal projektledelse og projektmodning (kan fordeles både på kommune og kulturinstitution(er), men kommunen skal varetage den overordnede projektledelse.)

100 timer til lokal kommunikation og formidling

Minimum 50.000 til events, forplejning og materialer i forbindelse med lokale kunstaktiviteter med borgere

Kommunens interne udgifter til møder og evt. rejser

 

Økonomi i fase 3

I vurderingen af ansøgningen lægger Kunstfonden vægt på, at kommunen arbejder for at få afsat de nødvendige ressourcer ved budgetforhandlingerne for 2024 og 2025 til lokal projektledelse, kommunikation og formidling, events, forplejning og kunstproduktion i fase 3. Det endelige budget for realisering af kunstprojekter og partnerskabets formål skal godkendes af styregruppen (Kunstfond og kommunen), som skal sikre, at ambitioner og ressourcer er afstemte.

Forventet egenfinansiering pr. kommune i fase 3 – realisering af kunstprojekter og partnerskabets formål (2024-2025)

1000 timer til lokal projektledelse og projektrealisering (kan fordeles både på kommune og kulturinstitution(er), men kommunen skal varetage den overordnede projektledelse.)

500 timer til lokal kommunikation og formidling

Minimum 250.000 kr. til kunstproduktion, events, forplejning, materialer (beløbet kan deles over budgetårene 2024 og 2025)

Kommunens interne udgifter til møder og evt. rejser

 

Udbetaling

Hvis kommunen får tilbudt et partnerskab og dermed modtager tilskud, skal kommunen have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, kommunen oplyser i ansøgningen.

Når kommunen modtager tilskud på:

 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 9 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

 

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, kommunen har søgt dem til. Og derfor skal kommunen afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan kommunen skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, kommunen har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Statens Kunstfonds bestyrelse har nedsat et ad hoc-udvalg til at vurdere ansøgningerne og træffe den endelige beslutning om, hvilke tre kommuner Kunstfonden tilbyder et treårigt partnerskab.

Ansøg
Mere