Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave

Frist: 26.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal kunne danne grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Frister 2024: 11. januar, 20. juni, 26. september

 

Fristen udløber kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen - bemærk at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

 

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • I særlige tilfælde kan private institutioner ansøge om projektering af kunstværker i det offentlige rum

Bemærk, at det er dén, der ansøger, der påtager sig ejerskab over og har pligt til at vedligeholde det fremtidige kunstværk. Udvalget prioriterer projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. Det vil sige, at udvalget prioriterer at støtte initiativer på steder og i institutioner, hvor der ikke er meget kunst i forvejen.

Det anbefales, at ansøger på forhånd har henvendt sig til den lokale offentlige kunstinstitution, et lokalt billedkunstråd eller lign. for at få kunstfaglig sparring på kunstnervalg og udvikling af kunstopgaven.

Her kan I læse mere, om hvad I skal gøre, hvis jeres projekt går på tværs af kunstarterne.

Se også Statens Kunstfonds andre puljer, der vedrører kunst i det offentlige rum.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere

I kan ikke søge tilskud til:

 • Projekter, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på.
 • Skitseforslag til midlertidige kunstopgaver – her defineret som værker, der er offentligt tilgængelige i en periode på under 12 måneder.
 • Skitseforslag til værker til udstillinger i Danmark og udlandet - se tilskudsmulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst her på vores hjemmeside.
 • Udvikling af skitseforslag, der er igangsat inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

I kan søge støtte på op til 50.000 kr. til kunstnerens honorar for udarbejdelse af et skitseforslag. Skitseforslaget skal kunne danne grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret. Et eventuelt tilsagn i denne pulje betyder dog ikke, at en efterfølgende ansøgning til puljen ”Kunst i det offentlige rum – realisering af skitseopgave” er garanteret et tilsagn.

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Legatudvalget for Billedkunst støtter ambitiøs og original kunst, der har fokus på at skabe nye indlevelser, forbindelser og fællesskaber, der både retter sig mod den enkelte, mod samfundet og mod vores tilgang til den jord, vi bor på.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier: 

Høj Kunstnerisk Kvalitet

Statens Kunstfond vurderer kunstnerisk kvalitet bl.a. på baggrund af kunstnerens hidtidige arbejde. Kunstnerisk kvalitet bliver i denne sammenhæng vurderet ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

Form og indhold: At der er en klar sammenhæng mellem form, indhold og kontekst, hvor det kunstneriske udtryk både besidder en egen indre logik / konsekvens og samtidig udviser mod til og bevidsthed om at udvikle kunstens særlige ‘sprog’ og virkemidler.  

Personlig forankring: At den kunstneriske praksis er personligt forankret og har et originalt udtryk, der giver rum til at udforske komplekse og modsatrettede følelser, tanker og ideer.

Nytænkning: At kunstneren evner at omsætte idéer, refleksioner og perspektiver til et nytænkende udtryk, som kan danne grundlag for nye erkendelser og nye sanselige erfaringer. 

Nysgerrighed: At den kunstneriske praksis er båret af en nysgerrighed over for verden og har et reflekteret forhold til idé, historie, samtid og de fysiske rammer kunsten udfoldes i.

Resonans: At den kunstneriske praksis formår at skabe indlevelse, forbindelser og fællesskaber - mellem mennesker, i samfundet og i verden.

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte at ligge højt på alle parametre, men i den samlede vurdering er det afgørende at ligge højt på flere parametre.

Lydhørhed og ambition

Udvalget prioriterer projekter, hvor både kunstner og ansøger viser evne til at balancere ambitioner om nytænkning i kunsten med gensidig lydhørhed. Kunstnerne skal have evnen og ydmygheden til at arbejde sig ind i den konkrete kontekst og udvise forståelse for, at værket bliver en del af modtagernes hverdag – også på langt sigt. 

Tilgængelighed og permanens

Skitseforslaget skal udarbejdes til en kunstopgave, der skal være tilgængelig for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt i en periode på minimum 12 måneder. 

Egenfinansiering

I skal udvise et engagement i projektet i form af egenfinansiering. 

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger:  

Mangfoldighed af kunstformer

Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunstopgaver, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Statens Kunstfond ønsker også at sikre en spredning blandt de kunstnere, der modtager kunstopgaver. 

Geografisk spredning

Statens Kunstfond prioriterer at sikre en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. Det vil sige, at udvalget prioriterer at støtte initiativer på steder og i institutioner, hvor der ikke er meget kunst i forvejen. 

Børn og unge

Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunstopgaver, som sikrer, at kunst bliver en større del af flere børn og unges liv.

 

*Note: Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som I finder her på siden. Når I først har oprettet jeres profil på Tilskudsportalen, kan I til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om I har alle bilag og oplysninger med, inden I indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal du skrive til post@slks.dk.

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • I skal bruge denne obligatoriske skabelon, som I henter her. Skabelon med oplysninger om projektet, finansiering med videre. I skabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være at få mulighed for at afprøve, hvilken værdi kunsten kan bibringe et sted, før der træffes endelig beslutning om eventuel realisering. Det kan også være at få en skitse, der kan danne afsæt for at søge finansiering til realiseringen af kunstprojektet. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 • Billeder af det sted, projektet ønskes udført (maksimum 2 sider).
 • Kunstnerens CV på maksimum 1 side og 5 sider med billeder af hidtidigt arbejde.

Hvis I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal I også skrive det i ansøgningen.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at I efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere jeres ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt jeres ansøgning
 • som udgangspunkt kan I ikke overdrage jeres ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansøger, inden I indsender jeres ansøgning. Samtidig skal I sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, I benytter.

Økonomi

I denne pulje kan I søge om tilskud på op til 50.000 kroner. I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på tilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Modtager I tilskud, bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 10 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og § 8, stk. 5 i bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (bekendtgørelse nr. 592 af 14. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere