Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 20.06.2024, kl. 14:00

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi for arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Frister 2024, kl. 14.00: 11. januar, 20. juni, 26. september

 

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen - bemærk at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

 

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi, der danner grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • I særlige tilfælde kan private institutioner ansøge om projektering af kunstværker i det offentlige rum

Bemærk, at det er dén, der ansøger, der påtager sig ejerskab over og har pligt til at vedligeholde det fremtidige kunstværk. Udvalget prioriterer projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. Det vil sige, at udvalget prioriterer at støtte initiativer på steder og i institutioner, hvor der ikke er meget kunst i forvejen.

Her kan I læse mere, om hvad I skal gøre, hvis jeres projekt går på tværs af kunstarterne.

Se også Statens Kunstfonds andre puljer, der vedrører kunst i det offentlige rum.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere
 • Kunstrådgivere. Det er kun de institutioner, der er ansvarlige for at gennemføre kunststrategien, der kan ansøge.

I kan ikke søge tilskud til: 

 • Initiativ til at få udarbejdet en kunststrategi, som har været behandlet i udvalget før (genansøgning), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på.
 • Udviklingen af en kunststrategi, hvor arbejdet er igangsat inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond giver tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi, der danner grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres prioritering af kunstopgaver. Statens Kunstfond stiller strategi-skabeloner til rådighed for arbejdet.

I kan søge, hvis I fx har en større bevilling til kunst i forbindelse med et bygge- eller anlægsprojekt, eller hvis I har en vision om at prioritere samtidskunst som en vigtig strategisk faktor i udviklingen af en by, en større offentlig institution (ikke kunstinstitution) eller et lokalsamfund.

Udvalget prioriterer ansøgninger til at udforme kunststrategier til steder og institutioner, hvor der ikke er meget kunst i forvejen.

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Legatudvalget for Billedkunst støtter arbejdet med ambitiøs og original kunst, der har fokus på at skabe nye indlevelser, forbindelser og fællesskaber, der både retter sig mod den enkelte, mod samfundet og mod vores tilgang til den jord, vi bor på.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Lydhørhed og ambition om nytænkning

Din organisation skal have lyst til at blive udfordret og nytænke rammerne for arbejdet med kunst i jeres offentlige rum. 

Lokal forankring

Din institution skal påtage sig ansvaret for, at kunststrategien opnår lokal forankring og betydning.

Tilgængelighed og permanens

Kunststrategien skal danne udgangspunkt for langsigtet udvikling af kunstprojekter, som er tilgængelige for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt.

Egenfinansiering

Din institution skal udvise et engagement i form af egenfinansiering i udviklingen og/eller realiseringen af kunststrategien.

Høj kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Derfor støtter Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst udvikling af kunststrategier, der fremmer kunst af høj kvalitet.

I skal på forhånd indgå et samarbejde med en kunstrådgiver. Statens Kunstfond vurderer kunstrådgiverens kunstfaglige niveau på baggrund af rådgiverens:

 • Erfaring med at udarbejde kunststrategier
 • Erfaring med produktion af kunst i større skala
 • Erfaring med rådgivning/facilitering
 • Overblik over den danske og internationale samtidskunstscene
 • Særlig viden om rumkunst og kunst i det offentlige rum. En mastergrad (eller tilsvarende) i kunst, kunsthistorie, kunstteori indenfor billedkunstområdet eller anden relevant uddannelse

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger: 

Mangfoldighed af kunstformer

Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunststrategier, der fremmer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper.

Geografisk spredning

Statens Kunstfond prioriterer at sikre en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. Det vil sige, at udvalget prioriterer at støtte initiativer på steder og i institutioner, hvor der ikke er meget kunst i forvejen.

Børn og unge

Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunststrategier, der sikrer, at kunst bliver en større del af flere børn og unges liv.

 

*Note: Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som I finder her på siden. Når I først har oprettet jeres profil på Tilskudsportalen, kan I til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om I har alle bilag og oplysninger med, inden I indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal du skrive til post@slks.dk.

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • I skal bruge denne obligatoriske skabelon, som I henter her. Skabelon med oplysninger om projektet, finansiering med videre. I skabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være at få formuleret en vision for, hvordan samtidskunsten kan blive en vigtig strategisk faktor i udviklingen af en by, en større organisation eller et lokalsamfund. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 • I skal vedhæfte rådgiverens CV på maksimum 1 side og I kan evt. vedhæfte billeder af rådgiverens arbejde på maksimum 5 sider.
 • Hvis det er relevant, kan I vedhæfte billedmateriale på maksimum 10 sider, der uddyber grundlaget for kunststrategien. Billedmateriale kan være: arkitekttegninger, opstalter og planer og fotografier fra eksisterende byggeri og områder med videre.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at I efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere jeres ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt jeres ansøgning
 • som udgangspunkt kan I ikke overdrage jeres ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansøger, inden I indsender jeres ansøgning. Samtidig skal I sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, I benytter.

Økonomi

I kan max søge om 75.000 kr. til kunstrådgiverens honorar i denne pulje.

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på tilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 10 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og § 8, stk. 5 i bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (bekendtgørelse nr. 592 af 14. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøg
Mere