Etårigt udstillingsprogram

Frist: 28.04.2022, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Danske kunsthaller, udstillingssteder og lignende med kunstfaglig professionel ledelse og kuratering. 

Du kan søge tilskud til:

 • Praktisk afvikling af væsentlige udstillinger. Det kan være transport af værker, forsikring, hjemmesider, kataloger, publikationer med videre og driftsudgifter som løn og husleje på op til 20% af det tildelte tilskudsbeløb.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

Museer og gallerier.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at støtte danske kunsthallers og udstillingssteders udstillingsprogrammer. Udstillingsprogrammerne skal byde på væsentlig samtidskunst af høj kvalitet for publikum i hele landet.

Puljen er tiltænkt de danske kunsthaller og udstillingssteder, der foretrækker at søge tilskud til et samlet udstillingsprogram for ét år, frem for at søge om tilskud til en enkelt udstilling ad gangen i puljen "Værkproduktion og udstillinger".

Eksempler på mål/aktiviteter: Et udstillingsprogram defineres som en sammenhængende række af udstillinger, der fremhæver det enkelte udstillingssteds eller kunsthals profil.

OBS:
Statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder skal jf. Lov om Billedkunst betale visningsvederlag til nulevende billedkunstnere for værker udlånt til udstillinger på de nævnte institutioner.

Opnår en institution støtte til et 1 årigt udstillingsprogram svarer det til statsstøtte og institutionen vil blive pålagt at betale visningsvederlag.

Såfremt et udstillingssted fravælger at søge puljen ”Udstillingsprogram”, bortfalder muligheden for at søge puljen Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • Væsentlige udstillingsprogrammer af høj kunstnerisk og kunstfaglig kvalitet med en tydelig profil
 • Væsentlige udstillingsprogrammer med deltagelse af både danske og udenlandske samtidskunstnere, som fremmer udviklingen af dansk kunst eller har netværksskabende karakter.
 • Udstillingsprogrammer, der skaber dynamik lokalt.
 • Udvalget prioriterer institutioner med kommunal eller lokal (kan være privat) medfinansiering.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

Projektet skaber en samtale omkring sig

Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.

Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst

Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 

Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst 

Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet. 

Projektets udførsel er gennemtænkt 

Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 

Projektet er båret af nytænkning 

Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept. 

Ansøgningerne skal leve op til følgende krav:

 • Kun udstillingssteder med kunstfaglig professionel ledelse og kuratering kan søge.
 • Der skal forelægges udstillingsprogram 1 år frem
 • Der skal søges for hele år
 • Udstillingsprogrammet må ikke være påbegyndt før ansøgningsfristen
 • Programmet skal følge kalenderåret (januar - december)

Vær opmærksom på, at udstillingssteder, der bevilges støtte til udstillingsprogram, ikke vil blive tildelt yderligere støtte til udstillinger og formidling under projektstøtteudvalgets puljer i støtteperioden.

Spredning af kunststøtten 

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • BILAG 1: Nøgletal, programbeskrivelse, ét budget, finansieringsplan, udstillingsoversigt, samt detaljeret udstillingsprogram for et år inklusive budget. Du skal bruge denne obligatoriske skabelon, som du henter her.
  • I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at gennemføre et udstillingsprogram, der indeholder en sammenhængende række af udstillinger, som fremhæver udstillingsstedets eller kunsthallens profil. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Bilag 2: CV for kunstfaglig ledelse på maksimum en side per person. CV-materiale der overstiger én side per person, vil ikke blive taget i betragtning.

Derudover skal du indsætte et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn i ansøgningsskemaet.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere