Arbejdslegater for billedkunst

Frist: 15.01.2025, kl. 14:00

Kunstområde :

Arbejdslegater for billedkunstnere

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Én årlig frist: I 2025 15. januar kl. 14.00.

Puljen åbner for indsendelse af ansøgninger én måned før fristen. Vi anbefaler, at du søger i god tid inden fristens udløb og, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde", for særlige krav til motivation, CV, tidligere støtte, billeder mv.

Tilmeld dig infomail fra billedkunst www.kunst.dk/tilmeld-nyhedsbrev

Hvem kan søge?

 • Billedkunstnere
 • Er I flere personer, der arbejder sammen som kunstnergruppe, skal alle medlemmer af gruppen indsende en elektronisk ansøgning hver.

Har du som kunstner et enkeltmandsfirma, kan du vælge at ansøge med CVR-nummer. Det kan du læse mere om under afsnittet ”Økonomi”.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at fremme billedkunst i Danmark samt dansk billedkunst i udlandet. Dette gøres ved at give arbejdslegater til højt kvalificerede og talentfulde kunstnere, som derved får mulighed for at udvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. 

Udvalget vil prioritere ansøgninger, der ambitiøst og originalt arbejder med at udvikle og fremme kunst som et særligt vidensfelt, der tilbyder en unik form for viden, erfaring og sanselighed. I vurderingen af den kunstneriske kvalitet vil udvalget derfor særlig lægge vægt på kunstens evne til at skabe: nye erkendelser, nye sociale forståelser og nye sanselige erfaringer. Både inden for kunstfeltet og til dem, der møder kunsten uden forudsætninger.

Hvert udvalgsmedlem kommer med perspektiver og erfaringer, som vil bidrage til udvalgets samlede vurdering af kunstnerisk kvalitet. I denne vurdering lægger udvalget særligt vægt på nedenstående parametre: 

 • Form og indhold
  At der er en klar sammenhæng mellem form, indhold og kontekst, hvor det kunstneriske udtryk både besidder en egen indre logik / konsekvens og samtidig udviser mod til og bevidsthed om at udvikle kunstens særlige ‘sprog’ og virkemidler.  
 • Personlig forankring
  At den kunstneriske praksis er personligt forankret og har et originalt udtryk, der giver rum til at udforske komplekse og modsatrettede følelser, tanker og ideer.
 • Nytænkning 
  At kunstneren evner at omsætte idéer, refleksioner og perspektiver til et nytænkende udtryk, som kan danne grundlag for nye erkendelser og nye sanselige erfaringer. 
 • Nysgerrighed
  At den kunstneriske praksis er båret af en nysgerrighed over for verden og har et reflekteret forhold til idé, historie, samtid og de fysiske rammer kunsten udfoldes i. 
 • Resonans
  At den kunstneriske praksis formår at skabe indlevelse, forbindelser og fællesskaber - mellem mennesker, i samfundet og i verden.

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte at ligge højt på alle parametre, men i den samlede vurdering er det afgørende at ligge højt på flere parametre.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Særligt for treårigt arbejdslegat: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du motivere dette i din ansøgning. Der er ikke praksis for at man kan modtage et treårigt legat mere en én gang.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: www.kunst.dk/for-ansoegere/vaerktoejer-til-groen-omstilling

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Du skal skrive en motiveret ansøgning på max 2.500 tegn i den obligatoriske skabelon (hent skabelonen til den motiverede ansøgning her). Teksten i din motiverede ansøgning skal hænge sammen med de billeder du vedhæfter.
  For treårige arbejdslegater: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du skrive dette særligt i din ansøgning. Det vil sige, du skal beskrive, hvilken særlig betydning et treårigt arbejdslegat vil kunne få for din kunstneriske udvikling. Hvis du ikke har en sådan motivering med, kommer du ikke i betragtning til et treårigt arbejdslegat.
 • Kort CV på maksimum én side. Angiv heri støtte du har modtaget fra Statens Kunstfond inden for de seneste 3 år.
  Hvis du er i tvivl om, hvad du har modtaget kan du søge oplysningerne frem ved at søge på dit navn/virksomhedsnavn under Tildelinger
  Du skal kun angive støtte fra de ansøgninger du selv har indsendt. 
 • Billeder på maksimum 10 sider i højformat.
  Billederne skal være opdateret dokumentation for de seneste års kunstneriske arbejde.
  Billeder af værker skal være forsynet med værktitler, materialer, produktionsår og mål. 
  Billedtekst skal angive om billedet viser research eller værket selv.
  Tidsbaseret kunst kan beskrives i tekst og understøttes af stillbilleder.
 • Eventuel blanket til internationale bankoverførsler. Se under afsnittet ”Økonomi”.

Hvis du som supplement til din ansøgning vil linke til billeder, lyd- og videofiler på internettet, skal linket føre til den specifikke side. Links indsættes i ansøgningsskemaet og kan ikke erstatte et bilag med billeder/dokumentation af dit kunstneriske arbejde. 

Bemærk, at du maksimum kan vedhæfte 4 bilag i PDF eller Word.

Hvis du søger tilskud hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Billedkunst beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal gives et treårigt arbejdslegat.   

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du, hvis du modtager et treårigt arbejdslegat i 2022, senest den 1. april 2025 indsende en beretning om, hvad legatet har betydet for dig med hensyn til dine muligheder for at arbejde fokuseret med skabende kunst. Du kan finde en formular på vores hjemmeside, som du skal bruge til at indsende din beretning.

Modtagere af treårige arbejdslegater kan i de pågældende tre år ikke søge arbejdslegater i Statens Kunstfond.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere