Regnskabskyndig

Du kan vælge en regnskabskyndig til kontrol af regnskaber for tilskud på under 500.000 kr.

Begrebet regnskabskyndig anvendes som alternativ til revisor. Dermed kan en ikke-faguddannet revisor kontrollere regnskaber på under 500.000 kr., hvilket kan betyde en besparelse af tid og penge for dig som tilskudsmodtager.

Der er to karakteristika, der bør være opfyldt for, at en person kan udfylde ”rollen” som regnskabskyndig: Uafhængighed og kompetence.

Uafhængighed

Uafhængighed vil sige, at den regnskabskyndige ikke kan være den samme, som underskriver regnskabet eller løser opgaver, som er en del af projektet, herunder bogføringsopgaven. Hensigten er, at det er ”andre øjne”, der gennemgår projektet og at den pågældende med sin underskrift giver en øget sikkerhed for, at der ikke foreligger væsentlige mangler, fejl eller misbrug.

Kompetence

Kompetence vil sige, at vedkommende skal have en faglig kompetence til at gennemgå regnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det betyder, at gennemgangen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 10, stk. 2. Det betyder, at den regnskabskyndige i et passende omfang skal efterprøve, om:

  • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
  • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
  • Tilskuddet er anvendt efter formålet
  • Tilskudsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” dvs. ageret økonomisk fornuftigt
  • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Slots- og Kulturstyrelsen om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Det er dit ansvar som tilskudsmodtager, at den valgte regnskabskyndige opfylder ovenstående krav.

Lovgivning

Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Mere