Vejledning

Vejledning til regnskabskyndiges gennemgang af regnskaber

Gældende fra 1. april 2014

Denne vejledning gælder for gennemgang af projektregnskaber for tilskud ydet af Kulturministeriet og som administreres efter ”Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet” (BEK nr. 1479 af 22/12/2014)

Tjek af bilag mv. kan foregå ved stikprøve, det vil sige, at du kontrollerer om enkelte af bilagene viser samme beløb som angivet i regnskabet.

 

Som regnskabskyndig skal du tjekke følgende:

Er regnskabet uden fejl og mangler

  • Er sammentællingerne i regnskabet korrekte?

  • Stemmer de angivne beløb overens med bilag? (evt. stikprøve)

Er aktiviteten dokumenteret

  • Evt. dokumentation for at projektet er gennemført (det kan for eksempel være publikationer, invitationer, aftaler med aktører mv.)

Er tilskudsbetingelserne opfyldt og tilskuddet anvendt til formålet

  • Tjek om der i bevillingsbrevet er opstillet vilkår for tilskuddet (fx kreditering, krav til indhold af projektet, at projektet skal være afsluttet på et givent tidspunkt eller lign.), og om disse er opfyldt.
  • Tjek om der er ageret økonomisk fornuftigt. Se dybende forklaring nedenfor.
  • Hvis der er opstillet mål for projektet i bevillingsbrevet, skal du tjekke, om disse er opfyldt.

Hvordan tjekker jeg, om der er ageret økonomisk fornuftigt?

Rigsrevisionen bruger formuleringen, at man skal undersøge om der ”er taget skyldige økonomiske hensyn og udvist sparsommelighed”. Med det menes der, om der er købt materialer, varer, ydelser mv. til en rimelig pris. Ved større indkøb kan man evt. bede tilskudsmodtager om at dokumentere, at markedet på anden måde er afsøgt. Den regnskabskyndige skal ikke beregne produktiviteten, men forholde sig til, om der er et rimeligt forhold mellem den/de ydelser, aktiviteter eller værker, der er skabt for tilskuddet, og de ressourcer, der er anvendt.

Som regnskabskyndig kan du bede tilskudsmodtager om yderligere oplysninger og dokumentation. Vi anbefaler, at den regnskabskyndige ved mindre projekter med få bilag efterprøver om alle bilagene stemmer overens med regnskabet frem for at tage stikprøver.

Mere