Regnskab til stikprøve

Afrapportering for projekttilskud på 100.000 kr. eller derunder, som er udtaget til stikprøve.

Blanket:
Indsend regnskab

Regnskabsskabelon:
Hent skabelon (excel)

Hvis dit tilskud er blevet udtaget til stikprøve, kontakter vi dig, efter du har indsendt din erklæring. Stikprøven indebærer, at du skal afrapportere med et regnskab og en beretning. Dit regnskab og din beretning skal redegøre for projektets forløb, og for hvordan du har indfriet de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet. 

Inden du udarbejder dit regnskab

 • Hav dit budget for anvendelse af tilskuddet klar:
  Enten det budget du sendte sammen med din ansøgning, eller et justeret budget som du har fået godkendt senere i forløbet. 
 • Se om der er stillet særlige krav til afrapportering i dit bevillingsbrev.
  Det er vigtigt, at det fremgår af dit regnskab eller i din beretning, hvordan disse krav er opfyldt. 

Det er vigtigt, at du udarbejder dit regnskab i den skabelon, som du kan finde her på siden. BEMÆRK: at du ikke kan indsende Numbers. Hvis du ikke har Excel eller et Open Source program, der kan åbnes i Excel, skal du vedhæfte regnskabet som PDF.

Regnskabet

Dit regnskab skal indeholde: 

 • Indtægter og udgifter.
 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter, og et samlet resultat. 

Beretningen

Din beretning skal redegøre for følgende: 

 • Om dit projekt er udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål, tilskuddet er bevilget til.
 • Om dit projekt har opfyldt eventuelle særlige mål, der er beskrevet i bevillingsbrevet.
 • Om der er sket ændringer i budgettet fra du indsendte din ansøgning eller fra da budgettet senest blev godkendt.

Indsend dit regnskab

Når du indsender dit regnskab, bilag og beretning med en elektronisk blanket, skal du oplyse:

 • Navn og CVR/CPR. nummer 
 • Journalnummer (dette fremgår af bevillingsbrevet)
 • Projekttitel 
 • Det bevilgede og anvendte beløb 
 • E-mailadresse 
 • Du signerer erklæringen ved at indsende den med Nem ID 

Når du har indsendt din afrapportering

Når du har indsendt blanketten, modtager du automatisk en kvittering på mail. Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår det indsendte, og du hører fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Når vi gennemgår dit regnskab, efterprøver vi om: 

 • regnskabet er rigtigt, hvilket vil sige uden fejl og mangler
 • tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
 • tilskuddet er anvendt efter formålet
 • du som tilskudsmodtager har anvendt midlerne økonomisk fornuftigt
 • de oplysninger, som du har meddelt Slots- og Kulturstyrelsen om opfyldelsen af projektets formål og mål, er dokumenterede. 

Gem dine kvitteringer

I Slots- og Kulturstyrelsen kan vi bede om yderligere dokumentation for projektets økonomi fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Vi beder dig derfor om at gemme alt regnskabsmateriale, som for eksempel bilag og kvitteringer, i den periode.

Mere