Kommunale billedkunstråd

Frist: 27.10.2022, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS. Kun én årlig frist. i 2020: 22. oktober og i 2021: 28 oktober

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Danske kommuner.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at danske kommuner gør brug af billedkunstfaglig rådgivning i de sammenhænge, hvor kommunerne arbejder med billedkunst. Derfor yder udvalget støtte, såfremt en eller flere kommuner i fællesskab nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer.

Medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.

Hvad er en professionel billedkunstner?

Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse (BA + MA) fra enten Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Bemærk at kunsthåndværkere ikke sidestilles med billedkunstnere i denne pulje. 

Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan medregnes, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Slots- og Kulturstyrelsen foretager i hvert tilfælde en kunstfaglig vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på, at kunstneren inden for de seneste fem år har deltaget på mindst tre forskellige udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi, og hvor deltagelsen har fundet sted på baggrund af en professionel kunstfaglig kuratorisk udvælgelse. Censurerede udstillinger betragtes ikke som kuraterede udstillinger.

Medlemmer af BKF defineres også som professionelle billedkunstnere under denne pulje.

Hvad er en kunstkyndig med relevant billedkunstfaglig baggrund?

Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunstformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst. Der skal være tale om kunstkyndige, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder. 

Medlemmers bopæl ikke afgørende

Det er ikke afgørende for Statens Kunstfond, om medlemmerne af et kommunalt billedkunstråd har bopæl i eller udenfor kommunen. 

Loft over støtte og krav om medfinansiering

Udvalget kan bevilge støtte i form af mindre grundtilskud på højst 50.000 kr. årligt til de kommunale billedkunstråds budget under forudsætning af – som minimum – en tilsvarende kommunal medfinansiering.

Hvad kan budgettet bruges til?

Budgettet kan anvendes til for eksempel honorering af rådsmedlemmerne for den tid de bruger på rådgivningsopgaverne, og til lokale initiativer som ikke allerede kan få tilskud fra Statens kunstfond. Det der allerede kan få tilskud fra Statens Kunstfond er: Kunstneres produktion af værker, Udstillingssteders udstillinger, Indkøb/lån af kunstværker til det offentlige rum eller i offentlige bygninger. Lokale initiativer kan for eksempel være borgermøder om billedkunst, lokale billedkunstinitiativer for børn og unge, eller formidling af kommunens kunst.

Honorering

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst opfordrer kommuner til behørig honorering af de rådsmedlemmer, der er professionelle billedkunstnere og kunstkyndige. Honorering kan have betydning i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer med de rette kompetencer.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Det kommunale billedkunstråd, skal være nedsat af en eller flere kommuner, og mindst halvdelen af medlemmerne skal udgøres af professionelle billedkunstnere og kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.
 • Det kommunale billedkunstråd, skal være støttet af kommunen med minimum det samme årlige grundbeløb, som det ansøgte.

Vær opmærksom på, at der skal søges fremadrettet til aktiviteter, der ligger efter ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • Udfyldt projektbeskrivelse og budget (filformat: Word) – I skal bruge denne obligatoriske skabelon.
  • I skabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være rådgivning ved fastlæggelse af billedkunststrategier, rådgivning om indkøb, igangsættelse af lokale initiativer på billedkunstområdet m.m. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 • CV’er og oversigt over rådets personsammensætning
 • Vision for rådet, gerne inklusive handlingsplan
 • Det kommunale billedkunstråds vedtægter

Hvis I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal I også skrive det i ansøgningen.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i jeres ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor jeres bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis I, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan I få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal I udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

I får svar på jeres ansøgning på e-mail senest 4 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og herefter læst og behandlet.

Alle tildelinger bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres elektroniske ansøgning, vil I umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder I jeres ansøgningsnummer, som I skal oplyse, hvis I henvender jer til os.

Her kan I også se de bilag, I har vedhæftet i ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne ifølge ovenstående kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere