Arbejdslegater for litteratur

Frist: 03.02.2025, kl. 14:00

Kunstområde :

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Ansøgningsvejledningen opdateres og ansøgningsskemaet lægges på senest en måned før fristen.

Tilmeld dig infomail fra litteratur www.kunst.dk/tilmeld-nyhedsbrev.

 

Hvem kan søge?

Skabende kunstnere inden for litteraturområdet, herunder forfattere, illustratorer, oversættere og forfattere af almenkulturel faglitteratur, der arbejder med værker, som udgives eller opføres på dansk, kan søge arbejdslegat.

Det er en forudsætning at, du har debuteret (det vil sige udgivet et selvstændigt værk) inden ansøgningsfristen, 1. februar 2024.

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de også har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst. Legatudvalget for Litteratur giver arbejdslegater til dramatikere, der arbejder med skreven dramatik.

På tværs af kunstarter? Læs mere her, hvis du arbejder på tværs af kunstarter og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at fremme kunsten i Danmark ved at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da Legatudvalget for Litteraturs midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Hvert udvalgsmedlem kommer med perspektiver og erfaringer, som vil bidrage til udvalgets samlede vurdering af kunstnerisk kvalitet. I denne vurdering lægger udvalget særligt vægt på nedenstående parametre:

 • professionel kunnen, såsom sprogbeherskelse
 • håndværksmæssig mestring (f.eks. streg, komposition, plot, strukturer og musikalitet)
 • originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk
 • samfundsmæssig relevans
 • kunstnerisk mod, nysgerrighed og ansporing til eftertanke

Vurderingen sker på baggrund den motiverede ansøgning og de indsendte arbejdsprøver.

Særligt for oversættere: I vurderingen af kvalitet i forhold til oversættelse lægger udvalget særligt vægt på din dokumenterede faglige fundering, erfaring og sproglige kunnen. Udvalget vil også forholde sig til den kunstneriske og samfundsmæssige relevans af de værker, du arbejder med.

Særligt for forfattere af almenkulturel faglitteratur: Inden for området almenkulturel faglitteratur vil udvalget have særligt fokus på formidlingsaspektet.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur giver ikke arbejdslegat til forfattere mv., hvis arbejde hovedsagelig ligger inden for: håndbøger, hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, undervisningsmateriale, forskning, udstillingskataloger og lokalhistorie mv. – med mindre der er tale om værker med betydelig originalitet samt kunstnerisk og litterær eller formidlingsmæssig ambition og dimension.

I den motiverede ansøgning skal du formulere dine kunstneriske overvejelser om de medsendte værkprøver og dine refleksioner over din praksis, herunder dine kunstneriske ambitioner og dine overvejelser i forhold til fx form, medie, indhold og format. I udvalgets vurdering indgår overvejelser om din økonomi ikke, oplysninger herom er derfor irrelevante og frabedes.

Da Legatudvalget for Litteratur har begrænsede midler, ønsker udvalget, for at sikre spredning i udvalgets tildelinger i forhold til geografi, køn og udvalgets lovbestemte støtteområder, at prioritere ansøgere, som ikke har fået tildelt arbejdslegat fra udvalget hvert år de seneste tre år.

For arbejdslegater på 100.000 kr. prioriterer udvalget at støtte ansøgere med en vis dokumenteret kunstnerisk/litterær produktion dvs. minimum to egne værker (inden for udvalgets støtteområde). For illustratorer gælder, at de skal have udgivet mindst to gennemillustrerede værker.

For at anerkende og motivere nye talenter, ønsker udvalget at tildele særlige arbejdslegater a 50.000 kr. til forfattere mv., der inden for de seneste fem år endnu kun har udgivet ét værk inden for udvalgets støtteområde. Ønsker du at søge på debutantvilkår, skal du have debuteret inden 1. februar 2024.

Treårige arbejdslegater a 855.000 kr. ønsker udvalget at give til kunstnere, der i deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent. Udvalget giver ikke treårige arbejdslegater til debutanter. Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du motivere dette særligt i din ansøgning. Det vil sige, du skal beskrive, hvilken forskel et treårigt arbejdslegat på nuværende tidspunkt vil kunne gøre for dig og din kunstneriske udvikling. Hvis du ikke har en sådan motivering med, kommer du ikke i betragtning til et treårigt arbejdslegat.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

SØG INDEN FOR DIT FELT

Bemærk, at du i ansøgningsportalen under ”Arbejdslegater for litteratur” skal vælge den ansøgningsformular, der er relevant for dit område (Skønlitteratur, Børnelitteratur, Faglitteratur eller Oversætterarbejdslegater).

DU SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG I PDF- ELLER WORD-FORMAT:

 • Motiveret ansøgning på maks. 1 normalside (a 2.400 anslag) med dine kunstneriske overvejelser om de medsendte tekstprøver og dine refleksioner over egen praksis. I udvalgets vurdering indgår overvejelser om din økonomi ikke, oplysninger herom er derfor irrelevante og frabedes. Søger du arbejdslegat i andre udvalg, skal du gøre opmærksom på dette i den motiverede ansøgning. Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du skrive dette særligt i din motiverede ansøgning.
 • Værkprøve: samlet omfang maks. 20 sider fra maks. to værker og ikke ældre end 10 år. Giv gerne en prøve på det, du arbejder på i øjeblikket, eller en skitse af det, du drømmer om at få mulighed for at realisere. Udvalget er klar over, at der kan være tale om foreløbige skitser og udkast. Arbejder du inden for flere områder, så send gerne prøver fra hvert område.

For mundtlige formater og reportage: Uddrag, tekstprøve eller lydoptagelse på maks. 10 minutter per værk.

For arbejdslegater til oversættere: Uddrag eller tekstprøve fra hver oversættelse såvel som originaltekst på maksimum 10 sider per værk (dvs. 5 sider fra originalteksten og 5 sider med din oversættelse af disse 5 sider).

 • Værkliste, maks. 1 side (titler og udgivelsesår) behøver ikke være fuldstændig. Debutanter skal også vedhæfte en værkliste!

Hvis ansøgningen ikke indeholder alle de krævede bilag og vedhæftninger, bliver den betragtet som ufuldstændig og bliver ikke taget i betragtning.

 

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at du kun kan indsende én ansøgning om arbejdslegat til Legatudvalget for Litteratur
 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er tilknyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Økonomi

Et almindeligt arbejdslegat fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur er på 100.000 kr. 

Et arbejdslegat på debutantvilkår er på 50.000 kr.

Et treårigt arbejdslegat er på 855.000 kr., som bliver udbetalt i tre rater a 285.000 kr. pr. år.

UDBETALING

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle legater bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt legatet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger efter, du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via tilskudsportalen senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet.

Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at læse din ansøgning godt igennem. En mangelfuld ansøgning vil resultere i et afslag. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation mellem dig og os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Modtager du et treårigt arbejdslegat, vil du efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for dit kunstneriske arbejde.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage legat.

Mere