Regionale spillesteder 2021-2024

Frist: 28.02.2020, kl. 23:59

Kunstområde :

Nu kan rytmiske spillesteder søge om at blive udpeget som regionale spillesteder for perioden 2021-2024.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ansøg

Hvem kan søge?

Rytmiske spillesteder i Danmark.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger og yder i henhold til Musikloven og Kulturministerens Musikhandlingsplan tilskud til regionale spillesteder. Det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne modtager kommunal driftsstøtte.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk. 

Er du berettiget til at søge?

Det er en forudsætning:

 • At spillestedet har opnået tilsagn om kommunal medfinansiering.
 • At spillestedets vedtægter er godkendt af kommunen. Vedtægterne skal opfylde kravene i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tage udgangspunkt i Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse. Institutioner, der ikke har vedtægter, f.eks. kommunale institutioner, skal have en beskrivelse af, hvordan de sikrer god ledelse.
 • At spillestedets koncertaktiviteter er fordelt over hele året, dog med mulighed for sæsonudsving i almindeligt omfang for området.
 • At koncertaktiviteterne har offentlig adgang.
 • At der ydes professionel honorering til de medvirkende musikere.

Hvad er formålet med ordningen?

Ordningen skal fremme formidling, præsentation, profilering og udvikling af det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

De regionale spillesteder skal fremstå og virke som dynamiske og kompetente knudepunkter, der formidler, præsenterer, profilerer og udvikler en mangfoldighed af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i hele landet.

De regionale spillesteder er forskelligartede, bl.a. i forhold til geografi og demografi. Det enkelte regionale spillested forholder sig aktivt til sin omverden og udvikler og præciserer en unik og ambitiøs mission, vision og strategi for, hvordan spillestedet vil bidrage til at realisere projektstøtteudvalgets overordnede mission og vision for regionale spillesteder 2021-2024.

Der kan søges om at være regionalt spillested i den kommende udpegningsperiode, som er 1. januar 2021 – 31. december 2024.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik forventer at kunne udpege et antal regionale spillesteder til perioden 2021-2024. Ved udvælgelsen vil udvalget lægge vægt på:

 1. Kvaliteten af det enkelte spillesteds aktuelle virksomhed samt spillestedets muligheder for i udpegningsperioden 2021-2024 at opnå konkrete resultater inden for de to opgaver: 1) Koncertvirksomhed og 2) Udvikling af musiklivet, herunder talent, vækstlag og smalle genrer.
 2. Den kommunale støtte til det enkelte spillested.
 3. At de udpegede spillesteder tilsammen vil kunne opfylde den udmeldte vision for regionale spillesteder 2021-2024. Endvidere bliver der lagt vægt på, at de udpegede spillesteder tilsammen bidrager til, at det samlede net af regionale spillesteder i Danmark bliver mangfoldigt og af høj kvalitet.
 4. At der så vidt muligt – under hensyntagen til kriterierne 1-3 – bliver en geografisk fordeling af regionale spillesteder over hele landet.

Se vejledningsdokumentet ”Udpegningskriterier: Mission, vision og strategier for regionale spillesteder 2021-2024” herunder. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen omfatter følgende dele, der vedhæftes e-mailen som én samlet pdf-fil:

 • Ansøgning om at være regionalt spillested (udarbejdet i Slots- og Kulturstyrelsens skabelon).
 • Bilag 1. Status og strategi for [spillestedsnavn]. Hvis ansøger driver flere regionale spillesteder, skal der være en komplet status og strategi for ét spillested og et strategitillæg for øvrige spillesteder, som indeholder de relevante kapitler. Slots- og Kulturstyrelsens skabelon skal benyttes.
 • Bilag 2. Kommunalt godkendte vedtægter. Vedtægterne skal opfylde kravene i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 • Bilag 3. Revideret og kommunalt godkendt årsrapport for 2018 (revisionen skal være udført af en statsautoriseret eller registreret revisor).
 • Bilag 4. Koncertliste for 2019 (udarbejdet i Slots- og Kulturstyrelsens skabelon).
 • Bilag 5. Budget 2021 (følger Slots- og Kulturstyrelsens skabelon og skal være i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet).
 • Bilag 6. Kommunal(e) erklæring(er) fra [kommunenavn(e)] (følger Slots- og Kulturstyrelsens vejledning).

Skabeloner og vejledninger til brug ved ansøgning

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.

Ansøgningen indsendes senest den 28. feb. 2020 til jot@slks.dk.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til spillestedets CVR-nr. og P-nr. Det sker forud i fire lige store kvartalsrater, dog udbetales første kvartalsrate først i slutningen af januar måned.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Du kan læse om tilskudsbeløb og tilskudsbetingelser for de aktuelle regionale spillesteder her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse april/maj 2020.

Når udpegningen er besluttet, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Se en samlet tidsplan for udpegning af regionale spillesteder i vejledningsdokumentet ”Udpegningskriterier: Mission, vision og strategier for regionale spillesteder 2021-2024”.

Når du har indsendt ansøgningen

Ansøgningen indsendes til jot@slks.dk senest den 28. februar 2020. Når din ansøgning er modtaget, vil du inden for fem hverdage modtage en kvittering.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til regionale spillesteder efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af Lov om musik.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Regionale spillesteder indsender budget og revideret årsregnskab i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Bevillingsbreve fra Slots- og Kulturstyrelsen kan desuden indeholde særlige krav om afrapportering. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøg
Mere