Etårigt udstillingsprogram

Frist: 30.04.2020

Kunstområde :

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Det digitale ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist. Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for fristen

OBS. Kun én årlig ansøgningsfrist. 2020: 30.april

Ansøg

Hvem kan søge?

Danske kunsthaller, udstillingssteder og lign. med kunstfaglig professionel ledelse og kuratering. Museer og gallerier kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at støtte danske kunsthallers og udstillingssteders udstillingsprogrammer. Udstillingsprogrammerne skal byde på væsentlig samtidskunst af høj kvalitet for publikum i hele landet.

Puljen er tiltænkt de danske kunsthaller og udstillingssteder, der foretrækker at søge tilskud til et samlet udstillingsprogram for ét år, frem for at søge om tilskud til en enkelt udstilling ad gangen i puljen "Værkproduktion og udstillinger".

Eksempler på mål/aktiviteter: Et udstillingsprogram defineres som en sammenhængende række af udstillinger, der fremhæver det enkelte udstillingssteds eller kunsthals profil.

OBS:
Statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder skal jf. Lov om Billedkunst betale visningsvederlag til nulevende billedkunstnere for værker udlånt til udstillinger på de nævnte institutioner.

Opnår en institution støtte til et 1 årigt udstillingsprogram svarer det til statsstøtte og institutionen vil blive pålagt at betale visningsvederlag.

Såfremt et udstillingssted fravælger at søge puljen ”Udstillingsprogram”, bortfalder muligheden for at søge puljen Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • Væsentlige udstillingsprogrammer af høj kunstnerisk og kunstfaglig kvalitet med en tydelig profil
 • Væsentlige udstillingsprogrammer med deltagelse af både danske og udenlandske samtidskunstnere, som fremmer udviklingen af dansk kunst eller har netværksskabende karakter.
 • Udstillingsprogrammer, der skaber dynamik lokalt.
 • Udvalget prioriterer institutioner med kommunal eller lokal (kan være privat) medfinansiering.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig
  Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst
  Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst 
  Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet. 
 • Projektets udførsel er gennemtænkt 
  Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 
 • Projektet er båret af nytænkning 
  Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept. 

    Ansøgningerne skal leve op til følgende krav:

    • Kun udstillingssteder med kunstfaglig professionel ledelse og kuratering kan søge.
    • Der skal forelægges udstillingsprogram 1 år frem
    • Der skal søges for hele år
    • Udstillingsprogrammet må ikke være påbegyndt før ansøgningsfristen
    • Programmet skal følge kalenderåret (januar - december)

    Billedkunstsekretariatet stiller tidligere ansøgninger til rådighed for udvalget i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

    Vær opmærksom på, at udstillingssteder, der bevilges støtte til udstillingsprogram, ikke vil blive tildelt yderligere støtte til udstillinger og formidling under projektstøtteudvalgets puljer i støtteperioden.

    Hvad skal ansøgningen indeholde?

    Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar før du går i gang, herunder et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har er en sikkerhedstimeout på 15 minutter.
    Det anbefales at benytte browseren Chrome.

    Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema (max. 15 MB):

    Vigtige tekniske detaljer

    • Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag når du sender den ind.
    • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.
    • Evt. manglende bilag kan ikke eftersendes. Mangler din ansøgning bilag eller information, skal du i stedet indsende ny og komplet ansøgning. Det er altid den sidst indsendte ansøgning der bliver behandlet.
    • Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen er komplet.
    • Ansøgningen må maks. fylde 15 MB
    • Bilag må ikke zip-komprimeres
    • Pdf og word format foretrækkes. Pages og odt filer modtages ikke.
    • Benyt browseren Chrome
    • Din ansøgning er først modtaget, når du har modtaget en kvitteringsmail med ansøgningsnummer.
    • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.   

    Økonomi

    Du kan orientere dig i tidligere tilskud under tildelinger

    Udvalget ønsker at støtte omkostninger i forbindelse med den praktiske afvikling af væsentlige udstillinger, fx transport af værker, forsikring, hjemmesider, kataloger, publikationer m.v. samt at yde støtte til driftsudgifter såsom løn og husleje på op til 20% af det tildelte støttebeløb.

    Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

    Udbetaling

    Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til jeres CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Midlerne så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Tilskud på over 100.000 kr. udbetales beløbet i rater.

    Hvornår får du svar?

    Du vil få besked om udvalgets afgørelse 8 uger efter ansøgningsfristen.

    I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under Tildelinger.

    Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

    Når du har indsendt ansøgningen

    Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

    Lovgrundlag

    Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

    Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

    Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

    Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til jeres CVR-nummer.
    Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.
    Midlerne så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet.
    Tilskud på over 100.000 kr. udbetales beløbet i rater.

    Hvem vurderer ansøgningen

    Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager en kunstnerisk vurdering af ansøgningen.

    Ansøgningsskema som PDF?

    Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

    Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

    Ansøg
    Mere