Støtte til produktion og udstilling af kontemporær kunsthåndværk og design

Frist: 09.04.2021, kl. 23:59

Op til 250.000 kroners tilskud til udstillinger med kontemporær dansk kunsthåndværk og design. Udstillingerne kan finde sted i det offentlige rum enten udendørs eller indendørs, projektrum eller udstillingssteder; herunder også steder, der normalt ikke viser kunsthåndværk og design.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Bemærk, at du først kan ansøge puljen en måned før ansøgningsfristen den 9. april 2021. Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kunsthåndværkere og designere med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene – enkeltudøvere såvel som en gruppe af udøvere.
 • Udstillingssteder herunder både traditionelle såvel som utraditionelle udstillingssteder, kuratorer og formidlere med tilknytning til den danske kunsthåndværk og designscene.

Du kan søge tilskud til:

 • udstillinger, som finder sted i det offentlige rum, projektrum, udstillingssteder, museer; herunder også steder, der normalt ikke viser kunsthåndværk og design.
 • vandreudstillinger, som vises flere steder i Danmark eller udlandet.

Der er muligt, at have en udstillingsarkitekt og kurator tilknyttet til projektet.  Hvis du søger som kunsthåndværker og designer skal du have en aftale om, hvor udstillingen skal finde sted, inden du søger.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Du kan ikke søge puljen, hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • uddannelsesinstitutioners og de studerendes projekter
 • virksomhedernes kapitalinvesteringer, for eksempel nye maskiner til driftsmæssig produktion
 • drift af enhver art. Herunder husleje, vand og varme, mv.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at formidle kontemporær dansk kunsthåndværk og design af høj kvalitet og relevans, samt at skabe nye platforme for dette.

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design uddeler inden for puljen tilskud til udstillinger af kontemporær dansk kunsthåndværk og design. Udvalget ønsker at skabe rum for at formidle dansk kunsthåndværk og design for et bredere publikum.   

Med puljen kan der således gives tilskud til udstillinger, som finder sted i det offentlige rum, projektrum, udstillingssteder, museer. Men herunder også steder, der normalt ikke viser kunsthåndværk og design og vandreudstillinger, som vises flere steder i Danmark eller udlandet.

Puljen kan søges, såfremt der foreligger et udstillingskoncept, der involverer en eller flere kunsthåndværkere/designere samt et udstillingssted, der har givet tilkendegivelse på involvering i projektet. I ansøgningen skal der tages stilling til, hvordan udstillingens udøvere, værker og tema formidles.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Kontemporær kunsthåndværk og design

I denne pulje er det et kriterie for at opnå støtte, at den relevante udstilling behandler kontemporær kunsthåndværk og design.

Kunstnerisk kvalitet

Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde. 

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser minimum ét af følgende punkter:

 • Fagnørderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner.
 • Mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.
 • Relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

Udvalget er opmærksomt på, at kunsthåndværk og design er et bredt område og ønsker at støtte projekter med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse og budget for projektet inklusive en beskrivelse af udstillingsstedet og temaet for udstillingen, samt deltagende kunstnere. Du skal bruge denne obligatoriske skabelon, som du henter her.

  • Projektbeskrivelsen må højest fylde én side, hvilket svarer til 2400 tegn inklusiv mellemrum. I projektbeskrivelsen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Billedmateriale:

  • Maksimum fem A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det udstillingskoncept, du søger tilskud til. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller JPG).
  • Eventuelt maksimum fem A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF eller JPG).
 • Skriftlig tilkendegivelse om involvering i projektet fra relevante parter.
 • Kort CV på udøver og evt. kurator. CV’et må maks. fylde én A4-side. Ved projekter med flere udøvere vedlægges blot forkortede CV'er på maks. en halv A4-side hver.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du skrive det i ansøgningen.

Vedhæft ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejde. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Samarbejdsprojekter

Er I flere samarbejdspartnere, som vil dele et eventuelt tilskud mellem jer, men ikke har et fælles CVR-nummer? Så skal alle i gruppen indsende en elektronisk ansøgning med et identisk projektnavn og identiske bilag. I budgetskemaet skal I hver især angive det beløb, som er ansøgerens andel af det samlede beløb, I søger om.

Økonomi

Tilskud fra denne pulje uddeles i størrelsesordenen 100.000 til 200.000 kr.

Hvis en ansøgning om en vandreudstilling kommer i betragtning, vil udvalget overveje at uddele et merbeløb af passende størrelse.

Man kan søge om op til 50.000 kr. ekstra til formidling af udstillingen i form af professionelle fotos af de udstillede værker eller tekster til fx katalog. Hvis man ønsker at søge til formidling af projektet indskrives dette både i budgettet samt projektbeskrivelse, hvori det forklares, hvordan midlerne ønskes brugt.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere