Scenekunst: Internationale aktiviteter

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Aktører, der arbejder med scenekunstaktiviteter, kan søge om tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. Der er to ansøgningsfrister om året i henholdsvis april og oktober.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen 3. april 2024. Der kan komme ændringer til næste frist.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

 

Er du berettiget til at søge?

Der kan ikke ydes støtte til projekter, som udelukkende gennemføres af de store institutionsteatre. Ved store teatre forstås Det Kongelige Teater, de større turnerende teatre, landsdelsscenerne og teatre i det Det Københavnske Teatersamarbejde.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
 • uddannelsesforløb for enkeltpersoner

Tilskud fra denne pulje betragtes ikke som produktionsstøtte og giver dermed ikke automatisk godkendelse til Refusionsordningen og Formidlingsordningen. Hvis du ønsker at søge støtte til produktioner kan du søge puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, der har to årlige frister i henholdsvis januar og juni.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og danskproduceret scenekunst i udlandet.

Dette opnås gennem støtte til internationalisering i form af:

 • Internationale gæstespil og site-specifikke produktioner, hvor et allerede udviklet koncept justeres til den givne kontekst
 • Netværksopbygning og research med henblik på langsigtede internationale samarbejder og co-produktioner, herunder deltagelse i workshops, som oplægsholder i udlandet og gæster til forestillinger i Danmark
 • Internationale residencies

Udvalget opfordrer til, at du indarbejder dine internationale aktiviteter i din langsigtede strategiske planlægning, så dine internationale aktiviteter så vidt muligt tænkes ind i større ansøgninger til puljen Scenekunst for børn, unge og voksne. Her kan du indarbejde dine internationale aktiviteter i ansøgninger om projekttilskud eller som en del af dine samlede sæsonaktiviteter.

 

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger Projektstøtteudvalget for Scenekunst vægt på at støtte scenekunst:

 • med mod og vilje til at gå nye veje i forhold til form, indhold eller formater
 • med en tydelig kunstnerisk idé samt evnen til at realisere den
 • med overvejelser om projektets væsentlighed eller samfundsmæssige relevans
 • der aktivt forholder sig til publikums oplevelse af og relation med værket

Udvalget lægger i øvrigt vægt på:

 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på udvikling med det frie felt for at
  • udforske scenekunstens grænser
  • møde nye publikumsgrupper
  • udnytte kunstneriske og økonomiske ressourcer bedst muligt
 • at projektet får et længere liv fx i form af national og international turnéaktivitet samt genopsætninger, udvikling og opbygning af netværk
 • valg i forhold til formidling og opmærksomhed på at fremme arbejdet med et bredt og mangfoldigt publikum 
 • Særligt i forhold til internationale aktiviteter lægger udvalget vægt på:
  • internationale aktiviteter, gæstespil og turnéer, der rummer flere opførelser og yderligere tilknyttede arrangementer (fx netværk, workshop/masterclasses og research)
  • at der er dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer, interesser og fremtidigt samarbejde (fx dokumenteret ved invitationer til præsentation, workshop, residencies, produktion eller andet der giver international synlighed i den pågældende kontekst)
  • at der er indtænkt erfaringsudveksling med det danske scenekunstmiljø

Yderligere forhold

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning. 

Bæredygtighed

Udvalget opfordrer til, at du overvejer projektets bæredygtighed i forhold til sociale og klimamæssige dimensioner.

Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/vaerktoejer-til-groen-omstilling

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid inden fristen gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

I ansøgningen forventer udvalget, at du beskriver:

 • den overordnede idé og kunstneriske vision
 • realisering – arbejdsmetode/proces
 • holdets sammensætning - deltagerne i projektet
 • formidling og publikumsrelevans   
 • oplysning om målgruppe: børn og unge (alderstrin), delvist børn og unge eller voksne 

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive en projektbeskrivelse (maks. 2400 tegn, svarende til en side), herunder skrive hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Delvist børn og unge eller Voksne
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Ny/samtidscirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret eller Tværæstetisk
 • angive links til relevant information om f.eks. festival, residency, samarbejdspartnere. Du har selv ansvaret for, at eventuelle links virker.
 • angive datoen/datoerne for aktiviteten. Projektets udgiftsperiode skal fremgå klart af din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Budget i PDF-format. I budgettet skal du skrive beløb i danske kroner. Tjek, at filen ikke strækker sig over flere tomme sider, når du laver filen til PDF.  Det er obligatorisk at bruge budgetskabelonen: (Slots- og Kulturstyrelsens budgetskabelon)
 • CV på de medvirkende - maks. 1 side pr. person, som du vedhæfter som ét samlet dokument
 • Dokumentation for aftale med udenlandsk partner. Det kan være en kontrakt, invitation, e-mail eller lignende

I budgetskabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning. Det kan for eksempel være: 

 • Turnévirksomhed/gæstespil: Antal opførelser, antal publikum, antal relaterede aktiviteter (workshops eller andet)
 • Netværksopbygning og research: Antal nye relevante kontakter, antal møder med kunstnere og/eller institutioner (netværksopbygning og research)
 • Residencies: Antal nye relevante kontakter (nøglepersoner, institutioner), antal visninger (ikke obligatorisk), antal relaterede aktiviteter (workshops, masterclasses med mere)

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan maks. søge om 75.000 kr. i denne pulje.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningen definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning. 

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvis du modtager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere