Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 28.04.2022, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Professionelle aktører fra den danske kunstscene: Institutioner, udstillingssteder, eller andre kunstfaglige platforme, som driver residency-programmer.

Her kan I læse mere, om hvad I skal gøre, hvis jeres projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Enkeltpersoner kan ikke søge.

I kan ikke søge tilskud til: 

 • Residency-programmer, hvor varigheden for den årlige aktivitet er kortere tid end seks måneder.
  I kan søge tilskud til kortere ophold for udenlandske billedkunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker til udstillinger, i puljen ”Værkproduktion og udstillinger”. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og international samtidskunst i Danmark ved at støtte residency-programmer for udenlandske billedkunstnere på danske kunstinstitutioner med det formål at give den nationale kunstscene netværk og impulser udefra på et højt kunstnerisk niveau.  

Der kan søges støtte til residency-program ved én årlig frist til sammenlagt et års aktiviteter. Dette år kan være et kalenderår, eller et år der går fra f.eks. august – august. 

For at der kan være tale om et egentligt residency-program, kræves det i denne pulje at der planlægges aktiviteter i minimum seks måneder pr. år. De planlagte ophold skal være af minimum tre måneders varighed for minimum to udenlandske billedkunstnere årligt. 

Udvalget ønsker at se ansøgninger fra operatører, der har ambitiøse bud på residency-programmer, der både er attraktive for internationale billedkunstnere, og som også formår at skabe værdi for den nationale kunstscene. 

 • Residency-programmet skal fremme netværk mellem residenten og den danske samtidskunstscene: Programmet skal både indeholde mere formaliserede netværksopbyggende aktiviteter, f.eks. talks/præsentationer af residenten, studio visits med kuratorer og kritikere, deltagelse på seminarer osv. samt mere uformelle netværksopbyggende aktiviteter.  
 • Residency-programmet skal være tilknyttet et etableret udstillingssted eller en anden etableret kunstfaglig platform: Residenciet skal være professionelt drevet. Den bedste adgang til den danske samtidskunstscene og de bedste synergier opstår, hvis residenciet drives af en operatør, som i forvejen har en etableret platform med en vis synlighed, aktiviteter med et højt kunstfagligt niveau og virker som centralt samlingspunkt for samtidskunstscenen. 
 • Residency-programmet skal henvende sig til udenlandske billedkunstnere med et højt kunstnerisk niveau: Det er væsentligt, at operatøren har gjort sig overvejelser om hvilken type kunstnere de ønsker i residency, og hvordan disse bedst nås. Derudover er det væsentligt at både driften og udvælgelsen af kunstnere foretages af personer med et højt kunstfagligt niveau, f.eks. en jury sammensat til formålet.   

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Residency-programmet har et højt kunstfagligt niveau. 
 • Residency-programmet medvirker til at udvikle den danske samtidskunstscene. 
 • Residency-programmet kan dokumentere minimum 50% medfinansiering. 
 • Residency-programmet lever op til krav om minimum antal aktiviteter. 
 • Operatøren har et generelt højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren kan demonstrere evne til at facilitere netværk bredt på den danske samtidskunstscene.
 • Operatøren har lagt en strategi for at nå relevante kunstnere, samt defineret udvælgelseskriterier og –procedure, herunder sammensat en jury med et højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren har gode og realistiske løsninger til bolig- og arbejdsfaciliteter for residenterne.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

Projektet skaber en samtale omkring sig

Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.

Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst 

Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 

Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst

Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet. 

Projektets udførsel er gennemtænkt

Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 

Projektet er båret af nytænkning

Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept. 

Spredning af kunststøtten

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

I skal vedhæfte følgende bilag: 

 • BILAG 1: Projektbeskrivelse og budget. I skal bruge denne obligatoriske skabelon, som I henter her. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk. I skabelonen skal I:
  • beskrive hvad jeres mål er for residency-programmet, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være planlægning og gennemførelse af et antal residency-programmer for billedkunstnere. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
  • udarbejde et budget for residency-programmet i den obligatoriske skabelon. Typiske udgifter, der er forbundet med at drive et residency-program, kan være: bolig, arbejdsfaciliteter, rejse og stipendie til de deltagende kunstnere, løn og honorarer til koordinator, jury, mentorer og udgifter til afholdelse af arrangementer med mere.
 • BILAG 2: CV på maks. 1 side per person, der er involveret i driften af residency-programmet eller udvælgelsen af de deltagende kunstnere, dog samlet maksimum 10 sider. 
 • BILAG 3: Billedmateriale der dokumenterer bolig- og arbejdsfaciliteter, samt eventuelt tidligere afviklede residency-programmer. I skal vedhæfte minimum 5 billeder svarende til maksimum 5 A4-sider. Billedmateriale der overstiger 5 A4 sider, vil ikke blive taget i betragtning. (fil format: PDF eller JPG.)

Hvis I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal I også skrive det i ansøgningen.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i jeres ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor jeres bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Udvalget ønsker at give tilskud til omkostninger i forbindelse med residency-programmer og har afsat et rammebeløb på 450.000 kroner til formålet, idet de forventer give tilskud til 2-4 residency-programmer årligt i hele landet. 

For at få tilskud er det en forudsætning, at Statens Kunstfond ikke er den eneste tilskudsgiver. Derfor skal I dokumentere minimum en medfinansiering på 50 % fra for eksempel en kommune, offentlige eller private fonde eller andre tilskudsgivere. 

I kan maksimum søge om tilskud på 150.000 kroner. 

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis I, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan I få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal I udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

I får svar på jeres ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder I også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres elektroniske ansøgning, vil I umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder I jeres ansøgningsnummer, som I skal oplyse, hvis I henvender jer til os.

Her kan I også se de bilag, I har vedhæftet i ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere