Open Call: Edinburgh Festival Fringe 2023

Frist: 29.08.2022, kl. 14:00

Open call til scenekunstaktører om deltagelse i Edinburgh Festival Fringe 2023 og i et forberedende konsulentforløb.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Aktører der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstlovens kapitel 8, § 18, stk. 1. 

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med internationale scenekunstmiljøer ved at promovere dansk scenekunst på Edinburgh Festival Fringe i Skotland i august 2023. 

Det er muligt at ansøge om en af nedenstående to former for tilskud:

1: Signaturforestillinger

Scenekunstkompagnier kan ansøge om at blive udvalgt som en af de danske signaturforestillinger på Fringe 2023. Kompagnierne modtager foruden tilskud til opsætning af forestillingen på Fringe konsulentbistand. Dette inkluderer:

 • Rådgivning og vejledning i forhold til forberedelse af deltagelse på festivalen
 • Udviklingsworkshops i Danmark med fokus på forhandling med venues, PR og produktion af run.
 • Styrket synlighed i forbindelse med deltagelsen, bl.a. i kraft af en fælles dansk og evt. fælles nordisk tilstedeværelse og promovering.
 • PR-assistance i forbindelse med kommunikation med/invitation til internationale programmers samt presse på de individuelle show i koordination med andre danske forestillinger.

2: Rejsetilskud til deltagelse på festivalen

Kunstnere/producenter kan søge om rejsetilskud til Fringe 2023 med henblik på:

 • promovering samt udvikling og vedligehold af netværk
 • deltagelse i introduktionsdag med deltagende kunstnere/kompagnier fra Danmark og evt. de andre nordiske lande
 • mulighed for at indgå i de danske og evt. nordiske begivenheder under festivalen
 • mulighed for at indgå i den samlede danske brochure, der produceres i forbindelse med det danske fokus på festivalen

Der kan til dette formål ansøges om tilskud til:

 • Rejse og ophold i Edinburgh i forbindelse med deltagelse i Fringe
 • Deltagelse i en introduktionsdag sammen med andre danske og evt. også nordiske kunstnere/producenter
 • Deltagelse i diverse netværksaktiviteter/promoveringsaktiviteter

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på Edinburgh Festival Fringe vil blive inviteret til at deltage i danske og evt. nordiske fællesaktiviteter.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på Edinburgh Festival Fringe 2023 blive udarbejdet et samlet præsentationsmateriale over de deltagende scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger Projektstøtteudvalget for Scenekunst vægt på at støtte scenekunst med:

 • mod og vilje til at gå nye veje i forhold til form, indhold eller formater
 • en tydelig kunstnerisk idé samt evnen til at realisere den
 • overvejelser om projektets væsentlighed eller samfundsmæssige relevans
 • aktiv forholden sig til publikums oplevelse af og relation med værket

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • at du argumenterer for et relevant strategisk sigte med din deltagelse på Edinburgh Festival Fringe, herunder vurdering af et afsætningspotentiale
 • at du udviser lyst, mod samt har organisatorisk opbakning til at indgå i internationale samarbejder og imødekomme udenlandsk efterspørgsel
 • at du tydeligt redegør for, hvordan deltagelse på Edinburgh Festival Fringe og evt. i det særlige konsulentforløb kan/skal bruges i dit videre internationale arbejde
 • at du klart demonstrerer et internationalt udviklingspotentiale, hvor deltagelse i Edinburgh Festival Fringe indgår som et centralt element i din strategiske planlægning.

I forhold til bæredygtighed og grøn omstilling se siderne på kunst.dk

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale. (Skemaet lægges op en måned før ansøgningsfristen).

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • Skrive en kort projektbeskrivelse
 • Angive om du søger optagelse som signaturforestilling eller tilskud til rejsedeltagelse
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Delvist børn og unge eller Voksne
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret, Tværæstetisk eller Udvikling (bemærk udvalgets definition af ’udvikling’ længere oppe)

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Budget (Slots- og Kulturstyrelsens budgetskabelon for projekter)
 • CV for de medvirkende (maks. en side pr. deltager i projektet)
 • Motivationsbeskrivelse (maks. to sider), hvor du også indsætter links til relevant information om fx samarbejdspartnere, anmeldelser/omtaler mm. Det er dit ansvar, at eventuelle links virker.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version inden for fristen. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i forhold til den enkelte ansøgers oplysninger om antal deltagere, rejseudgifter osv.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NEM -konto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NEM-konto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NEM-konto. Det skal ske, inden du får et eventuelt tilsagn, og inden tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter kunne se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail. 

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under 'Mine ansøgninger'.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du med sende samtlige bilag.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere