Netværks- og genrespillesteder 2021

Frist: 17.05.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til netværks- og genrespillesteder 2021

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Ansøg

Hvem kan søge?

Rytmiske spillesteder i Danmark. 

Du kan søge tilskud til:

 • et virke som netværks og/eller genrespillested i 2021.

Det er en forudsætning:

 • at spillestedet modtager kommunal honorarstøtte eller anden kommunal medfinansiering.

Spillestedet kan sideløbende med dette tilskud opretholde bevilget honorarstøtte eller andre eventuelle tilskud fra Statens Kunstfond.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Regionale spillesteder med rammeaftale for perioden 2021-2024.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • aktiviteter der ligger uden for spillestedets virksomhedsområde. Hvis ansøger eksempelvis har et bredere kulturelt virke som kulturhus, teater eller lignende, kan tilskud fra denne ordning ikke medgå til at støtte disse aktiviteter. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Netværks- og genrespillesteder skal i andet halvår af 2021 formidle og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og for genrespillestedernes vedkommende også nationalt.

Netværksspillesteder er baseret på et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Det fælles koncertprogram og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter har et særligt fokus på at løfte det kunstneriske niveau i det pågældende område og at sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også omfatter de smalle genrer. Spillestedet bidrager derudover til at udvikle musiklivet i området, f.eks. gennem udvikling af nyt publikum og nye talenter i vækstlaget.

Genrespillesteder er knudepunkter for formidling og udvikling af en eller flere smalle musikgenrer. Koncertprogrammet og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter har et særligt fokus på at fremme formidlingen og udviklingen af smalle genrer og vækstlag, både lokalt, regionalt og i hele landet samt at understøtte vækstlaget inden for de pågældende genrer.

Alle netværks- og genrespillesteder forventes at have både netværkskvaliteter og genre-kvaliteter. Spillestedet bestemmer selv, hvordan ansøgningen vil vægte de to kvaliteter.

Det er ingen hindring for tilskud gennem ordningen, at ansøger har andre aktiviteter, tilskuddet ydes dog kun til de ansøgte spillestedsrelaterede aktiviteter. 

Spillestederne er forskelligartede, bl.a. i forhold til geografi, typer af aktiviteter, mulige målgrupper og ønsket kunstnerisk profil. Nogle netværks- og genrespillesteder vil ligge i større byer, andre vil ligge i mindre byer eller i landsdele, som er tyndere befolket. Det forventes, at ansøgningen skitserer, hvordan disse forhold spiller sammen med spillestedets prioriteringer.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest, om ansøger fremmer en høj kunstnerisk kvalitet gennem sine aktiviteter og musikalske tilbud.

I vurderingen af fremme af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • spillestedets formidling og de kunstneriske udtryk, som udvikles og formidles
 • originalitet og nyskabelse i spillestedets aktiviteter
 • vision og ambition for spillestedets virke

Udvalget lægger i sin bedømmelse bl.a. vægt på, at valg af kunstnere og sammensætning af koncertprogrammer er alsidigt og af høj professionel kvalitet, og at musikken præsenteres på en måde, så mødet mellem kunstnere og publikum bliver en berigende oplevelse for såvel kunstnere som publikum. Formidlingen og markedsføringen skal tilrettelægges, så nye publikumssegmenter bliver interesserede i at få nye, musikalske oplevelser.

Udvalget vil desuden foretage en samlet vurdering af spillestedets mulige virke som netværks- og/eller genrespillested, jf. beskrivelsen af formålet med netværks- og genrespillesteder ovenfor, samt:

 • bæredygtighed
 • spillestedets potentiale som inspiration for udvikling af den samlede livemusikscene
 • samarbejde med relevante parter

Ved vurderingen af spillestedets bæredygtighed ses på, om der er sammenhæng mellem mål og midler, og om der er tiltro til, at spillestedet har systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Har spillestedet inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 

 • Bilag 1: Stamoplysninger og fortegnelse over de vigtigste spillestedspartnere (filformat: Word)
 • Bilag 2: Projektbeskrivelse (filformat: Word). Se vejledning i opgørelse af koncerttal (filformat: pdf).
 • Bilag 3: Budget (filformat: Excel)
 • Bilag 4: Tidsplan (ingen skabelon)
 • Bilag 5, valgfrit bilag: En udtalelse fra kommunalbestyrelsen, det kommunale kultur- og fritidsudvalg, musikudvalg eller kunstudvalg (ingen skabelon)

 

 

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Tilskud forventes at være i størrelsesordenen 0,5 -0,7 mio. kr. pr. spillested, og tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i andet halvår af 2021.

Bevilling af tilskud under denne ordning er hverken en garanti eller betingelse for, at spillestedet kan ansøge og opnå tilskud fra ordningen Netværks- og genrespillesteder 2022-2024, som har ansøgningsfrist den 1. oktober 2021.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer og P-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Pengene bliver udbetalt omkring 1. juli 2021.

Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig indtægt.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest med udgangen af juni 2021.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere