Levende litteraturmøder for børn og unge

Frist: 13.08.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Honorarstøtte til børn og unges enkeltstående møder med forfattere og illustratorer. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Der er to årlige frister. Næste frist er 13. august 2024, og vi åbner for ansøgninger senest en måned inden da.

Ansøg

Hvem kan søge?

Arrangører af enkeltstående litteraturmøder mellem børn og unge og forfattere/illustratorer.

Du kan hente inspiration til litteraturmøder i Kunstfondens katalog 'Levende Litteraturmøder for børn og unge'. Det er ikke et krav for at søge støtte, at dit arrangement involverer en forfatter fra kataloget.

NB: Af hensyn til spredning af kunststøtten kan du maksimalt søge tilskud til i alt 3 forfattermøder per afholdelsessted ved hver ansøgningsrunde.

DU KAN SØGE TILSKUD TIL:

Forfatterhonorarer til enkeltstående litteraturmøder mellem børn og unge og forfattere/illustratorer.

DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL:

 • Forfattermøder på skoler, hvor mødet er en del af et længere forløb og strækker sig over flere dage. eller mere. Her henvises du til at søge puljen ”Huskunstnerordningen”.
 • Større arrangementer, festivaler mv. henvises til at søge puljen ”Større litterære Arrangementer og formidling”.
 • Forfattermøder, hvor litteraturen hører hjemme inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livsstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende.
 • Arrangementer, der er afholdt inden ansøgningsfristen.
 • Dit eget eller nære venners honorar. Arrangøren skal kunne forholde sig objektivt til kvaliteten af forfatters/illustrators/oversætters forfatterskab.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er bl.a. at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Projektstøtteudvalget for Litteratur ønsker med denne pulje at styrke børn og unges møder med forfattere af høj kvalitet for at understøtte, at børn i hele landet får erfaring med, at litteratur ikke kun handler om at lære at læse og analysere, men kan være en kunstnerisk oplevelse i sig selv, og at børn stimuleres til at arbejde skabende med skrivning.

Sådan vurderes din ansøgning

Formelle krav

For at kunne søge støtte skal følgende formelle krav være opfyldt:

 • Den optrædende forfatter skal have udgivet mindst et værk, og den optrædende illustrator skal have udgivet mindst et illustreret værk.
 • Arrangementet skal være tilgængeligt for offentligheden og være tydeligt annonceret – dette gælder dog ikke for arrangementer på daginstitutioner, skoler, gymnasier med videre.
 • Der må maksimalt søges tilskud til i alt 3 forfattermøder per afholdelsessted.

Kvalitet

Ansøgninger, der lever op til de formelle krav, vurderes dernæst på projektets kunstneriske kvalitet. Udvalget kigger på det ansøgte projekt som helhed for at vurdere den kunstneriske kvalitet. I vurderingen af kvalitet indgår alle nedenstående kriterier:

 • Forfatterens/illustratorens litterære kvaliteter og talent. I vurderingen af litterær kvalitet ser udvalget efter kunstnerisk og personlig nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans.
 • Forfatterens/illustratorens evne til at møde og involvere børn og unge.
 • At arrangøren har en aktiv og deltagende rolle i forbindelse med litteraturmødet, både før, under og efter mødet. Det kan fx være, at forfatterbesøget indgår i et forløb i klassen/på årgangen, at én af forfatterens bøger læses højt for børnene, eller at der arbejdes med forfatterskabet forud for besøget. Overordnet set handler det om, at arrangøren skaber en ramme, der får børnene med og åbner litteraturen sammen med børnene før, under og efter besøget.

Det er vigtigt, at du forholder dig til alle tre ovennævnte kvalitetskriterier, da de alle indgår i udvalgets vurdering. Du skal være særligt opmærksom på at få beskrevet i din ansøgning, hvordan I arbejder med litteraturen sammen med børnene i forbindelse med forfatterbesøget.

I 2024 vil ansøgninger om honorarstøtte få særlig prioritet, hvis de omhandler kunstnere fra kataloget 'Levende Litteraturmøder for børn og unge'. Du kan fortsat søge støtte til kunstnere, som ikke indgår i kataloget.

Spredning af kunststøtte

Udvalget prioriterer, at støtten når hele landet, særligt arrangementer der har vanskelige vilkår for at tiltrække et stort publikum eller opnå finansiering fra anden side, fx i den geografiske periferi.

Udvalget prioriterer at støtte ansøgninger om litteraturmøder, der i høj grad har vanskeligt ved at blive finansieret andetsteds fra, fx ansøgninger fra skoler, daginstitutioner og erhvervsskoler.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning

NB! Som noget nyt skal du indsende én ansøgning per forfattermøde, og du kan max indsende tre ansøgninger per afholdelsessted. Hvis I som kommune vælger at søge samlet for flere skoler eller institutioner, så kan det fortsat godt lade sig gøre ved at sende en ansøgning per forfattermøde og angive antal skoler/institutioner, der søges til i ansøgningsmodulet.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

DU SKAL UDFYLDE FØLGENDE I TILSKUDSPORTALEN:

 • Hvilke forfattere eller illustratorer, du søger honorar til. Du kan maks. søge honorar til tre besøg af forfattere/illustratorer per institution/skole per ansøgningsfrist
 • Hvor arrangementet bliver afholdt (maks. 30 tegn)
 • Hvad arrangementets projektbeskrivelse og målgruppe er (maks. 350 tegn). Hvem er målgruppen? Hvor mange børn og unge forventes at deltage? Hvordan involverer forfatteren/illustratoren de deltagende børn og unge?
 • Arrangørens rolle før, under og efter besøget (maks. 600 tegn). Hvordan spiller I som arrangør en aktiv og deltagende rolle både før, under og efter mødet? Overordnet set handler det om at få beskrevet, hvordan arrangøren skaber en ramme, der får børnene med og åbner litteraturen sammen med børnene.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at du ikke kan eftersende en ansøgning, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske informationer for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt.
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er tilknyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk

Økonomi

Arrangementer med én forfatter eller illustrator støttes med 6.000 kroner i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere involverede gives der 5.000 kroner i tilskud til honorar per forfatter/illustrator.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Vi udbetaler først et eventuelt tilskud til dig, når du har afrapporteret. Det betyder, at du i første omgang selv skal afholde udgifter til forfatter/illustrators honorar, hvorefter vi refunderer tilskudsbeløbet til dig, når du har afrapporteret.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via portalen senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige oplysninger er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøg
Mere