Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Frist: 03.03.2022, kl. 14:00

Tilskud til produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Bemærk, at du først kan ansøge puljen en måned før ansøgningsfristen den 3. marts 2022, kl. 14:00. Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt.

Ansøg

Hvem kan søge?

 1. Ved udstillinger, messedeltagelse, shows og formidling

Aktører med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene: kunsthåndværkere, designere, kuratorer, skribenter, formidlere, museer, gallerier og andre, der har interesse i at udvikle og fremme dansk kunsthåndværk og design. Udenlandske udstillingssteder og aktører, der udvikler og fremmer dansk kunsthåndværk og design i udlandet. Dette er beskrevet på engelsk her: Craft and design projects in Denmark and abroad

Ved produktion

Kunsthåndværkere og designere med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene kan søge.

Udvalget giver tilskud til nulevende kunsthåndværkere og designere. Udstillinger skal præsentere nulevende kunsthåndværkere og designere – men gruppeudstillinger behøver ikke kun at præsentere nulevende kunstnere. Kun ved formidlingsprojekter såsom bøger og formidling af akademisk forskning er det ikke et krav, at initiativet skal handle om samtiden.
Da kunsthåndværk og design er et stort fagområde, favner udvalget bredt i uddeling af tilskud og tilgodeser også kunstnerisk kvalitet i fagområdets grænser. Udvalget samarbejder gerne med andre udvalg i Statens Kunstfond om tværfaglige projekter.
Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Studerende, der er under uddannelse inden for kunsthåndværk og design.
  Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og ønsker at prioritere at støtte professionelle kunstnere.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Atelierleje
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Deciderede uddannelsesforløb
 • Projekter, som udvalget allerede har støttet
 • Uddannelsesinstitutioners og de studerendes projekter
 • Virksomhedernes kapitalinvesteringer, for eksempel nye maskiner til driftsmæssig produktion.
 • Drift af enhver art. Herunder husleje, vand, varme mv.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at fremme kunstnerisk kvalitet inden for udvikling, forståelse og nytænkning af nutidigt dansk kunsthåndværk og design. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design uddeler inden for puljen tilskud til produktion, præsentation og alle former for formidling (mundtlig, skriftlig, visuel, digital og trykt) af danske kunsthåndværkeres og designeres arbejde over for et relevant publikum, herunder tilskud til rejse og ophold i forbindelse med konkrete udstillinger og opgaver.

Bemærk, at ordningerne ’Rejser og Residencies’ og ’Udstilling af kunsthåndværk og design på gallerier’ ikke eksisterer længere og ved ansøgning i 2021 er lagt under denne ordning. Hvis du søger om tilskud til rejser, residencies eller gallerier, skal ansøgningen rettes mod denne ordning.

Nedenfor er støttemulighederne listet:

PRODUKTION

Tilskud til produktion af nye værker til udstillinger, messer og shows i Danmark og udland.

Tilskud til forretningsdannelse og internationale samarbejder om produktion af nye typer af danske kunsthåndværk- og designprodukter, der er med til at markere kunsthåndværkets/designets særlige identitet og profil.

UDSTILLINGER, MESSER OG SHOWS I DANMARK OG UDLAND

Tilskud til deltagere til udstillinger, messer og shows af danske kunsthåndværkere og designere i Danmark og udland.

FORMIDLING

Tilskud til formidling af danske kunsthåndværkere og designeres arbejde til dansk eller internationalt publikum, i form af udstillinger eller trykt og digital form. Formidlingen kan have samlende karakter eller synliggøre individuelle udøvere. Udvalget giver tilskud til produktion af udstillinger, kataloger og tidsskrifter samt til etablering og udvikling af hjemmesider med videre. Udvalget støtter også redaktionel indholdsproduktion til forskellige medier: anmeldelser, artikler, formidling af akademiske forskningsprojekter med videre.

Honorarer til kunsthåndværkere og designere

Udvalget opfordrer etablerede udstillingssteder, museer og gallerier til at honorere kunsthåndværkere og designere, hvis de deltager i arbejdet med opbygning af udstillingen på udstillingsstedet. Du kan søge om honorartilskud til opbygning sammen med tilskud til udstillingen. Læs mere om hvordan du som institution kan få refunderet udgifter til visningsverlag til kunsthåndværkere og designere.

Udvalget opfordrer desuden udstillingssteder til at honorere kunstnere i forbindelse med deres arbejde med en udstilling. Udstillingsstedet kan ansøge om midler til udstillingshonorar. Udstillingshonorar omfatter kunstnerens arbejde i forbindelse med en udstilling, som ikke direkte kan henføres til produktion af værker, som for eksempel kunstnerens deltagelse i møder, opsætning og nedtagning af udstilling, deltagelse i PR og formidling.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Kunstnerisk kvalitet og talent

Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde. 

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser minimum ét af følgende punkter: 

 • Fagnørderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner. 
 • Mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.
 • Relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

 

Du skal være opmærksom på

Kunsthåndværk og design er et bredt område, og udvalget ønsker at støtte projekter med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området. Det kan både være projekter, som viser et æstetisk potentiale og en stærk forståelse for håndværk, materialer og sanselighed og projekter, som er centreret omkring konkrete designløsninger på specifikke problemer eller projekter af mere immateriel eller kritisk karakter.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Udvalget giver tilskud til konkrete projekter på baggrund af budgetter. Så er dit projekt endnu ikke modnet og konkret, men har karakter af research og grundforskning, kan du søge om et arbejdslegat hos Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design.

Udvalget ønsker endvidere at prioritere samarbejdsprojekter, hvor aktører finder sammen i nye konstellationer for at udforske feltets muligheder på tværs af fagområder, samt at imødekomme de udfordringer og muligheder vi står overfor som mennesker og samfund.

Som de andre udvalg i Statens Kunstfond tilgodeser Projektstøtteudvalget ansøgninger om produktion, præsentation og formidling af kunsthåndværk og design over for børn og unge. Herudover gør udvalget opmærksom på Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, som kunsthåndværk og design er en del af.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå i behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde, og argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse på maksimum én side og et budget. Projektbeskrivelsen kan være på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Du må ikke fjerne spørgsmålene fra skabelonen til projektbeskrivelsen. Download skabelonen her.
 • Billedmateriale:

  • Maksimum to A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, du søger tilskud til. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller JPG).
  • Eventuelt maksimum fem A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF eller JPG).
 • Kort CV for alle kunsthåndværkere, designere, kuratorer, initiativtagere, skribenter med videre, der søges midler til. CV’et må maksimum fylde én A4-side. Ved projekter med flere deltagere skal du vedlægge forkortede CV'er på maksimum en halv A4-side per deltager (filformat: Word eller PDF).

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vedhæft venligst ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejde. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at · billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk · arbejde er udført i samarbejde med andre.

Udvalget anbefaler, at gallerier, agenter og tilsvarende aktører søger tilskud samlet for et års aktiviteter ad gangen. Udvalget beder desuden om, at årstallet for hvornår aktiviteternes bliver gennemført nævnes i projektnavnet på ansøgningen. Bemærk, at du kan godt søge tilskud til aktiviteter for det kommende år.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, JPG og Word. Vi modtager ikke Pages- og ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Samarbejdsprojekter

Er I flere kunstnere som samarbejder, som vil dele et eventuelt tilskud mellem jer, men ikke har et fælles CVR-nummer? Så skal alle i gruppen indsende en elektronisk ansøgning med et identisk projektnavn og identiske bilag. I budgetskemaet skal I hver især angive det beløb, som er ansøgerens andel af det samlede beløb, I søger om.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere