Kommunale billedkunstråd

Frist: 26.10.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Én årlig frist. Fristen udløber kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen - bemærk at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

 

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Danske kommuner.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at danske kommuner gør brug af billedkunstfaglig rådgivning i de sammenhænge, hvor kommunerne arbejder med billedkunst. Derfor yder udvalget støtte, såfremt en eller flere kommuner i fællesskab nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer.

Medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.

Hvad er en professionel billedkunstner?

Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse (BA + MA) fra enten Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Bemærk at kunsthåndværkere ikke sidestilles med billedkunstnere i denne pulje. 

Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan medregnes, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Slots- og Kulturstyrelsen foretager i hvert tilfælde en kunstfaglig vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på, at kunstneren inden for de seneste fem år har deltaget på mindst tre forskellige udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi, og hvor deltagelsen har fundet sted på baggrund af en professionel kunstfaglig kuratorisk udvælgelse. Censurerede udstillinger betragtes ikke som kuraterede udstillinger.

Medlemmer af BKF defineres også som professionelle billedkunstnere under denne pulje.

Hvad er en kunstkyndig med relevant billedkunstfaglig baggrund?

Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunstformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst. Der skal være tale om kunstkyndige, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder. 

Medlemmers bopæl ikke afgørende

Det er ikke afgørende for Statens Kunstfond, om medlemmerne af et kommunalt billedkunstråd har bopæl i eller udenfor kommunen. 

Loft over støtte og krav om medfinansiering

Udvalget kan bevilge støtte i form af mindre grundtilskud på højst 50.000 kr. årligt til de kommunale billedkunstråds budget under forudsætning af – som minimum – en tilsvarende kommunal medfinansiering.

Hvad kan budgettet bruges til?

Budgettet kan anvendes til for eksempel honorering af rådsmedlemmerne for den tid de bruger på rådgivningsopgaverne, og til lokale initiativer som ikke allerede kan få tilskud fra Statens kunstfond. Det der allerede kan få tilskud fra Statens Kunstfond er: Kunstneres produktion af værker, Udstillingssteders udstillinger, Indkøb/lån af kunstværker til det offentlige rum eller i offentlige bygninger. Lokale initiativer kan for eksempel være borgermøder om billedkunst, lokale billedkunstinitiativer for børn og unge, eller formidling af kommunens kunst.

Honorering

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst opfordrer kommuner til behørig honorering af de rådsmedlemmer, der er professionelle billedkunstnere og kunstkyndige. Honorering kan have betydning i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer med de rette kompetencer.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Det kommunale billedkunstråd, skal være nedsat af en eller flere kommuner, og mindst halvdelen af medlemmerne skal udgøres af professionelle billedkunstnere og kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.
 • Det kommunale billedkunstråd skal være støttet af kommunen med minimum det samme årlige grundbeløb, som det ansøgte.

Vær opmærksom på, at der skal søges fremadrettet til aktiviteter, der ligger efter ansøgningsfristen.

Bæredygtighed
Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • Udfyldt projektbeskrivelse og budget (filformat: Word) – I skal bruge denne obligatoriske skabelon.
  • I skabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være rådgivning ved fastlæggelse af billedkunststrategier, rådgivning om indkøb, igangsættelse af lokale initiativer på billedkunstområdet m.m. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 • CV’er og oversigt over rådets personsammensætning
 • Vision for rådet, gerne inklusive handlingsplan
 • Det kommunale billedkunstråds vedtægter

Hvis I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal I også skrive det i ansøgningen.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at I efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at I selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan I ikke overdrage jeres ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis I, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan I få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal I udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

I får svar på din ansøgning senest 4 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder I også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis I ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan I får svar her.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres ansøgning får I en skærmkvittering som I kan downloade, hvis I vil, men I kan altid se jeres ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt har den status som "Indsendt".

I modtager ikke en kvitteringsmail når I har indsendt en ansøgning.

På jeres ansøgningssag i Tilskudsportalen kan I også se de bilag, I har vedhæftet til ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgning godt igennem.

I kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb! Hvis I redigerer i en indsendt ansøgning skal I igen sikre jer, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.

Hvis I har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet skal I skrive via kontaktformularen på jeres sag i Tilskudsportalen.

Hvis I ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne ifølge ovenstående kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Ansøg
Mere