Internationalt udviklingsprogram: Klimamæssigt bæredygtige samarbejder for musik- og scenekunstaktører

Frist: 30.11.2023, kl. 14:00

Musik- og scenekunstaktører fra Danmark, Norge og England kan ansøge om at deltage i et online udviklingsprogram med fokus på bæredygtigt internationalt samarbejde og praktiske tilgange til at reducere klimapåvirkningen. De udvalgte deltagere kan efterfølgende ansøge om tilskud til at etablere samarbejdsprojekter, som udvikles undervejs i programmet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Hvem kan søge?

Aktører, der arbejder med eller arrangerer musik- og/eller scenekunstaktiviteter.

Du skal have erfaring med internationalt samarbejde og turné og have vilje og kapacitet til at fremme din bæredygtige praksis og udvikle innovativ klimatænkning.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1. Endvidere kan Landsdelsorkestre, DR's kor og ensembler, Det Kgl. Teaters kor og ensembler, Den Jyske Operas kor og Forsvarets musikkorps ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

I samarbejde med Julie's Bicycle, Arts Council Norway og Arts Council England udbyder Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for henholdsvis musik og scenekunst dette udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe musik- og scenekunstaktører i Danmark, England og Norge med at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Rejser og turnéaktivitet er en del af det professionelle arbejde med musik og scenekunst, men efterhånden som klimakrisen tager til, stiger behovet for, at afsøge nye metoder til at dele kunsten, som understøtter den grønne omstilling.

Dette udviklingsprogram bygger på Arts Council England og Julie's Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis, og på bæredygtighedsprogrammet fra 2022 og 2023, som er blevet initieret af Statens Kunstfond og Arts Council England.

Her kan du læse mere om Arts Council England, Arts Council Norway og Julie’s Bicycle.

PROGRAMMETS OPBYGNING

Programmet falder i to dele:

 • Først kan du ansøge om at deltage i udviklingsprogrammet, som finder sted online   
 • Efterfølgende kan du, hvis du bliver udvalgt til udviklingsprogrammet, søge om tilskud til samarbejdsprojekter

I alt bliver 24 ansøgere udvalgt (8 musik- og scenekunstaktører fra hvert land) til at deltage i udviklingsprogrammet, som ledes af Julie’s Bicycle. Igennem programmet skal deltagerne udforske udfordringer for og praktiske tilgange til at reducere internationalt musik- og scenekunstarbejdes klimapåvirkninger.

Udviklingsprogrammet omfatter 11 sessioner, hver af to timers varighed. Sessionerne afholdes fra kl. 10.30 dansk tid på følgende datoer i 2024: 

 • Torsdag den 1. februar
 • Torsdag den 8. februar
 • Torsdag den 15. februar
 • Torsdag den 22. februar
 • Torsdag den 29. februar
 • Torsdag den 7. marts
 • Torsdag den 14. marts
 • Torsdag den 21. marts
 • Torsdag den 18. april
 • Torsdag den 25. april
 • Torsdag den 2. maj

De udvalgte deltagere skal kunne deltage i alle sessionerne. Sessionerne vil omhandle temaer som klimaretfærdighed, systemiske forandringer samt bæredygtig turne, produktion og samarbejde.

Samarbejdsprojekter

De udvalgte deltagere vil undervejs i programmet blive opfordret til at samarbejde om at udvikle og udarbejde projekter, der svarer til programmets formål. Projekterne kan derudover være fokuseret på nyt kunstnerisk indhold, udforskning af nye metoder og modeller, forskning eller udvikling af et større projekt.

Deltagerne vil kunne ansøge om tilskud til samarbejdsprojekterne på op til £30.000 for projekter, der inkluderer aktører fra alle tre lande, og op til £20.000 for projekter, der kun inkluderer aktører fra to af landende. Samarbejdsprojekter med aktører fra alle tre lande vil blive prioriteret højest.  De udvalgte deltagere får vejledning fra Julie’s Bicycle til at udvikle og siden afvikle projekterne.

Fristen for at søge om tilskud til samarbejdsprojekter er den 30. april 2024, hvor man skal indsende et budget, en projektplan og en tidslinje samt angive, hvordan det foreslåede koncept forholder sig til programmets formål. I løbet af udviklingsprogrammet vil deltagerne få uddybende information om ansøgningsprocessen.

I maj 2024 bliver det annonceret, hvilke projekter der bliver udvalgt, og det forventes at projekterne påbegynder i september 2024.

Se hvilke samarbejdsprojekter der blev udvalgt i 2023 her og i 2022 her

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds to projektstøtteudvalg for henholdsvis musik og scenekunst, der i samarbejde med repræsentanter fra Arts Council England, Arts Council Norway og Julie’s Bicycle vurderer de indkomne ansøgninger.

I første ansøgningsrunde kan du ansøge om at blive optaget i udviklingsprogrammet. Hvis du bliver udvalgt til udviklingsprogrammet, kan du i anden ansøgningsrunde, som finder sted i foråret 2024, søge om tilskud til et samarbejdsprojekt.

I vurderingen af ansøgninger om deltagelse i udviklingsprogrammet lægger udvalgene vægt på:

 • Høj kunstnerisk kvalitet
 • Din organisations størrelse og organisatoriske relevans
 • Dine erfaringer med internationalt samarbejde og turné
 • Hvordan deltagelse i udviklingsprogrammet vil blive brugt i dit videre internationale arbejde og turnépraksis
 • Spredning på genrer og geografi

I vurderingen af samarbejdsprojektansøgningerne lægger udvalgene desuden vægt på, at projektet:

 • bliver skabt i samarbejde mellem mindst én af de udvalgte deltagere fra et andet land.
 • tager afsæt i udviklingsprogrammets formål om at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Udvalgene kan vælge at imødekomme en samarbejdsprojektansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalgene vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten. 

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvis du er baseret i England, skal du søge om optagelse i programmet gennem Arts Council England her, og hvis du er baseret i Norge, skal du søge om optagelse i programmet gennem Arts Council Norway her

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden - vi modtager ikke fysisk materiale.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • Kort beskrive dit arbejde, herunder argumentere for dets høje kunstneriske kvalitet og dine erfaringer med internationalt samarbejde og turné (max 2400 tegn på engelsk)
 • Kort forklare, hvordan du kunne drage fordel af at deltage i programmet (max 2000 tegn på engelsk)
 • Kort beskrive din fremtidsvision for dine internationale samarbejder (max 3000 tegn på engelsk)

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan ikke søge om tilskud til deltagelsen i udviklingsprogrammet, men de udvalgte deltagerer kan efterfølgende søge om tilskud til samarbejdsprojekter, som bliver udviklet undervejs i programmet.

Samarbejdsprojekter som inkluderer aktører fra alle tre lande kan modtage op til £30.000, og samarbejdsprojekter som inkluderer aktører fra to af landene kan modtage op til £20.000.

Udbetaling:

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningen definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning til programmet senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til repræsentanter fra projektstøtteudvalget for henholdsvis musik og scenekunst, hvor de bliver læst og behandlet. Herefter bliver en række ansøgninger shortlistet til behandling i et udvalg, som også består af repræsentanter fra Arts Council England, Arts Council Norway og Julie’s Bicycle.

Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver det offentliggjort på vores hjemmeside i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis du bliver udvalgt til at deltage i udviklingsprogrammet, forventes det, at du kan deltage i alle sessionerne. Du skal ikke afrapportere for deltagelsen i udviklingsprogrammet, men du skal løbende give feedback på sessionerne gennem spørgeskemaer udarbejdet af Julie’s Bicycle.

Hvis du modtager tilskud til et samarbejdsprojekt, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse. Herudover skal der indsendes en rapport med evaluering af projektet.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Projektstøtteudvalg for Scenekunst i samarbejde med repræsentanter fra Arts Council England, Arts Council Norway og Julie’s Bicycle, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal deltage i udviklingsprogrammet.

Mere