Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Frist: 03.10.2022, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

OBS: Der kan komme ændringer til ansøgningsvejledningen inden næste ansøgningsfrist - ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Rytmiske spillesteder og musikforeninger, der modtager et kommunalt og eventuelt kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det beløb, du ansøger om og det lokale tilskud skal være på minimum 30 klip.

Du kan søge tilskud til:

 • honorarer til musikere ved afholdelse af koncerter.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Lydteknikere (honorarklip er kun til musikere)

Hvad er formålet med ordningen?

Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Ordningen skal sikre udbredelsen af rytmiske koncerter af høj kvalitet i hele landet. 

Det er en forudsætning for at få honorarstøtte:

 • at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
 • at der er offentlig adgang til koncerterne
 • at der tages entré
 • at der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til (mindst tariffen, som er 2.195,06 kr. i 1. kvartal og 2.247,74 kr. i 2.-4. kvartal 2022) og at dette efterfølgende på forlangende kan dokumenteres over for udvalget
 • at der er minimum 50 % lokal medfinansiering, og denne medfinansiering skal være på minimum 30 klip á 1.120 kr. svarende til 33.600 kr.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget lægger vægt på, at spillestedet/musikforeningen har en musikprofil af høj kvalitet og/eller udviser særlig vilje til musikalsk og kunstnerisk nytænkning. Desuden ser udvalget på, at der er en geografisk og genremæssig mangfoldighed i forhold til det samlede udbud på området.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af projektet i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler. 

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning.

Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. I det obligatoriske skema beder vi derfor ansøgere om at oplyse om tiltag, der fremmer miljømæssig og/eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1. Her skal du udførligt beskrive spillestedet/musikforeningens musikprofil og PR-aktiviteter (filformat: Word)
  • I skabelonen skal du også beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Du skal her angive hvor mange koncerter, du planlægger at afholde over minimum 10 koncertdage. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Bilag 2. Angiv afholdte koncerter indtil 1. oktober 2021 samt planlagte koncerter resten af året (filformat: Excel)
 • Bilag 3. Udfyld oversigt over allerede aftalte koncerter samt ønskede koncertnavne i 2022 (filformat: Excel)
 • Bilag 4. Angiv budgetterede indtægter og udgifter for 2022 (filformat: Excel)

Du skal downloade bilagsskemaerne, der er vedhæftet ovenfor. Bemærk, at skemaerne ikke åbner i et nyt browser-vindue.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Projektstøtteudvalget for Musik bevilger 1.120 kroner per musiker i 2022. Du kan maksimalt søge om det samme beløb, som spillestedet/musikforeningen modtager i øremærket honorarstøtte fra kommune/kulturregion - minimum 30 klip, der svarer til 33.600 kroner.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Vi udbetaler et eventuelt tilskud i to lige store rater, én i starten af januar og én i starten af juli. 

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail i slutningen af november 2021.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Du skal bruge afrapporteringen: Honorarstøtte (Musik). Her skal du indberette de afholdte koncerter og sende en kort beretning. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere