Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Ansøgningsvejledningen opdateres og ansøgningsskemaet lægges på senest en måned før fristen.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

OBS! NYT KRITERIE: Der er indført et loft for, hvor højt et honorar den enkelte musiker kan modtage, når tilskud til bandet/solisten bliver anvendt.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Rytmiske spillesteder og musikforeninger, der modtager et kommunalt og eventuelt kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det beløb, du ansøger om og det lokale tilskud skal være på minimum 30 klip.

Du kan søge tilskud til:

 • honorarer til musikere ved afholdelse af koncerter.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Lydteknikere (honorarklip er kun til musikere)
 • afholdelse af koncerter med rytmisk musik fra både ’Koncertvirksomhed’ og ’Honorarstøtte til rytmiske spillesteder’
 • afholdelse af festivaler, som samtidig har modtaget tilskud fra Festivalpuljen
 • afholdelse af flere koncerter på samme dato med samme kunstner

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Ordningen skal sikre udbredelsen af rytmiske koncerter af høj kvalitet i hele landet. 

Det er en forudsætning for at få honorarstøtte:

 • at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
 • at der er offentlig adgang til koncerterne
 • at der tages entré
 • at der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til (mindst tariffen, som er 2.403,17 kri 1. kvartal og 2.520,93 kr. i 2.-4. kvartal 2025) og at dette efterfølgende på forlangende kan dokumenteres over for udvalget
 • NY: at tilskuddet kun må bruges til honorering af musikere, hvor honoraret maksimalt er 12.000 kr. pr. musiker

 • at der er minimum 50 % lokal medfinansiering, og denne medfinansiering skal være på minimum 30 klip á 1.250 kr. svarende til 37.500 kr.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Projektstøtteudvalget for Musik lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet vægt på at støtte arrangører, der

 • udviser mod i deres kunstneriske eller formidlingsmæssige valg
 • forholder sig til deres kunstneriske og samfundsmæssige relevans.

Udvalget lægger endvidere i sin vurdering vægt på følgende:

1. En klar profil:

 • at arrangøren har en klar idé og en tydelig kunstnerisk og formidlingsmæssig vision for det samlede program.

2. Realisering og udførelse:

 • at arrangøren formår at omsætte og formidle sin kunstneriske profil.

3. Bevidsthed om målgrupper:

 • at ansøger aktivt forholder sig til sit publikum og sine målgrupper.

Udvalget vil i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet i den samlede uddeling være opmærksomt på

 • at give plads til kunstnerisk frihed og fordybelse
 • at sikre et udbud af koncerter og festivaler, der præsenterer mangfoldighed, geografisk spredning og/eller fornyelse.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: Inspiration til grøn omstilling

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af projektet i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten. 

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen. For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du dog ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1. Her skal du udførligt beskrive spillestedet/musikforeningens musikprofil og PR-aktiviteter (filformat: Word)
  • I skabelonen skal du også beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Du skal her angive hvor mange koncerter, du planlægger at afholde over minimum 10 koncertdage. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Bilag 2. Angiv afholdte koncerter indtil 1. oktober 2024 samt planlagte koncerter resten af året (filformat: Excel)
 • Bilag 3. Udfyld oversigt over allerede aftalte koncerter samt ønskede koncertnavne i 2025 (filformat: Excel)
 • Bilag 4. Angiv budgetterede indtægter og udgifter for 2025 (filformat: Excel)

Du skal downloade bilagsskemaerne, der er vedhæftet ovenfor. Bemærk, at skemaerne ikke åbner i et nyt browser-vindue.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Projektstøtteudvalget for Musik bevilger 1.250 kr. per musiker i 2025. Du kan maksimalt søge om det samme beløb, som spillestedet/musikforeningen modtager i øremærket honorarstøtte fra kommune/kulturregion - minimum 30 klip, der svarer til 37.500 kr.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Vi udbetaler et eventuelt tilskud i to lige store rater, én i starten af januar og én i starten af juli. 

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning i slutningen af november 2023.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Du skal bruge afrapporteringen: Honorarstøtte (Musik). Her skal du indberette de afholdte koncerter samt sende en kort beretning. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud. 

Ansøg
Mere