Bestillingsopgaver - musik

Frist: 03.05.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til bestillinger af musikværker og kompositorisk arbejde hos skabende danske musikkunstnere inden for alle former for musik.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Der kan komme ændringer til ansøgningsvejledningen inden næste ansøgningsfrist - ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Der er to ansøgningsfrister i 2021: 3. maj og 1. oktober.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Aktører, der ønsker at bestille musik hos skabende danske kunstnere inden for alle former for musik.

Det kan for eksempel være danske eller udenlandske orkestre, bands, sangere, koncertarrangører, ensembler, museer, festivaler, foreninger, musikere, projekter eller institutioner, der ønsker at være værter for en koncert, en udgivelse, et residency, et event, eller en anden form for forpligtende aftale af kortere eller længere varighed

Udvalget ser gerne bestillinger, som vedrører børn og unge, og bestillinger, som opføres og udføres i hele landet.

Bestilleren eller værten skal have truffet aftale med den eller de skabende musikkunstner/e, som udover at have accepteret opgaven og bestillingen også skal have beskrevet den overordnede kunstneriske idé. Det er også muligt at søge til værker, der udarbejdes af flere skabende musikere/komponister i fællesskab.

Udvalget opfordrer bestillere og værter til at medfinansiere den skabende musikkunstners/komponistens honorar. Større institutioner skal medfinansiere komponistens honorar.

Udenlandske bestillere kan også søge. Se engelsk ansøgningsvejledning.

Du kan søge tilskud til:

 • Bestillinger af musikværker

Hvem kan ikke søge?

 • Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studerende på en af de statslige kunstneriske uddannelser (dvs. kunstakademierne, arkitektskolerne, designskolerne, Den Danske Scenekunstskole, Forfatterskolen, musikkonservatorierne/MGK, Filmskolen) eller studerende på videregående uddannelser, der er godkendt til SU.
 • En komponist kan ikke søge til sig selv.

Hvad er formålet med ordningen?

At stimulere aktører til at bestille nyskrevet musik af danske skabende danske musikkunstnere, så en mangfoldighed af udtryk og musikoplevelser kommer mange mennesker til gode. 

Dette sker ved at yde tilskud til den skabende musikkunstners/komponistens honorar, når en aktør gerne vil bestille et nyt værk af den pågældende komponist.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

Legatudvalget for Musik lægger i sin vurdering af kunstnerisk kvalitet særligt vægt på musik, der udviser en klar kunstnerisk intention og besidder et godt håndværk.

 • Ved kunstnerisk intention forstår udvalget, at der er en tydelig kunstnerisk idé, og at musikken besidder en egenart
 • Ved håndværk forstår udvalget evnen til at realisere sin kunstneriske idé samt beherskelsen af sine musikalske virkemidler.

Udvalget lægger desuden vægt på musik, der vækker interesse, fordi den kan være:

 • udfordrende
 • tankevækkende
 • bevægende
 • kunstnerisk eller samfundsmæssig relevant

Udvalget lægger desuden vægt på, at der i bestillingsopgaven indgår professionel formidling, dokumentation og PR.

Da udvalgets midler er begrænsede, kan det ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget den skabende musikkunstner/komponist i øvrigt modtager eller har modtaget i direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond i de seneste 3 år. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Et obligatorisk bilag (hent skabelon her)
 • En obligatorisk MP3-fil med musikværk/lydeksempel af komponisten af nyere dato
 • Eventuelt partitur eller nodeeksempel af nyere dato i PDF-format på maksimum 25 sider.
  • OBS! Længere partiturer bliver forkortet til de første 25 sider. Derfor er det en god idé selv at udvælge de vigtigste sider.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 20 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og MP3. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på tilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis ansøgningen imødekommes, udbetales tilskuddet direkte til komponisten. Vi udbetaler tilskuddet umiddelbart efter, at komponisten har indsendt en kopi af det færdige værk.

Komponisten skal have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, der oplyses i ansøgningen. CPR/CVR-nummeret skal have en NemKonto tilknyttet, inden komponisten får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis komponisten, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark eller er udenlandsk statsborger, kan et eventuelt tilskud udbetales til en udenlandsk konto. I de tilfælde udfyldes bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer.

Når du modtager tilskud til en komponistaftale, skal komponisten derfor indsende det færdige værk, inden vi kan udbetale tilskuddet. Læs mere om afrapportering for komponistaftaler.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere