Bestillingsopgaver - musik

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til bestilling af ny musik hos skabende kunstnere inden for alle former for musik.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

OBS: Det er den skabende kunstner, der skal indsende ansøgningen. Læs særligt afsnittende ”Hvem kan søge?” Og ”Hvad skal ansøgningen indeholde?”. Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger en måned før fristen. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt. Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde?".

Der er to årlige ansøgningsfrister i hhv. maj og oktober.

Hvem kan søge?

 • Skabende kunstnere inden for musik, som har modtaget en bestilling fra en aktør om at skrive ny musik til en konkret anledning
 • Flere skabende kunstnere, der udarbejder et værk i fællesskab

Husk at det altid er den skabende kunstner, der skal søge og IKKE den bestillende aktør.

Hvem er den skabende kunstner?

Skabende kunstnere inden for musik kan være inden for alle genrer og fx være komponister, sangskrivere, lydkunstnere, arrangører eller producere.

Hvem er den bestillende aktør?

Den bestillende aktør kan for eksempel være danske eller udenlandske orkestre, bands, sangere, koncertarrangører, ensembler, museer, festivaler, foreninger, musikere eller institutioner.

Udvalget opfordrer alle bestillere til at medfinansiere kunstnerens honorar og ser især gerne, at større institutioner bidrager med en substantiel medfinansiering af kunstnerens honorar.

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge tilskud til dit honorar til skabelse af ny musik for eksempel til en koncert, en udgivelse, et event, et residency, en huskomponistaftale eller en anden form for forpligtende aftale af kortere eller længere varighed

Den eller de skabende kunstner/e skal have truffet aftale med bestilleren omkring den konkrete bestilling af ny musik. 

Uropførelsen af værket må først finde sted efter den aktuelle ansøgningsfrist. Det er en forudsætning for at få udbetalt tilskuddet, at det nye værk uropføres.

 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med ordningen er at stimulere aktører til at bestille ny musik af skabende kunstnere inden for musikken, så en mangfoldighed af udtryk og musikoplevelser kommer mange mennesker til gode. Dette sker ved at yde tilskud til kunstnerens honorar, når en aktør gerne vil bestille et nyt værk eller flere nye værker af den pågældende kunstner.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

Legatudvalget for Musik arbejder med et kunstnerisk kvalitetsbegreb i konstant bevægelse, hvor kvalitet også defineres i forhold til den sammenhæng, den indgår i.

Legatudvalget for Musik lægger i sin vurdering af kunstnerisk kvalitet særligt vægt på musik, der udviser en klar kunstnerisk intention og besidder et godt håndværk.

 • Ved kunstnerisk intention forstår udvalget, at der er en tydelig kunstnerisk idé, og at musikken besidder en egenart
 • Ved håndværk forstår udvalget evnen til at realisere sin kunstneriske idé samt beherskelsen af sine musikalske virkemidler.

Udvalget lægger desuden vægt på musik, der vækker interesse, fordi den kan være:

 • udfordrende
 • tankevækkende
 • bevægende
 • kunstnerisk eller samfundsmæssig relevant

Legatudvalget for Musik ser gerne bestillinger, der vedrører børn og unge, såvel som bestillinger, der repræsenterer en geografisk spredning. 

Herudover lægger udvalget vægt på, hvordan den nyskrevne musik møder et publikum.

Udvalget vil bestræbe sig på, at følgende er repræsenteret i den samlede uddeling:

 • musik som indgår i et bredt og mangfoldigt kunstnerisk miljø
 • musik som er vedkommende for børn og unge
 • musik som fordeler sig i hele landet

Da udvalgets midler er begrænsede, kan det ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten. Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk bilag – udfyldes af den skabende kunstner (hent obligatoriske skabelon her)
 • Obligatorisk dokumentation for at bestilleren har bekræftet, at der er indgået en aftale med den skabende kunstner om bestilling af ny musik. Dokumentation kan for eksempel være en e- mail fra bestilleren, der bekræfter bestillingsopgavens planlagte dato for uropførelse samt den skabende kunstners medvirken. Upload i PDF-format.
 • En obligatorisk MP3-fil med musikværk/lydeksempel af den skabende kunstner af nyere dato
 • Eventuelt partitur eller nodeeksempel af nyere dato i PDF-format på maksimum 15 sider.

Hvis en aktør har bestilt ny musik af mere end én skabende kunstner i forbindelse med det samme projekt og bestiller, skal hver af kunstnerne lave en ansøgning.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på tilskud ved at kigge på tidligere tildelinger. OBS: Puljen har tidligere heddet "Komponistaftaler".

Udbetaling

Hvis ansøgningen imødekommes, udbetales tilskuddet direkte til dig, som den skabende kunstner. Vi udbetaler tilskuddet umiddelbart efter, at du har indsendt et kopi af det færdige værk.

Du skal have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, der oplyses i ansøgningen. CPR/CVR-nummeret skal have en NemKonto tilknyttet, inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark eller er udenlandsk statsborger, kan et eventuelt tilskud udbetales til en udenlandsk konto. I de tilfælde udfyldes bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer.

Når du modtager tilskud til en bestillingsopgave, skal du, som den skabende kunstner derfor indsende det færdige værk såvel som opgive oplysninger om uropførelsen, inden vi kan udbetale tilskuddet. Der udtages også stikprøver, hvor du bl.a. vil skulle indsende yderligere dokumentation for uropførelsen. Læs mere om afrapportering for bestillingsopgaver.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere