Arbejdslegater for litteratur

Frist: 01.02.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsfristen for arbejdslegater i 2022 er overskredet. Bemærk at ansøgningsskemaerne åbner i december 2022. Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt.

 

Hvem kan søge?

Legatudvalget for Litteratur giver arbejdslegater til kunstnere, herunder også oversættere og forfattere af faglitteratur, der har en væsentlig tilknytning til den litterære scene i Danmark, og som arbejder med værker, der udgives eller opføres på dansk, det vil sige til:

 • Skønlitterære forfattere inden for alle genrer, herunder dramatikere, essayister, udøvere af mundtlig litteratur og illustratorer mv., der arbejder med grafiske fortællinger for voksne
 • Forfattere og illustratorer mv. af litteratur, herunder grafisk fortælling, for børn og unge
 • Forfattere af almen kultur- og faglitteratur for voksne
 • Oversættere til og fra dansk
 • Debutanter (med kun ét udgivet værk) inden for de nævnte områder

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU

KRAV OM UDGIVELSER/PRODUKTIONER

Du skal minimum have to værker udgivet, opført eller tilsvarende som eneforfatter i eget navn. Disse værker skal desuden være udgivet på et dansk forlag med en økonomi og en redaktion eller tilsvarende, der er uafhængig af ansøger. For illustratorer gælder, at du skal have gennemillustreret mindst to udgivne værker.

NB! Som debutant, dvs. med kun ét udgivet værk, kan du kun søge på debutantvilkår, jf. nedenfor. Du må altså kun have udgivet ét værk, og det skal være udgivet inden for udvalget støtteområde. Udvalget giver ikke treårigt arbejdslegat til debutanter.

SØG INDEN FOR DIT FELT

Bemærk, at du skal vælge ansøgningsformular for én af de fire kategorier: (skønlitteratur, B&U-litteratur, faglitteratur og oversættelse), når du søger. Til hvert område er der en særlig ansøgningsformular. Du finder formularerne under punktet, ’Hvad skal ansøgningen indeholde’.

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de også har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst. Legatudvalget for Litteratur giver kun arbejdslegat til dramatikere, der arbejder med skreven dramatik.

På tværs af kunstarter? Læs mere her, hvis du arbejder på tværs af kunstarter og ønsker at søge om arbejdslegat.

HVEM KAN IKKE SØGE?

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur giver ikke arbejdslegat til forfattere mv., hvis arbejde hovedsagelig ligger inden for: håndbøger, hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, undervisningsmateriale, forskning, udstillingskataloger og lokalhistorie mv.

Du kan ikke søge arbejdslegat, hvis du ikke har debuteret inden ansøgningsfristen.

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere inden for ansøgningsområdet tid til at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Arbejdslegater er engangsydelser på 100.000 kr. eller 50.000 kr. til debutanter.

Treårige arbejdslegater gives til kunstnere, der i deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent.

Jf. Lov om Kunstfonden: LOV nr. 458 af 08/05/2013 og Litteraturloven: LBK nr. 31 af 14/01/2014.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

I den motiverede ansøgning skal du formulere dine kunstneriske overvejelser om de medsendte værkprøver og dine refleksioner over egen praksis, herunder dine kunstneriske ambitioner og dine overvejelser i forhold til fx form, medie, indhold og format.

Da Legatudvalget for Litteratur har begrænsede midler, kan udvalget desværre ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget har derfor besluttet, at ansøgere ikke kan komme i betragtning til et arbejdslegat, hvis de inden for de seneste tre år (2019, 2020 og 2021) samlet har modtaget 300.000 kr. eller mere i form af arbejdslegater fra Statens Kunstfond. For modtagere af et treårigt arbejdslegat er det dog kun det første år efter legatets udløb, de ikke kan søge. Her efter ”nulstilles” de.

Særligt for treårigt arbejdslegat: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du motivere dette i din ansøgning. Der er ikke praksis for at man kan modtage et treårigt legat mere en én gang.

KUNSTNERISK KVALITET

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • professionel kunnen, såsom sprogbeherskelse og håndværk (f.eks. streg, komposition, plot, strukturer og musikalitet)
 • originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk
 • samfundsmæssig relevans
 • kunstnerisk mod, nysgerrighed og ansporing til eftertanke

Vurderingen sker både på baggrund af de indsendte arbejdsprøver, den motiverede ansøgning og tidligere udgivelser.

Særligt for oversættere: I vurderingen af kvalitet i forhold til oversættelse lægger udvalget særligt vægt på oversætterens dokumenterede faglige fundering, erfaring og sproglige kunnen. Udvalget vil også forholde sig til den kunstneriske og samfundsmæssige relevans af de værker, ansøgeren arbejder med.

Særligt for forfattere af almenkulturel faglitteratur: Inden for området almenkulturel faglitteratur vil udvalget prioritere fortællende faglitteratur, og udvalget vil have særligt fokus på formidlingsaspektet.

DEBUTANTVILKÅR

For ansøgere, der søger på debutantvilkår, ses bort fra kravet om mindst to udgivne værker, og her gælder:

 • at ansøger skal have debuteret højest fem år inden ansøgningsfristen (15. februar 2022)
 • at ansøger kun har én værkudgivelse bag sig (dvs. et værk med ISBN-nummer eller tilsvarende), og at dette værk ligger inden for udvalgets støtteområde
 • at ansøgers værk er udgivet på et forlag med en af forfatteren uafhængig økonomi og redaktion (dvs. ikke selvudgivere)

GENERELT GÆLDER:

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det relevante elektroniske ansøgningsskema – vi modtager ikke fysisk eller eftersendt materiale. Det er vigtigt, at du vælger det korrekte ansøgningsskema til netop din profil (skønlitteratur, B&U-litteratur, faglitteratur og oversættelse).

Bemærk, at der i ansøgningsformularen er to felter, hvor du kan angive ISBN-nummer og titel på tidligere udgivelser. Hvis du kun udfylder ét felt, bliver din ansøgning behandlet på debutantvilkår.

Du finder det relevante ansøgningsskema som PDF, under ansøgningsformularen. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Ansøgningsformularer:

DU SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG I PDF- ELLER WORD-FORMAT:

 • Motiveret ansøgning på maks. 1 side med dine kunstneriske overvejelser om de medsendte tekstprøver og dine refleksioner over egen praksis. Gerne med angivelse af eventuel anden kunstnerisk virksomhed.
 • For treårige arbejdslegater: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du skrive dette særligt i din ansøgning. Det vil sige, du skal beskrive, hvilken særlig betydning et treårigt arbejdslegat vil kunne få for din kunstneriske udvikling. Hvis du ikke har en sådan motivering med, kommer du ikke i betragtning til et treårigt arbejdslegat.
 • Værkprøve: samlet omfang maks. 20 sider fra maks. to værker og ikke ældre end 10 år. Giv gerne en prøve på det, du arbejder på i øjeblikket, eller en skitse af det, du drømmer om at få mulighed for at realisere. Udvalget er klar over, at der kan være tale om foreløbige skitser og udkast. Arbejder du inden for flere områder, så send gerne prøver fra hvert område.
 • Værkliste, maks. 1 side (titler og udgivelsesår) behøver ikke være fuldstændig.

UDDRAGENE SKAL HAVE FØLGENDE OMFANG:

For skønlitteratur, almenkulturel faglitteratur og børne- og ungdomslitteratur: Uddrag, tekstprøve eller illustrationsprøve på maksimum 20 sider i alt.

For mundtlige genrer og reportage: Uddrag, tekstprøve eller lydoptagelse på cirka 10 sider eller maks. 10 minutter per værk.

For arbejdslegater til oversættere: Uddrag eller tekstprøve fra hver oversættelse såvel som originaltekst på maksimum 10 sider per værk (dvs. 5 sider fra originalteksten og 5 sider med din oversættelse af disse 5 sider).

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at du kun kan indsende én ansøgning om arbejdslegat til Legatudvalget for Litteratur.
 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, Excel og mp3. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det, der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå. 

Økonomi

Et almindeligt arbejdslegat fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur er på 100.000 kr. 

Et arbejdslegat på debutantvilkår er på 50.000 kr.

Et treårigt arbejdslegat er på 855.000 kr., som bliver udbetalt i tre rater a 285.000 kr.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt. Det er ikke muligt efterfølgende at ændre udbetaling til en anden konto.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen. 

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager, får ansøger besked om afgørelsen pr. mail, og tildelingerne bliver offentliggjort på vores hjemmeside

Navnene på alle ansøgere bliver offentliggjort i udvalgets referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os. 

Her kan du også se, hvilke bilag du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at tjekke din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du, hvis du modtager et treårigt arbejdslegat i 2022, senest den 1. april 2025 indsende en beretning om, hvad legatet har betydet for dig med hensyn til dine muligheder for at arbejde fokuseret med skabende kunst. Du kan finde en formular på vores hjemmeside, som du skal bruge til at indsende din beretning.

Modtagere af treårige arbejdslegater kan i de pågældende tre år ikke søge arbejdslegater i Statens Kunstfond.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere