Arbejdslegater for litteratur

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsskemaerne for 2023 er lukket for ansøgning. Næste frist er 1. februar 2024. Bemærk at fristen er midlertidig og kan ændre sig.

 

Hvem kan søge?

Legatudvalget for Litteratur giver arbejdslegater til forfattere, herunder også illustratorer, oversættere og forfattere af almenkulturel faglitteratur, der har en væsentlig tilknytning til den litterære scene i Danmark, og som arbejder med værker, der udgives eller opføres på dansk, det vil sige til:

 • Skønlitterære forfattere inden for alle genrer, herunder dramatikere, essayister, udøvere af mundtlig litteratur og illustratorer mv., der arbejder med grafiske fortællinger for voksne
 • Forfattere og illustratorer mv. af litteratur, herunder grafisk fortælling, for børn og unge
 • Forfattere af almen kultur- og faglitteratur for voksne
 • Oversættere til og fra dansk
 • Debutanter (med kun ét udgivet værk) inden for de nævnte områder

Ved forfattere forstår udvalget kunstnere, der har fået udgivet (offentliggjort) litterære værker eller tilsvarende med kunstnerisk og litterær dimension og ambition.

KRAV OM UDGIVELSER/PRODUKTIONER

Du skal minimum have to værker (inden for udvalgets støtteområde) udgivet, opført eller tilsvarende som eneforfatter i eget navn. For illustratorer gælder, at du skal have udgivet mindst to gennemillustrerede værker.

NB! Som debutant, dvs. med kun ét udgivet værk inden for udvalgets støtteområde, kan du kun søge på debutantvilkår, jf. nedenfor. Du må altså kun have udgivet ét værk, og det skal være udgivet inden for udvalgets støtteområde. Udvalget giver ikke treårige arbejdslegater til debutanter.

SØG INDEN FOR DIT FELT

Bemærk, at du i ansøgningsportalen under ”Arbejdslegater for litteratur” skal vælge den ansøgningsformular, der er relevant for dit område (Skønlitteratur, Børnelitteratur, Faglitteratur eller Oversætterarbejdslegater).

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de også har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst. Legatudvalget for Litteratur giver kun arbejdslegater til dramatikere, der arbejder med skreven dramatik.

På tværs af kunstarter? Læs mere her, hvis du arbejder på tværs af kunstarter og ønsker at søge om arbejdslegat.

HVEM KAN IKKE SØGE?

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur giver ikke arbejdslegat til forfattere mv., hvis arbejde hovedsagelig ligger inden for: håndbøger, hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, undervisningsmateriale, forskning, udstillingskataloger og lokalhistorie mv. – med mindre der er tale om værker med betydelig værkshøjde samt kunstnerisk og litterær eller formidlingsmæssig ambition og dimension.

Du kan ikke søge arbejdslegat, hvis du ikke har debuteret inden ansøgningsfristen, 1. februar 2023.

Du kan ikke søge om et arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Arbejdslegater inden for litteratur er engangsydelser på 100.000 kr. eller 50.000 kr. til debutanter.

Treårige arbejdslegater a 855.000 kr. gives til kunstnere, der i deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Hvert udvalgsmedlem kommer med perspektiver og erfaringer, som vil bidrage til udvalgets samlede vurdering af kunstnerisk kvalitet. I denne vurdering lægger udvalget særligt vægt på nedenstående parametre:

 • professionel kunnen, såsom sprogbeherskelse
 • håndværksmæssig mestring (f.eks. streg, komposition, plot, strukturer og musikalitet)
 • originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk
 • samfundsmæssig relevans
 • kunstnerisk mod, nysgerrighed og ansporing til eftertanke

Vurderingen sker på baggrund af de indsendte arbejdsprøver, den motiverede ansøgning og tidligere udgivelser.

Særligt for oversættere: I vurderingen af kvalitet i forhold til oversættelse lægger udvalget særligt vægt på oversætterens dokumenterede faglige fundering, erfaring og sproglige kunnen. Udvalget vil også forholde sig til den kunstneriske og samfundsmæssige relevans af de værker, ansøgeren arbejder med.

Særligt for forfattere af almenkulturel faglitteratur: Inden for området almenkulturel faglitteratur vil udvalget have særligt fokus på formidlingsaspektet.

I den motiverede ansøgning skal du formulere dine kunstneriske overvejelser om de medsendte værkprøver og dine refleksioner over egen praksis, herunder dine kunstneriske ambitioner og dine overvejelser i forhold til fx form, medie, indhold og format. I udvalgets vurdering indgår overvejelser om ansøgers økonomi ikke, oplysninger herom er derfor irrelevante og frabedes.

Da Legatudvalget for Litteratur har begrænsede midler, kan udvalget desværre ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget ønsker derfor at prioritere ansøgere, som inden for de foregående tre år (2020, 2021 og 2022) samlet har modtaget mindre end 300.000 kr. i form af arbejdslegater fra et eller flere legatudvalg under Statens Kunstfond. Tidligere modtagere af treårigt arbejdslegat er dog ikke omfattet af dette.

Har du inden for de sidste tre år modtaget arbejdslegat fra udvalg under Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Særligt for treårigt arbejdslegat: 

 • Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du motivere dette særligt i din ansøgning. Det vil sige, du skal beskrive, hvilken forskel et treårigt arbejdslegat på nuværende tidspunkt vil kunne gøre for dig og din kunstneriske udvikling. Hvis du ikke har en sådan motivering med, kommer du ikke i betragtning til et treårigt arbejdslegat.

Der er ikke praksis for, at man kan modtage et treårigt legat mere en én gang.

DEBUTANTVILKÅR

For ansøgere, der søger på debutantvilkår, ses bort fra kravet om mindst to udgivne værker, og her gælder, at ansøger skal have debuteret senest 1. februar 2023 og højest fem år inden ansøgningsfristen (1. februar 2023).

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

DU SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG I PDF- ELLER WORD-FORMAT:

 • Motiveret ansøgning på maks. 1 side med dine kunstneriske overvejelser om de medsendte tekstprøver og dine refleksioner over egen praksis. I udvalgets vurdering indgår overvejelser om ansøgers økonomi ikke, oplysninger herom er derfor irrelevante og frabedes.
 • For treårige arbejdslegater: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du skrive dette særligt i din motiverede ansøgning.
 • Værkprøve: samlet omfang maks. 20 sider fra maks. to værker og ikke ældre end 10 år. Giv gerne en prøve på det, du arbejder på i øjeblikket, eller en skitse af det, du drømmer om at få mulighed for at realisere. Udvalget er klar over, at der kan være tale om foreløbige skitser og udkast. Arbejder du inden for flere områder, så send gerne prøver fra hvert område.
 • Værkliste, maks. 1 side (titler og udgivelsesår) behøver ikke være fuldstændig. Debutanter skal også vedhæfte en værkliste!

Hvis ansøgningen ikke indeholder alle de krævede bilag og vedhæftninger, bliver den betragtet som ufuldstændig, og bliver ikke taget i betragtning.

UDDRAGENE SKAL HAVE FØLGENDE OMFANG:

For skønlitteratur, almenkulturel faglitteratur og børne- og ungdomslitteratur: Uddrag, tekstprøve eller illustrationsprøve på maksimum 20 sider i alt.

For mundtlige genrer og reportage: Uddrag, tekstprøve eller lydoptagelse på cirka 10 sider eller maks. 10 minutter per værk.

For arbejdslegater til oversættere: Uddrag eller tekstprøve fra hver oversættelse såvel som originaltekst på maksimum 10 sider per værk (dvs. 5 sider fra originalteksten og 5 sider med din oversættelse af disse 5 sider).

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at du kun kan indsende én ansøgning om arbejdslegat til Legatudvalget for Litteratur
 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du har afklaret, hvordan du ønsker at ansøge, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CPR/CVR-nummer, du benytter, inden du indsender din ansøgning.

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her. Husk at vedhæfte de obligaritoriske bilag til ansøgningen.

Økonomi

Et almindeligt arbejdslegat fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur er på 100.000 kr. 

Et arbejdslegat på debutantvilkår er på 50.000 kr.

Et treårigt arbejdslegat er på 855.000 kr., som bliver udbetalt i tre rater a 285.000 kr. pr. år.

UDBETALING

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger efter, du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via tilskudsportalen senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet.

Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at læse din ansøgning godt igennem. En mangelfuld ansøgning vil resultere i et afslag. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation mellem dig og os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Modtager du et treårigt arbejdslegat, vil du efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for dit kunstneriske arbejde.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere