Udvælgelsesprocessen

Vores boliglaboratorium handler om at bære de gode ideer og projekter frem, som kan vise nye veje inden for dansk boligbyggeri.

Udvælgelsesprocessen var sammensat af to ansøgningsrunder med to indlagte dialogmøder. Processen havde til formål at sikre, at hele arkitekt- og byggebranchen havde mulighed for at byde ind og at ansøgere kunne få hjælp til spørgsmål og til at sammensætte teams undervejs.

I 1. ansøgningsrunde modtog Boliglaboratorium hele 66 ansøgninger fra hele landet. Ansøgningsfeltet var både stort og repræsenterede byggebranchen bredt. Heraf blev 16 boligprojekter udvalgt til 2. ansøgningsrunde.

I 2. ansøgningsrunde blev de 16 udvalgte ansøgere fra første ansøgningsrunde inviteret til at søge. Her var der krav om at projekterne skulle have tilknyttet en bygherre og kunne anvise en realistisk plan for finansiering og realisering af projektet. På baggrund af ansøgning og præsentationer udvalgte partnerskabet de endelige 7 projekter.

Proces

ANSØGNINGSRUNDERNE

Ansøgningsrunderne skal sikre en proces, hvor de bedste projekter og parter identificeres, og hvor man kan få hjælp til at få de parter, der skal til for at realisere projektet, til at sidde med rundt om bordet så tidligt som muligt.

1. ansøgningsrunde er overstået - (deadline 4. maj 2020)

16 boligprojekter blev udvalgt til næste runde af Kunstfondens og Realdanias Boliglaboratorium.

Hvem kunne søge:

Alle, hele byggebranchen– både individuelle, del-teams og komplette teams. 

2. ansøgningsrunde er overstået (deadline 3. juli 2020)

De 7 endelige boligprojekter er nu udvalgt til Kunstfondens og Realdanias Boliglaboratorium.

Hvem kunne søge:

Kun den udvalgte bruttogruppe kunne søge. Disse teams skulle inkludere en bygherre og den fulde finansiering af realiseringen skal kunne sandsynliggøres..

Hvordan søgte man:

 • De udvalgte projekter fra første ansøgningsrunde blev inviteret til at ansøge 2. runde.
 • De udvalgte projekter modtog tilbagemeldinger på deres ansøgninger.
 • Ansøgninger til 2. runde skulle være revideret ift. partnerskabets tilbagemelding fra 1. ansøgningsrunde.

Hvordan blev man udvalgt:  

 • Den endelige udvælgelse fandt sted i august 2020.
 • En række projekter var blevet udvalgt til at præsentere deres projekter for Boliglaboratoriums udvælgelseskomité.
 • På baggrund af ansøgning og præsentationer udvalgte udvælgelseskomitéen de endelige 5-7 projekter med udgangspunkt i udvælgelseskriterierne.

DIALOGMØDER

Ansøgningsprocessen blev indledt med to dialogmøder, der skulle give mulighed for at få svar på spørgsmål og hjælp til at sammensætte teams.

 

1. Dialogmøde.

Den. 21. januar 2020 blev det første dialogmøde afholdt i festsalen på KADK. Her blev projektet og ansøgningsprocessen præsenteret

Hent slides fra opstartsmødet den 21. januar

Se video fra mødet

 

2. Dialogmøde

Den 27. februar blev det andet dialogmøde i Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1611 Kbh.

Her havde ansøgere mulighed for at stille spørgsmål, præsentere et kort pitch med en idé eller et byggeprojekt for de øvrige deltagere og få hjælp til at matche teams i en uformel matchingsession.

Spørgsmål og svar
Johannes Pedersen (Nord), Ellen Braae formand for Statens Kunstfond Arkitekturudvalg og Filantropi Direktør ved Realdania svarer på spørgsmål om Boliglaboratorium.
Se video med spørgsmål/svar

Pitch-session
10 deltagere på 2. dialogmøde pitcher deres projektforslag.
Se video med deltagernes pitch
Download også materialer fra deltagernes pitch

Introduktion
Der introduceres til Boliglaboratorium v. Johannes Pedersen (Nord), Ellen Braae formand for Statens Kunstfond Arkitekturudvalg og Filantropi Direktør ved Realdania Nina Kovsted Helk.
Se introduktion til dialogmødet

Se video og pitchmateriale samlet

Hvem kunne søge

Vi ønsker at se bud fra den samlede byggebranche: bygherrer, udviklere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenører, designere, rådgivere og andre parter fra byggebranchen som kan og vil bidrage til at genstarte traditionen for det gode danske boligbyggeri.

 • Alle typer af ideer og boligbyggerier med almen relevans er velkomne i vores boliglaboratorium
 • Bygherre kan enten være privat eller almen
 • Valg af udbudsform/entrepriseform afhænger af det enkelte projekt
 • Der ønskes primært optagelse af boligprojekter med rum for eksperimenter, og som endnu ikke har et på forhånd fastlåst program, byggesystem og/eller arkitektur.

Hvad støttes

Statens Kunstfond og Realdanias Boliglaboratorium har ydet økonomisk støtte til udvikling, eksperimenter og indhentning af viden i 5-7 eksperimenterende boligprojekter. Der blev ikke givet midler til selve realiseringen af projektet eller byggeriet.

 • Ansøgere kunne søge midler fra en samlet pulje til eksperimentstøtte på i alt 6.5 mio. kr. til fordeling mellem de 7 projekter (tid til udvikling og eksperimenter, ekspertviden, mock ups, mm.)
 • Dertil havde partnerskabet afsat yderligere 1. mio. kr.  til vidensdeling i form af fællesseminarer, workshops og formidling for alle projekterne. Disse midler kunne ikke søges.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Det er partnerskabet som valgte hvilke boligprojekter, der fik optagelse i vores boliglaboratorium. Det blev gjort på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

1. Eksperimentprofil

2. Geografisk spredning

3. Team og Motivation

4. Sandsynlighed for realisering

5. Projektets stade

6. Spredning i projekternes boligtypologi og størrelse

Luftfoto af by

Om Boliglaboratorium eksperimentprofiler

7 eksperimentprofiler 

Statens Kunstfond og Realdanias Boliglaboratorium har formuleret 7 eksperimentprofiler for at rammesætte boligeksperimenterne. De ansøgende teams forventes at svare på, hvorledes deres ide eller projekt forholder sig til de 7 eksperimentprofiler. Dog behøver de 7 eksperimentprofiler ikke vægtes ligeligt. 

Lad os få mere ud af færre ressourcer!

Hvordan kan det byggede drage omsorg for klimaet? 

Lad os tilbyde nye boformer!

Hvordan kan boligen imødekomme vores ændrede livsmønstre og demografi?

Lad os bruge naturens potentialer!

Hvordan kan naturens iboende kvaliteter udnyttes til gavn for både bolig og klima?

Lad os redefinere den attraktive bolig!

Hvad er nutidens svar på en god bolig, hvor det nøjsomme gøres attraktivt?

Lad os dele!

Hvordan kan nye rumlige organiseringer give grobund for nye fællesskaber, nye ejer- og organisationsformer?

Lad os styrke den gode byggeskik!

Hvordan kan vi bygge med forenklede byggetekniske løsninger, der bidrager til helheden?

Lad os udnytte de lokale potentialer!

Hvordan kan det der bygges afspejle stedets lokale betingelser?

 

Mere