Vejledning til regnskabskyndig

Vejledning til regnskabskyndiges gennemgang af regnskaber, hvor den støttede aktivitet mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19

Denne vejledning gælder for gennemgang af projektregnskaber for tilskud ydet af Kulturministeriet og som administreres efter ”Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet” (BEK nr. 1479 af 22/12/2014 samt BEK nr. 194 af 31/01/2022)

Tjek af bilag mv. kan foregå ved stikprøve, det vil sige, at du kontrollerer:

  • om enkelte af bilagene viser samme beløb som angivet i regnskabet.
  • at den støttede aktivitet mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, som følge af myndighedernes foranstaltninger ved COVID-19.
  • alternativt at den angivne start og slut dato for aktiviteten er korrekt og at tilskuddet, uanset at aktiviteten ikke lod sig gennemføre, er fordelt i overensstemmelse med det, der fremgår af tilskudsmodtagers oprindelige ansøgningsmateriale, som tilsagnet er givet til.

Som regnskabskyndig skal du tjekke følgende:

Er regnskabet uden fejl og mangler

  • Er sammentællingerne i regnskabet korrekte?
  • Stemmer de angivne beløb overens med bilag? (evt. stikprøve)
  • Efterprøve at tilskudsmodtagerens dokumentation sandsynliggør, at den støttede aktivitet mv, ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19
  • Efterprøve at tilskudsmodtagerens dokumentation sandsynliggør, at eventuelle forpligtelser overfor 3. part beskrevet i bevillingsbrevet jf. ansøgningsmaterialet er overholdt, uanset at aktiviteten ikke lod sig gennemføre.
  • Efterprøve at den samlede planlagte aktivitetsperiode skulle have ligget i perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, alternativt at den angivne start og slut dato for aktiviteten er korrekt.

Er aflysningen af aktiviteten dokumenteret

Evt. dokumentation for at den støttede aktivitet mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Er tilskudsbetingelserne opfyldt og tilskuddet anvendt til formålet

  • Tjek om der i bevillingsbrevet er opstillet vilkår for tilskuddet (fx kreditering, krav til indhold af projektet, at projektet skal være afsluttet på et givent tidspunkt eller lign.), og om disse er opfyldt.
  • Tjek om der er ageret økonomisk fornuftigt. Se dybende forklaring nedenfor.

Hvordan tjekker jeg, om der er ageret økonomisk fornuftigt?

Rigsrevisionen bruger formuleringen, at man skal undersøge om der ”er taget skyldige økonomiske hensyn og udvist sparsommelighed”. Med det menes der, om der er købt materialer, varer, ydelser mv. til en rimelig pris. Ved større indkøb kan man evt. bede tilskudsmodtager om at dokumentere, at markedet på anden måde er afsøgt. Den regnskabskyndige skal ikke beregne produktiviteten, men forholde sig til, om der er et rimeligt forhold mellem den/de ydelser, aktiviteter eller værker, der er skabt for tilskuddet, og de ressourcer, der er anvendt.

Som regnskabskyndig kan du bede tilskudsmodtager om yderligere oplysninger og dokumentation. Vi anbefaler, at den regnskabskyndige ved mindre projekter med få bilag efterprøver om alle bilagene stemmer overens med regnskabet frem for at tage stikprøver.

Mere