Jan Gehl, f. 1936

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2009 / Arkitektur

Begrundelse for tildeling

Arkitekt, byplanlægger og forfatter Jan Gehl er født i 1936. Få arkitekter – om nogen – har i nyere tid haft så stor indflydelse på forståelsen og udviklingen af det offentlige rum i vore byer som Jan Gehl. Han har i mere end 30 år været bannerfører for vigtigheden af arkitektonisk velfungerende udemiljøer og offentlige rum i bygningskulturen. Dette på tværs af eksisterende arketypiske eksempler og nye visioner for byudvikling.

Jan Gehl er en af Danmarks mest vidtfavnende og fremtrædende byplanlægningsarkitekter og er et fyrtårn i international sammenhæng. Hans teorier om livet mellem bygningerne har haft – og har stadig - stor betydning for udvikling af bæredygtige bymiljøer verden over.

Der er noget sanseligt nærværende og umiddelbart over Jan Gehls forståelse af byrummets betydning. Med afsæt i utallige studier af danske og internationale byer, byrum og bebyggelser, sammenholdt med menneskers fysiske behov og sociale ageren, har Jan Gehl udviklet en række vitale arkitektoniske teorier som er formidlet i et klart, ligefremt sprog. Dette kommer til udtryk i hans betydelige forfatterskab, hvor hans analyser og visioner er rigt støttet af tegninger og inspirerende fotomateriale. Hans teorier er ligeså pædagogisk formidlet i hans ekstensive forelæsningsvirksomhed ved talrige udenlandske universiteter og gennem hans årelange virke som Professor ved Kunstakademiets Arkitektskole. Hans ideer har han gennem de senere år omsat til realiserede byplaner og byrum i hans danske og internationale projektarbejder.

Siden udgivelsen af hans første bog, ”Livet Mellem Husene”, 1970, som udpegede manglerne ved den tids funktionalisme og byplanlægningsidealer, kan Jan Gehl siges at have dannet ny skole inden for byplanlægning som kan betegnes: Byrumsarkitektur. Dette særegne arkitektoniske felt har Jan Gehl fortsat kultiveret. Hvor han har særlig fokus på skalaens betydning, byrummenes udformning, indretning og inventar, samt de historiske og kulturelle træk som kan betones i byens fysiske materiale og som kan fremhæves for at have væsentlig rumlig og social betydning. Som en humanistisk fortaler for byens rum tolker Jan Gehl det gode byrum som noget mere end æstetik og atmosfære – gode byrum er også en platform for demokrati og integration. Et tilbagevendende tema i hans arbejder er at skabe gode rammer for dialogen i det offentlige rum og på lige fod skabe mulighed for at der opstår naturlig dialog mellem de bygningsfysiske elementer og mennesker. Bæredygtighed er et andet centralt arkitektonisk tema, Jan Gehl løbende har accentueret i sine byplaner gennem holistisk planlægning. Det ses her som medvirkende til at udvikle og styrke byers identitet og karakter og som en måde at tilgodese borgenes forskellige behov.

Jan Gehl leverer til stadighed et tiltrængt budskab om at indlevet moderne byplanlægning, med udgangspunkt i mennesket og mødet mellem mennesker, er et uundværligt og meget betydningsfuldt grundlag for en levende, positiv udvikling af vores fremtidige bymiljø.
Derfor indstilles Jan Gehl til Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Jan Gehl har blandt andet modtaget N.L. Høyen medaljen af Akademirådet (2007), FRIBA - International Fellowship of the RIBA, (2007), Medaglia di Bronzo: Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell´Arte (Italia).

Mere