Huskunstnerordningen

Frist: 03.03.2020

I denne pulje kan der søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud m.m.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23.59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid inden fristens udløb.

Puljen kan søges to gange årligt. Det elektroniske ansøgningsskema vil være tilgængeligt her på siden en måned inden ansøgningsfristen.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Professionelle kunstnere.
 • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge.
 • Kommuner og regionale netværk.
 • Kulturinstitutioner.
 • Foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge.

Forudsætningen for at søge Huskunstnerordningen er, at en professionel kunstner og en institution har etableret et partnerskab om et huskunstnerforløb. Læs uddybende vejledning om bl.a. etablering af partnerskab.

Parterne aftaler selv, hvem der ansøger og dermed har det juridiske ansvar bl.a. i forhold til afrapportering af et evt. projekttilskud. Bemærk, at Slots- og Kulturstyrelsen indberetter et evt. tilskud til SKAT i ansøgers CPR/CVR-nummer og udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark bl.a. ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner. I særlige tilfælde kan udvalget vælge at støtte forløb, hvor en mindre del af de deltagende unge er over 19 år.

Et huskunstnerforløb skal:

 • baseres på et ligeværdigt partnerskab mellem institution og kunstner
 • være involverende og give børn/unge erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces
 • vægte processen fremfor et eventuelt afsluttende produkt
 • styrke børn og unges relation til kunst, gribe dem, og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til kunsten og dens vilkår
 • give børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces.

Mulige aktiviteter, der kan søges støtte til

Et huskunstnerforløb kan eksempelvis være: arbejdende værksted, workshop eller lignende. Forløb kan enten tage udgangspunkt i en enkelt kunstart (arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst) eller være tværkunstnerisk.

Huskunstnerudvalget prioriterer længerevarende forløb for det enkelte barn, hvor der er tid til en proces, og hvor kunstneren og børnene/de unge får mulighed for i fællesskab at fordybe sig i og undersøge den skabende, kunstneriske proces.

Længerevarende projektforløb, fx forløb op til et skole- eller kalenderår eller længere, kan for den samme gruppe børn evt. fordeles på mindre moduler henover perioden. 

Udvalget vægter mødet mellem kunstneren og barnet højt. Det enkelte barn/den unge (i børne-/elevgruppen) skal som minimum møde kunstneren (enten individuelt eller som en del af en gruppe) i i alt 10-15 timer. Timerne kan fordeles på flere dage, afhængig af målgruppens alder og projektets karakter.

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen fordeles efter en kvalitets- og væsentlighedsvurdering af den enkelte ansøgning. Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om uddeling fra puljen ud fra følgende kriterier:

 • I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet er ambitiøst og eksperimenterende og tør udfordre parterne i hver deres praksis.
 • Om huskunstneren vurderes at være på et højt kunstnerisk niveau og har et aktivt kunstnerisk virke.
 • Om huskunstneren skønnes at udvise et professionelt og reflekteret forhold til målgruppe, idé, materiale og kontekst hvilket løbende omsættes i et overbevisende og originalt virke. 
 • Om partnerskabsinstitutionen har en aktiv og deltagende rolle i forhold til planlægning og gennemførelsen af projektet og bidrager i forhold til kvaliteten af samarbejdet.
 • Om partnerskabet skønnes at skabe mulighed for et ligeværdigt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af de kunstbaserede processer i huskunstnerforløbet.
 • I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet udspringer af en stærk og original kunstnerisk intention, og forløbet er tilrettelagt med klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold.
 • Om huskunstnerforløbet skønnes at være involverende og give børnene/de unge indblik i og erfaring med den kunstneriske proces.
 • I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet har fokus på den kunstneriske skabelsesproces, formidler kunsten og styrker deltagernes relation til kunsten.
 • I hvilket omfang puljens øvrige kriterier for varighed, institutionstype, aldersgruppe mv. er opfyldt.

Der gives ikke støtte til:

 • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker.
 • Produktion, udsmykningsopgaver o. lign.
 • Semesteransatte gæstelærere på højskoler, kulturskoler, GrundKurser etc. Udvalget kan dog vælge at støtte huskunstnerforløb på disse institutionstyper, når aktiviteten vurderes at ligge uden for sædvanlig undervisningspraksis.
 • Huskunstnerforløb, hvis afvikling er påbegyndt inden ansøgningsfristen.
 • Studerende.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Udvalget forbeholder sig endvidere retten til at vurdere en uddeling samlet i forhold til en spredning af midlerne såvel geografisk som med hensyn til skoleformer, institutionstyper, aldersgrupper, kunstarter og kunstnere. 

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond 3 år tilbage kan indgå i behandlingen af ansøgningen. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal benytte det elektroniske ansøgningsskema.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse med angivelse af navn på institution, målgruppe, herunder antal børn og deres alder
 • Oplysninger om deltagende kunstnere

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

BILAG 1: Projektbeskrivelse (max. 4.000 tegn) og budget udfyldt i en obligatorisk skabelon. Er skabelonen ikke vedhæftet ansøgningen, er denne ikke komplet og vil modtage et afslag.

Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af ønsket og intentionerne med projektet, hvad projektet omhandler, hvem der deltager, samt hvor, hvornår og hvordan det gennemføres i tilknytning til den overordnede intention.

Hvis ansøger er en kommune, et regionalt netværk eller lign., og der søges til flere projektforløb med forskellige kunstnere skal der indsendes selvstændige ansøgninger for hvert forløb. Derudover skal der kort på et overordnet niveau redegøres for processen omkring etablering af partnerskab mellem den enkelte institution og kunstneren. Endvidere skal kommunens faciliterende/koordinerende/evaluerende rolle beskrives.

Hent skabelon til projektbeskrivelse og budget her.

BILAG 2: CV for alle deltagende kunstnere, kronologisk og i punktform, indeholdende relevante oplysninger, der dokumenterer deres aktive, kunstneriske virke. Max. 1 A4-side pr. kunstner.

Hvis du har materiale, der dokumenterer den/de medvirkende kunstneres praksis, vil vi opfordre dig til at vedhæfte materialet eller vedhæfte et dokument med max. 3 links, der fører direkte hen til foto/video/lyddokumentation. I alt max. 5 A4-sider. Filformat: pdf foretrækkes. Bilagene må ikke være zip-komprimerede. 

Du er selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og at de krævede oplysninger/bilag foreligger. Ansøgninger vil blive behandlet på det foreliggende grundlag og er ansøgningen mangelfuld, vil udvalget i reglen være nødt til at give afslag. Slots- og Kulturstyrelsen sender ikke brev/mail til ansøgere med anmodning om eftersendelse af evt. manglende bilag.  

Økonomi

Udvalget yder tilskud til dækning af honorar til den/de deltagende kunstnere i et huskunstnerforløb, som er baseret på et partnerskab mellem institution og kunstner, og hvor institutionen er medfinansierende.

Parterne træffer aftale om kunstnerens honorar baseret på et estimeret timeforbrug til forberedelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløbet. Timer til forberedelse og evaluering skal stå i passende forhold til timeforbruget til projektet afvikling. 

Huskunstnerordningen kan søges om dækning af op til 75 % af det samlede kunstnerhonorar. Minimumhonorar er 20.000 kr., dvs. minimum ansøgt beløb kr. 15.000.

Institutionens 25 % medfinansiering af kunstnerhonoraret skal konkretiseres i budgetskemaet og må ikke direkte eller indirekte stamme fra Statens Kunstfond eller fra kunstneren/kunstnerens produktionsselskab.

Der kan ikke søges tilskud til dækning af evt. udgifter til kunstnerens transport/ophold eller til materialer mv. Sådanne udgifter forudsættes afholdt af institutionen eller finansieret via andre midler. 

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Du vil kunne se hvilke filer, vi har modtaget, sammen med din ansøgning nederst i kopien af ansøgningsskemaet.

Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle ansøgningerne med samme frist er klar, bliver resultatet meddelt pr. mail til den mailadresse, der er oplyst i ansøgningsskemaet. Alle tilskud offentliggøres på www.kunst.dk.

Alle ansøgere offentliggøres på www.kunst.dk med navn og ansøgt beløb i referatet fra behandlingsmødet.
Hvis et eller flere medlemmer af Huskunstnerudvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i Lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Tilskudsmodtager skal være opmærksom på vilkår for tilskud og afrapportering, nævnt i bevillingsbrevet.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger, og der foretages en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. 

Ansøg
Mere