Open Call: Sammen om kunsten

Frist: 10.06.2020, kl. 23:59

Har I en idé til, hvordan kunsten fortsat kan udfolde og udvikle sig under COVID-19-krisen? Hvordan kan borgere og publikum fortsat samles om kunsten – i offentlige rum, på digitale platforme eller i mindre fællesskaber?

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Ansøg

Hvem kan søge?

 • Professionelt virkende kunstnere og kunstnergrupper inden for kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst og krydsfelterne mellem disse. Du skal have minimum ét års relevant kunstnerisk erfaring. Du skal desuden have udvist et højt kunstnerisk niveau samt et nationalt eller internationalt potentiale.
 • Kunst- og kulturinstitutioner
 • Foreninger

I kan søge tilskud til:

 • Mindre, digitale eller fysiske initiativer, der på eksperimenterende vis her og nu tilbyder eller inddrager borgere rundt om i landet i kunstoplevelser under de anderledes omstændigheder, som COVID-19 skaber
 • Større, digitale eller fysiske initiativer, der på metodeudviklende vis udvikler og afprøver formater/medier/praksisser, der reflekterer de aktuelle forhold, men også på lang sigt kan udvide kunstnere eller institutioners virke og muligheder.
 • Projekter, som allerede er støttet af et udvalg under Statens Kunstfond, såfremt der er tale om en videreudvikling af projektet i lyset af COVID-19 omstændighederne.
 • Projekter, som har en forbindelse til Danmark.

I kan ikke søge tilskud til:

 • Initiativer der er påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

COVID-19 har sat hele kunst- og kulturlivet over for en kæmpe udfordring. Den har ført til forsamlingsforbud, lukkede kulturinstitutioner og aflyste koncerter, udstillinger og forestillinger. Men den har også ført til en længsel efter det særlige fællesskab og frirum, som kunst og kultur kan tilbyde. Og midt i institutioner og kunstneres kamp for økonomisk overlevelse, blomstrer kreativiteten. For kunsten skal ud – og den skal udvikle og tilpasse sig de nye præmisser og nye ”markeder”. Det være sig på digitale platforme eller nye steder som fx baggårde, plejehjem eller lignende. Dér hvor institutioner og kunstnere lige nu finder alternative samlingssteder.

Har I en idé til, hvordan kunsten fortsat kan udfolde og udvikle sig under de nuværende omstændigheder? Hvordan vi som borgere og publikum fortsat kan samles om kunsten – i offentlige rum, på digitale platforme eller i mindre fællesskaber? Har I et projekt, som på en ny måde kan bringe kunsten ud og skabe relationer og sammenhænge på tværs af samfundet lige nu? Vil I afprøve nye kunstneriske udtryk eller udvikle nye veje til kunstneriske oplevelser og kunstformidling?

Statens Kunstfond inviterer kunstnere, institutioner og foreninger til at eksperimentere og komme med forslag til, hvordan kunsten kan være tilstede i vores hverdag i en tid med begrænset eller ingen adgang til de institutioner og rum, der normalt huser kunsten. Projekterne kan være tværkunstneriske.

Med dette initiativ vil Statens Kunstfond stimulere udviklingen eller afprøvningen af

 • kunstneriske produktioner, der aktivt forholder sig til måder at være sammen på hver for sig i fysiske miljøer
 • kunstnerisk indhold til digitale platforme, der forholder sig til den aktuelle situation og gerne må udfordre mediets begrænsninger

Sådan vurderes din ansøgning

For at opnå støtte til

A. Et mindre, eksperimenterende her-og-nu initiativ skal et eller flere af nedenstående, prioriterede kriterier være opfyldt.

 • Det ansøgte initiativ skal på eksperimenterende og nytænkende vis her-og-nu tilbyde og inddrage borgere rundt om i landet i kunstoplevelser, der forholder sig til de anderledes omstændigheder, som COVID-19 skaber – indholdsmæssigt eller formidlingsmæssigt.
 • Det ansøgte initiativ skal have fokus på nye fællesskaber omkring kunsten, der også rækker ud til dem, der ikke normalt er kunstens kernebrugere.

Ansøgningerne skal på en overbevisende måde sandsynliggøre et eller begge følgende kriterier:

 • Hvis ansøgningen vedrører et eksperimenterende her- og-nu formidlingsprojekt, skal det sandsynliggøres, at der er en efterspørgsel
 • Hvis ansøgningen vedrører et eksperimenterende her-og-nu kunstnerisk projekt, skal det sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres under de aktuelle begrænsninger

Andre vilkår:

Det ansøgte initiativ skal kunne gennemføres og afsluttes inden for 12 måneder efter ansøgningsfristen.

For at opnå støtte til

B. Et større, metodeudviklende kunstnerisk projekt eller formidlingsprojekt skal et eller flere af nedenstående, prioriterede kriterier være opfyldt.

 • Det ansøgte initiativ skal have en metodeudviklende dimension og afsøge formater/medier/praksisser, der også på lang sigt kan udvide kunstnere og institutioners virke og muligheder.
 • Det ansøgte initiativ skal have fokus på nye fællesskaber omkring kunsten, der også rækker ud til dem, der ikke normalt er kunstens kernebrugere.

Ansøgningen skal på en overbevisende måde sandsynliggøre et eller begge følgende kriterier:

 • Hvis ansøgningen vedrører et metodeudviklende formidlingsprojekt, skal det sandsynliggøres, at der er en efterspørgsel
 • Hvis ansøgningen vedrører et metodeudvikling formidlingsprojekt eller kunstnerisk projekt, skal det sandsynliggøres, at det tilstræbes, at formatet kan gentages under lignende omstændigheder i fremtiden

Andre vilkår:

Det ansøgte initiativ skal kunne gennemføres og afsluttes inden for 12 måneder efter ansøgningsfristen.

Har I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af jeres ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af jeres ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning.  

I skal vedhæfte følgende bilag:

 1. Projektbeskrivelse inkl. beskrivelse af målgruppe, max 1 side (max 2400 tegn inkl. mellemrum) - brug denne obligatoriske skabelon
  • I projektbeskrivelsen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være gennemførelse af et antal specifikke aktiviteter, undersøgelse af metoder og/eller processer eller afprøvning af initiativer i specifikke målgrupper. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 2. Budget, max 1 side - brug dette obligatoriske budgetskema

 3. Tidsplan, max 1 side

 4. CV på deltagende professionelle kunstaktører, max 5 sider i alt

  Afhængig af initiativets karakter skal I også vedhæfte følgende bilag:

 5. Dokumentation for indhentning af relevante tilladelser/rettigheder til præsentation på et givent sted/digital platform

 6. Billedmateriale, max 2 sider

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i jeres ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor jeres bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Statens Kunstfond støtter

 • udvikling og gennemførelse af mindre, eksperimenterende initiativer med min. 25.000 kr. og op til 100.000 kr. pr. projekt
 • udvikling og realisering af større initiativer med min. 100.000 kr. pr. projekt

Tilskud på min. 25.000 kr. og op til 100.000 kr. gives til kunstneriske projekter og formidlingsprojekter, der her og nu kan tilbyde eller inddrage borgere rundt om i landet i kunstoplevelser under de anderledes omstændigheder, som COVID-19 skaber.

Tilskud på min. 100.000 kr. gives til kunstneriske projekter og formidlingsprojekter, der har en metodeudviklende dimension og afsøger formater/medier/praksisser, der også på lang sigt kan udvide kunstnere og kunstinstitutioners virke og muligheder for at møde og øge deres publikum.
Tilskuddet gives ad to omgange: Hvis ansøgningen imødekommes, modtager ansøger 20.000 kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse og projektplan. Hvis denne godkendes, modtager ansøger tilsagn om den resterende del af bevillingen.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis I, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan I få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal I udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager I tilskud på:

 • op til 100.000 kroner bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

I får svar på jeres ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder I også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres elektroniske ansøgning, vil I umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder I jeres ansøgningsnummer, som I skal oplyse, hvis I henvender jer til os.

Her kan I også se de bilag, I har vedhæftet i ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds udvalg Sammen om kunsten, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Udvalget består af: Anne Damgaard (Kunsthåndværk og design), Ellen Braad (Arkitektur), Jeanette Ehlers (Billedkunst), Jens Smærup (Litteratur), Karina Dam (Film), Lars Seeberg (Scenekunst), Michael Bojesen (Musik).

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere