Støtte til kompetenceløft og karrierefremme for kunsthåndværkere og designere

Frist: 02.09.2021, kl. 23:59

Søg støtte til kompetenceløft i form et mentor- eller mesterlæreforløb, deltagelse i kurser, der vil styrke udviklingen af dine kunstfaglige kompetencer, eller en aftale med en partner, der via det rette netværk kan hjælpe dig med at udvikle og formidle din praksis.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kunsthåndværkere og designere med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene
 • Både enkeltudøvere og grupper af udøvere kan søge.

Du kan søge tilskud til forskellige forløb i samarbejde med professionelle partnere.

Er du berettiget til at søge?

Hvem kan ikke søge?

 • Studerende, der er under uddannelse inden for kunsthåndværk og design. Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da kunstfonden har begrænsede midler og ønsker at prioritere at støtte professionelle kunstnere.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • forløb, der koster mindre end 30.000 kroner
 • aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • atelierleje
 • assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • deciderede uddannelsesforløb
 • projekter, som udvalget allerede har støttet
 • uddannelsesinstitutioners og de studerendes projekter
 • virksomhedernes kapitalinvesteringer, for eksempel nye maskiner til driftsmæssig produktion
 • drift af enhver art. Herunder husleje, vand og varme, mv.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen henvender sig til kunsthåndværkere og designere med en etableret kunstnerisk praksis som ønsker en målrettet faglig udvikling. Formålet med puljen er at udvikle, styrke og løfte den enkeltes udøvers kunstneriske kompetencer og fremme en kunstnerisk karriere.

Tilskuddet skal anvendes til at indgå et samarbejde med eller tilegne sig viden og kompetencer fra en fagprofessionel part. Til grund for samarbejdet skal ligge en plan for at udvikle dit kunstneriske virke og/eller sikre karrierefremme både nationalt og/eller internationalt.

Formålet med samarbejdet eller kompetencetilegnelsen skal enten være at udvikle din kunstneriske praksis eller karrierefremme gennem en målrettet synliggørelse.

1) Et kompetenceløft kan både have form af mentorforløb, aftale om mesterlære, deltagelse i kurser, master classes, workshops eller lignende.

2) En målrettet synliggørelse kan ske gennem et samarbejde med et agentbureau, en mentor, gallerist eller lignende med stor erfaring og relevant netværk, som kan arbejde for at sikre din professionelle netværksdannelse og karrierefremme nationalt og internationalt.

Samarbejdet eller kompetencetilegnelsen realiseres med udgangspunkt i en målrettet beskrivelse af, hvordan du konkret vil opnå det kompetenceløft og den udvikling som du forventer af forløbet.

Eksempler på aktiviteter under ordningen:

Udvikling af kunstnerisk praksis:

 • Mesterlæreophold, praktikforløb eller tilsvarende inden for kunsthåndværk og design i ind- og udland af minimum 2 måneders varighed. Et mesterlæreforløb kan være et arbejdsforhold hos en fagperson med stor erfaring, som er villig til at lære fra sig. Et forløb skal sikre udviklingen af dine kunstneriske praksis. I vurderingen lægges der vægt på fagpersonens egnethed og erfaring.
 • Deltagelse i workshops eller master classes om relevante fagligt relevante emner, som kan tage form af eksempelvis udbudte kurser, som kan opkvalificere din kunstneriske praksis og udvikling.

Målrettet karrierefremme:

 • Aftale om målrettet forløb med en mentor, kurator, gallerist, formidler og/eller agentbureau eller lignende. Et samarbejde med en relevant partner kan handle om at få udviklet dit netværk, formidlet dine kompetencer til de rette personer eller på anden vis synliggøre din kunstneriske praksis og evner på karrierefremmende vis, skabe en kunstnerisk positionering, og/eller arbejde for et gennembrud nationalt og internationalt. 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde. 

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser minimum ét af følgende punkter:

 • Fagnørderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner.
 • Mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.
 • Relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

Udvalget ønsker at prioritere samarbejdsprojekter eller forløb, hvor aktører finder sammen i nye konstellationer for at udforske feltets muligheder på tværs af fagområder, samt at imødekomme de udfordringer og muligheder vi står overfor som mennesker og samfund.

Udvalget vil desuden vurdere din ansøgning ud fra den målrettede beskrivelse af, hvordan du konkret vil opnå det kompetenceløft og den udvikling som du forventer.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten. Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Endeligt vil udvalget vurdere, om det finder at den ønskede samarbejdspartner eller forløb kan give det kompetenceløft, du ønsker.

Du skal være opmærksom på

Udvalget giver tilskud til konkrete projekter på baggrund af budgetter. Så er dit projekt endnu ikke modnet og konkret, men har karakter af research og grundforskning, kan du søge om et arbejdslegat hos Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design.

Udvalget ønsker at prioritere større projekter i beløbsrammen 30.000 kr. til 150.000 kr. til et projekt. Dette kan også dække ophold, transportudgifter samt udgifter til materialer. Vær opmærksom på at udvalget ikke giver beløb på under 30.000 kr. Det er muligt, at skræddersy et optimalt forløb som består af dele. Det kan eksempelvis være en række på tre forskellige kurser samt transport. 

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå i behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde, og argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse på max én side og et budget inklusiv en målrettet beskrivelse af, hvordan du konkret vil opnå det kompetenceløft og den udvikling som du forventer. Du skal bruge den obligatoriske skabelon, som du henter her. 
  I projektbeskrivelsen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Billedmateriale:
  - Maksimum to A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer dit kunstneriske virke. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF).
  - Eventuelt maksimum fem A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF).
 • Kort CV på udøver og involverede samarbejdspartnere. CV’et må maks. fylde én A4-side. Ved projekter med flere deltagere vedlægges blot forkortede CV'er på maks en halv A4-side hver. 
 • Skriftlig tilkendegivelse om involvering i projektet fra relevante parter.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du skrive det i ansøgningen.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vedhæft ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejde. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Samarbejdsprojekter
Er I flere kunstnere, der samarbejder, som vil dele et eventuelt tilskud mellem jer, men ikke har et fælles CVR-nummer? Så skal alle i gruppen indsende en elektronisk ansøgning med et identisk projektnavn og identiske bilag. I budgetskemaet skal I hver især angive det beløb, som er ansøgerens andel af det samlede beløb, I søger om.

Økonomi

Udvalget ønsker at prioritere større projekter i beløbsrammen 30.000 kr. til 150.000 kr. til et projekt. Vær opmærksom på at udvalget ikke giver beløb på under 30.000 kr.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på 100.000 kroner vil de blive udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere