Særlige arbejdslegater til kunstnere

Frist: 01.03.2021, kl. 23:59

Særlige arbejdslegater til kunstnere, der er økonomisk udfordrede under den aktuelle COVID-19-situation

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

OBS! Ansøgningsfristen er overskredet. Ansøgningsfrist 1. marts 2021 kl. 23:59. Der sendes svar ud til ansøgere i uge 20.

Hvem kan søge?

Bemærk, at du kan kun søge inden for ét kunstområde; hvis du arbejder tværkunstnerisk eller inden for flere kunstområder, skal du indsende din ansøgning, der hvor du har din hovedaktivitet.

Arbejdslegaterne kan søges af alle professionelle skabende kunstnere og også af udøvende kunstnere (bl.a. skuespillere, dansere og musikere), der arbejder inden for de kunstretninger under Statens Kunstfonds støtte-område, der har lidt størst økonomisk tab som følge af COVID-19-restriktionerne. Ansøger skal have tilknytning til den danske kunstscene.

Der er tale om en særlig pulje med særlige krav og kriterier, som skiller sig ud fra fondens øvrige arbejdslegater. Det gør den blandt andet ved, at der stilles krav om, at ansøger erklærer:

  • enten at have haft en indtægt fra kunstnerisk virke i 2020 på under 350.000 kr. 
  • eller har haft et tab på minimum 30 % i indtægt fra kunstnerisk virke i 2020 enten i forhold til 2018 eller i forhold til 2019. Dertil må ansøgers indtægt fra kunstnerisk virke i referenceåret (2018 eller 2019) ikke overstige 800.000 kr.

Den samlede årlige indtægt fra kunstnerisk virke udgøres af den samlede A-indkomst og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed. I indtægten fra kunstnerisk virke i 2020 indgår eventuelle indtægter fra relevante COVID-hjælpepakker og eventuelle arbejdslegater fra Statens Kunstfond mv. 

Da dette er en særlig pulje, vil udfaldet af en ansøgning til denne pulje ikke have indflydelse på udfaldet af en eventuel ansøgning om Statens Kunstfonds almindelige arbejdslegater, ligesom eventuel tildeling af almindeligt arbejdslegat eller støtte via øvrige hjælpepakker relateret til COVID-19 heller ikke vil have indflydelse på udfaldet af en ansøgning til denne pulje. 

Puljens midler vil blive fordelt proportionelt mellem kunstarterne på baggrund af antallet af indkomne ansøgninger inden for de enkelte kunstarter, som opfylder de økonomiske kriterier for at kunne søge legaterne.

Hvem kan ikke søge? 

Disse arbejdslegater kan kun søges af individuelle kunstnere, dvs. ikke af foreninger, grupper, bands, virksomheder eller tilsvarende. 

Du kan ikke søge om særligt arbejdslegat fra, hvis du er studerende på en af de statslige kunstneriske uddannelser (dvs. kunstakademierne, arkitektskolerne, designskolerne, Den Danske Scenekunstskole, Forfatterskolen, musikkonservatorierne, Filmskolen) eller studerende på videregående uddannelser, der er godkendt til SU, eller hvis du i øvrigt ikke indfrier de generelle kriterier, som de enkelte fagudvalg for kunstområderne har opsat.

Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og vil gerne prioritere at støtte de professionelle kunstnere, der har opnået en vis erfaring. Det kan være det nye talent eller den mere erfarne kunstner.

Hvad er formålet med ordningen?

Arbejdslegaterne skal støtte professionelle kunstnere, der er økonomisk udfordrede under den aktuelle COVID-19-situation. Legaterne skal sikre, at kunstnerne kan fortsætte deres kunstneriske virksomhed og udfolde deres kunst også under Corona-restriktioner. Målet med legaterne er derudover, at kunstnere kan udvikle og afprøve nye formater/medier/praksisser, der er forenelige med de aktuelle forhold under COVID-19, og som understøtter, at kunsten bringes ud til nye målgrupper i Danmark.

Sådan vurderes din ansøgning

I en første runde skannes ansøgningerne i forhold til, om de opfylder de ovenfor nævnte økonomiske kriterier. Ansøgninger, der ikke er kvalificerede i forhold til de økonomiske kriterier, vil modtage et afslag.

Ansøgninger, der er kvalificerede i forhold til de økonomiske kriterier, bliver behandlet af Statens Kunstfonds kunstfaglige udvalg. Statens Kunstfond vurderer ansøgningerne ud fra en helhedsbetragtning, hvori der indgår en vurdering af kunstnerisk kvalitet og en vurdering af ansøgers eventuelle forventninger til, hvilke værker eller aktiviteter legatet kan resultere i, herunder hvordan kunstneren vil arbejde med nye formater mv. og understøtte, at kunsten når ud til nye målgrupper. 

Hvad angår kriterierne for kunstnerisk kvalitet henvises der til de enkelte Legatudvalgs vurderingskriterier:

Film

Musik

I Statens Kunstfonds vurdering af arbejdslegaterne bliver det vægtet, at der samlet er sikret en geografisk spredning i fordelingen af arbejdslegaterne. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøger skal på tro og love erklære, at alle indsendte oplysninger er korrekte, herunder at ansøger enten har tjent under 350.000 kr. på det kunstneriske virke i 2020, eller at ansøger har tabt minimum 30 % af årsindkomsten i 2020 sammenlignet med 2019 eller 2018.  I indtægten fra kunstnerisk virke i 2020 indgår eventuelle indtægter fra relevante COVID-hjælpepakker. Opfylder man ikke ét af disse kriterier, vil man ikke kunne søge arbejdslegaterne. 

Det bemærkes, at 10 % af tilsagnene udtages til stikprøve og registersamkørsel i august 2021. Her vil SKAT’s oplysninger blive sammenholdt med tro og love-erklæringerne. Hvis årsopgørelsen for 2020 viser, at ansøgers økonomi ikke ligger inden for de ovenfor fastlagte rammer, vil det fulde beløb blive krævet tilbagebetalt.

Derudover stilles der krav om en motiveret ansøgning, hvor ansøger bl.a. beskriver, hvorfor netop denne pulje søges. I ansøgningen kan der desuden indgå overvejelser over, hvordan ansøgeren i sin kunstneriske praksis vil afprøve nye formater/medier/processer, og over hvordan ansøgeren vil nå nye målgrupper i Danmark i lyset af den nye virkelighed og de nye rammer, COVID-19 har bragt med sig. Der er desuden en forventning om, at ansøgeren i ansøgningen har gjort sig overvejelser over, hvilke værker eller kunstneriske aktiviteter, arbejdslegatet kan resultere i.

Endelig skal ansøgningen indeholde dokumentation af kunstnerisk kvalitet. Kravene til dokumentation af kunstnerisk kvalitet varierer for de forskellige kunstretninger og vil fremgå af de enkelte udvalgs krav til dokumentation:

Film

Musik

Ansøgninger, som ikke indeholder alle de nævnte oplysninger og den nævnte dokumentation, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

De særlige arbejdslegater ligger som udgangspunkt mellem 50.000 kr. og 100.000 kr., men beløbet afgøres af det enkelte udvalg under Statens Kunstfond.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at beløbet kan udbetales. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR-nummer, der oplyses i ansøgningen. Det er ikke muligt at få eventuelt legat udbetalt til CVR-nummer.

Får du tilsagn om et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger, efter du har modtaget svarbrevet.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Har du indsendt flere ansøgninger vil kun den senest indsendte ansøgning blive behandlet.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013)

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Modtagere af de særlige arbejdslegater skal senest 1. april 2022 indsende en kort redegørelse for hvilket kunstnerisk udbytte legatet har givet, og eventuelt hvilke konkrete resultater i form af værker, udstillinger, udgivelser, forestillinger mv., der er blevet skabt på baggrund af legaterne (gerne ledsaget af eventuel billed-dokumentation eller tilsvarende).

Efter risiko og væsentlighed udtages 10 % af tilsagnene til stikprøve og registersamkørsel i august 2021. Her vil SKAT’s oplysninger blive sammenholdt med tro og love-erklæringerne. Hvis årsopgørelsen for 2020 viser, at ansøgers økonomi ikke ligger inden for de ovenfor fastlagte rammer, vil det fulde beløb blive krævet tilbagebetalt. 

Bemærk, at du kan kun søge inden for ét kunstområde; hvis du arbejder tværkunstnerisk eller inden for flere kunstområder, skal du indsende din ansøgning, der hvor du har din hovedaktivitet.

Orientering om de minimis-forordningen

Støtte i form af særlige arbejdslegater til kunstnere ydes i henhold til EU-reglerne for de minimis-støtte, jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte. Du skal derfor i ansøgningsformularen erklære på tro og love, at du ikke har modtaget over i alt 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) i støtte, der er givet som de minimis-støtte, inden for indeværende samt to foregående regnskabsår, regnet fra dags dato, inklusiv et eventuelt særligt arbejdslegat fra denne ordning.

Hvem vurderer ansøgningen

Ansøgninger vurderes af Statens Kunstfond.

Ansøg om et særligt arbejdslegat

Bemærk at du skal have læst om kriterierne og hvilken dokumentation din ansøgning indeholde, førend du søger. Det er vigtigt, at du læser de specifikke dokumenter, der er linket til indenfor det kunstområde, du søger. Begge dokumenter kan findes længere oppe i puljebeskrivelsen. 
Før du søger, kan du med fordel orientere dig i ansøgningsskemaet som pdf (kan ikke udfyldes). 

Arkitektur

- Ansøgningsskema

- Ansøgningsskema som pdf (kan ikke udfyldes)

Billedkunst

- Ansøgningsskema

- Ansøgningsskema som pdf (kan ikke udfyldes)

Film

- Ansøgningsskema

- Obligatorisk bilag for film (skal udfyldes)

- Ansøgningsskema som pdf (kan ikke udfyldes)

Kunsthåndværk og design

- Ansøgningsskema

- Ansøgningsskema som pdf (kan ikke udfyldes)

Litteratur

- Ansøgningsskema

- Ansøgningsskema som pdf (kan ikke udfyldes)

Musik

- Ansøgningsskema

- Obligatorisk bilag for musik (skal udfyldes)

- Ansøgningsskema som pdf (kan ikke udfyldes)

Scenekunst

- Ansøgningsskema

- Ansøgningsskema som pdf (kan ikke udfyldes)

 

Mere