Rejsetilskud for litteratur

Frist: 03.09.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til rejser i forbindelse med litterær research.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Der er to årlige frister. I 2024 er fristerne 6. februar og 3. september.

Ansøg

Hvem kan søge?

Forfattere, oversættere og illustratorer, som har mindst én selvstændig udgivelse bag sig.

Hvis I er flere, der ønsker at søge om rejsetilskud til samme projekt, skal I hver i sær indsende en ansøgning med et fælles projektnavn.

DU KAN SØGE TILSKUD TIL:

 • Dine egne rejser til udlandet i forbindelse med undersøgelse af specifikke forhold til et konkret litterært projekt eller oversættelse.

DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL:

 • Inspirationsrejser, skriveophold og residencies
 • Konferencer, kursusdeltagelse og undervisning
 • Rejse i forbindelse med oversættelser fra dansk. Her henvises til at søge puljen "Literary events and projects".
 • Deltagelse i litterære arrangementer, festivaler og konferencer. Her henvises arrangøren til at søge puljen "Større litterære arrangementer og formidling".
 • Der gives ikke tilskud til rejser i forbindelse med litterære projekter, som udvalget vurderer hører hjemme inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her 
 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er bl.a. at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Projektstøtteudvalget for Litteratur ønsker med denne pulje at støtte danske forfatteres, illustratorers og oversætteres researchrejser til udlandet for at bidrage til, at dansk litteratur beriges af erfaringer fra resten af verden til gavn for både danske læsere og til stimulering af litterære miljøer.

Udvalget opfordrer til, at der ansøges om tilskud til bæredygtige researchrejser, dvs. at man har en reflekteret og klimabevidst tilgang til det at rejse. Udvalget opfordrer ansøgere til at overveje at foretage research i nære destinationer.

Rejselegater gives som tilskud til transport og ophold i forbindelse med rejser i udlandet.

Sådan vurderes din ansøgning

Formelle krav

 • Rejsen skal være i forbindelse med et konkret udgivelsesprojekt.
 • Der skal være tale om rejser til udlandet; rejser i Danmark støttes ikke, ligesom ansøgere bosatte i udlandet ikke kan søge om rejser til Danmark eller rejser til eller i det land, hvor de er bosatte.
 • Rejsen og dens formål skal være motiveret; i motiveringen skal der indgå overvejelser om rejsens nødvendighed og relevans i forhold til det foreliggende projekt.
 • Rejsen ikke må være indledt og heller ikke afsluttet inden ansøgningsfristens udløb. 

Kvalitet

I vurderingen af ansøgninger om Rejsetilskud lægger udvalget vægt på rejsens kvalitet og nødvendighed, det vil sige:

 • ansøgers beskrivelse af selve rejsen og plan for rejse og ophold
 • ansøgers redegørelse for, hvorfor rejsen, opholdet og den beskrevne research er nødvendig for at virkeliggøre en konkret litterær ambition, og om der er undersøgt alternativer (fx digitale) til at opnå den ønskede viden.

Udvalget vil desuden lægge særlig vægt på ansøgninger, der forholder sig reflekteret og klimabevidst til det at rejse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

DU SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG

Ansøgere, der søger tilskud til flere rejser, skal indsende en ansøgning for hver rejse. 

Hvis du søger tilskud til det samme formål hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du skrive det i ansøgningen.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt.
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er tilknyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Økonomi

I et ønske om gennemskuelighed og for at afstemme ansøgers forventninger, har udvalget valgt at indføre faste tilskudsbeløb efter omfanget af rejserne:

5.000 kr. ved rejser i Europa.

10.000 kr. ved oversøiske rejser.

20.000 kr. i ganske specielle tilfælde i forbindelse med særligt krævende rejseprojekter. (Der skal gøres klart rede for, hvad ansøger mener, der gør rejseprojektet ”særligt krævende”.)

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen via din sag i Tilskudsportalen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøg
Mere